วิสุทธิ์ ใบไม้

ศาสตราจารย์ วิสุทธิ์ ใบไม้ นักวิทยาศาสตร์​ชาว​ไทย เกิด 1 เม.ย. 2485 ที่ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาชีววิทยา พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เป็นผู้ก่อตั้งโครงการ BRT (Biodeversity Research and Training Program) หรือมีชื่อภาษาไทยว่า "โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย" อันเป็นโครงการที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) ให้ทุนสนับสนุนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2529 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาพันธุศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2533 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็นราชบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เมื่อ ปี พ.ศ. 2539

ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
Visut.jpg
เกิด1 เมษายน พ.ศ. 2485 (80 ปี)
จังหวัดสุโขทัย
สัญชาติไทย
มีชื่อเสียงจากนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย

ศ.วิสุทธิ์ ใบไม้ เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวน 6 คน ของนายเกี๊ยด และนางแขก ใบไม้ สมรสกับนางเสาวภา (สีเขียว) มีบุตรชาย 3 คน คือ นายชัยสิทธิ์ นายชัยวัฒน์ และนายวิภัช ใบไม้

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ศ.วิสุทธิ์ ใบไม้ หรือ ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-2) จากโรงเรียนสวรรควิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ม.3-6 จากโรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สามพราน) จังหวัดนครปฐม ตามลำดับ

เมื่อปี พ.ศ. 2503-2504 ได้เข้าศึกษาเตรียมแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) ต่อจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2505 ได้รับทุนโคลอมโบ ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตววิทยา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จาก มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2508 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพันธุศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2512 จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน

ปริญญากิตติมศักดิ์แก้ไข

ประวัติการทำงานแก้ไข

ตำแหน่งวิชาการ

 • พ.ศ. 2512 - อาจารย์โท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2513 - อาจารย์โท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2513 - อาจารย์เอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2516 - นักวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2518 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2521 - รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2524 - ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2524 - ศาสตราจารย์อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยเซาเปาโล ประเทศบราซิล
 • พ.ศ. 2532 - ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งบริหาร

 • พ.ศ