วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทย มีผู้จบการศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532 ในหลักสูตรบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University International College
ชื่อย่อMUIC
สถาปนา26 มีนาคม พ.ศ. 2529 (37 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย
ที่อยู่
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สี  สีม่วง
เว็บไซต์www.muic.mahidol.ac.th

การเรียนการสอนเน้นในลักษณะการศึกษาให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้าน และเน้นในวัฒนธรรมการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในโลกสากลอันประกอบด้วยความหลากหลาย ปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษามากกว่า 3,200 คน สอนโดยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ซึ่งกว่าร้อยละ 60 เป็นอาจารย์ต่างชาติ อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์อยู่ที่ 28:1

อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์ได้มอบตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ให้แก่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อันแสดงถึงคุณภาพของการศึกษาและบริการ รวมทั้งมาตรฐานระดับสูงในการศึกษาระดับนานาชาติ นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ยืนยันในความมุ่งมั่นของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและ การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งสู่ระดับสากล

ประวัติ แก้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประวัติความเป็นมาดังนี้ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2529 ตามมติของสภามหาวิทยาลัยมหิดล สมัยศาสตราจารย์ณัฐ ภมรประวัติ เป็นอธิการบดี ได้อนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรกที่ได้มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติขึ้น โดยในตอนนั้นใช้ชื่อว่า โครงการศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานานาชาติ หรือ International Students Degree Program – ISDP มีศาสตราจารย์สิรินทร์ พิบูลนิยม เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโครงการ

โครงการนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย และในอีก 6 เดือนต่อมา คือ เดือนกันยายน พ.ศ. 2529 ทางโครงการก็ได้ต้อนรับนักศึกษารุ่นแรก ในช่วงแรกนั้น โครงการเป็นเพียงโครงการเล็กๆ เช่นเดียวกับการเริ่มต้นโครงการทั่วไป มีสำนักงานอยู่บนชั้น 2 ของอาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษา 45 คน อาจารย์ประจำ 2 คน และอาจารย์พิเศษ 20 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ใน 7 วิชาเอก โดยมีความมุ่งหวังและความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มเปี่ยม ในช่วงปีแรกๆ ที่เปิดการเรียนการสอน โครงการศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานานาชาติ ก็เติบโตขึ้น จนในที่สุดจึงมีความจำเป็นต้องมีสถานที่เป็นของตัวเอง ในปี พ.ศ. 2535 ทางโครงการมีอาคารใหม่ของตัวเอง สามารถรองรับนักศึกษาจำนวน 486 คน และมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 2 วิชาเอก คือ บริหารธุรกิจ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539 สภามหาวิทยาลัย สมัย ศ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีมติอนุมัติให้ให้โครงการศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานานาชาติ เปลี่ยนแปลงมาเป็น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College – MUIC) อย่างเป็นทางการ มีฐานะเทียบเท่ากับคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นหน่วยงานนำร่องบริหารงานแบบนอกระบบราชการ มีการบริหารจัดการเป็นอิสระ และอาคารเรียน 6 ชั้นของวิทยาลัยก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ในอีก 2 ปีต่อมา รองรับนักศึกษาได้มากกว่า 1,000 คน มีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ได้แก่ การขยายหลักสูตรการศึกษา การฝึกงาน รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลี่ยน (Salaya Pavilion Hotel) โครงการเตรียมมหาวิทยาลัย และการตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลความต้องการด้านต่างๆ ของนักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกายภาพ และด้านสังคม จำนวนผู้สมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้น มีสาขาวิชาเอกใหม่ๆ มีการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่น่าสนใจ รวมถึงการขยายอาคารสถานที่ ได้แก่ การขยายอาคาร 8 ชั้น

และตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2540-2552 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จริยา บรอคเคลแมน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นผู้วางระบบการบริหารจัดการด้วยเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาแบบ Liberal Arts Education ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้าน และในหลากหลายมิติทั้งวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ช่วงนี้จึงเริ่มมีการเปิดสอนหลักสูตรหลากหลายมากขึ้น ให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้านหลากหลายมิติ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ รับใช้สังคม อุดมคุณธรรม วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายการศึกษาใน 5 ทวีป ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา การวิจัย และจัดให้บริการวิชาการสู่สังคม จนทำให้วิทยาลัยฯ เป็นต้นแบบของการให้บริการทางวิชาการ และเป็นแบบอย่างของการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติของประเทศไทยอย่างแท้จริง มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ [1]

30 ปีหลังจากการก่อตั้ง ขณะนี้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตใน 19 สาขาวิชาเอก และ 22 วิชาโท ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการจัดการ รวมทั้งหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตอีก 2 สาขา โดยมีนักศึกษาประมาณ 3,200 คน นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ คาดหวังว่าจะมีนักศึกษาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงได้ทำการจัดสร้างอาคารหลังใหม่โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานนามอาคารแห่งนี้ว่า "อาคารอทิตยาทร" เพื่อการเรียนการสอน มีความสูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 58,000 ตารางเมตร สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจซึ่งกำลังดำเนินการขอการรับรองจาก AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) ในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการของหลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรม (Fine and Applied Arts) หอแสดงศิลปะ (Art Exhibition & Gallery) รวมทั้งเป็นอาคารสำนักงานและที่จอดรถใต้ดินจำนวน 3 ชั้น จากการขยายอาคารสถานที่ใหม่นี้ ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะสามารถรองรับนักศึกษาได้ถึง 4,000 คน [2][3]

การบริหารงานภายในวิทยาลัย แก้

หน่วยงาน / ภาควิชา แก้

โรงแรม แก้

 • โรงแรม Salaya Pavilion เป็นโรงแรมของวิทยาลัยนานาชาติเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกหัดของนักศึกษาในสาขา Travel Industry Management และเปิดให้บุคคลภายนอกใช้บริการ มี 150 ห้องพัก ระบบอำนวยความสะดวกและความบันเทิงครบตามมาตรฐานโรงแรมชั้นนำของประเทศ มีห้องจัดสัมมนาและการประชุมอย่างสมบูรณ์แบบ[4]

หลักสูตร แก้

       เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาตรี แก้

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)
  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)[5]
  • สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชัน (Animation Production) (*) หยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
  • สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ (Film Production) (*) หยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
  • สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์ (Television Production) (*) หยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
  • สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)[6]
  • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs)[7]
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science) มี 2 สาขาวิชา[8]
   • การศึกษาระหว่างประเทศ
   • เอเชียอาคเนย์ศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)[9]
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
  • การเงิน (Finance)
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
  • การตลาด (Marketing)
  • การจัดการการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)[10]
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE: B.Sc.)[11]
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
  • เคมี (Chemistry)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
  • ฟิสิกส์ (Physics)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS IN MEDIA AND COMMUNICATION : B.COM.ARTS)[12]
  • สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ENGINEERING : B.Eng.)[13]
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

หลักสูตรปริญญาโท แก้

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration in Business Modeling and Development : M.B.A)[14]
  • การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (Business Modeling and Development)
 • การจัดการมหาบัณฑิต (Master of Management in International Hospitality Management : M.M)[15]
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) (International Hospitality Management)

อ้างอิง แก้

 1. ประวัติวิทยาลัยนานาชาติ
 2. ลงนามความร่วมมือสร้าง "อาคารกิติมาศ"[ลิงก์เสีย]
 3. ""อาคารกิติมาศ" ตึกใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-09-07. สืบค้นเมื่อ 2016-10-07.
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-12-11. สืบค้นเมื่อ 2019-11-30.
 5. https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/arts-and-media-communication/communication-design/
 6. https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/humanity-language/
 7. https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/social-science/
 8. https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/social-science/
 9. https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/business-administration/
 10. https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/management/
 11. https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/science/
 12. https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/arts-and-media-communication/media-and-communication/
 13. https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/science/major-in-computer-engineering/
 14. https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/graduate-program/mba-overview/
 15. https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/graduate-program/mm/

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°47′34″N 100°19′33″E / 13.792778°N 100.325833°E / 13.792778; 100.325833พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′34″N 100°19′33″E / 13.792778°N 100.325833°E / 13.792778; 100.325833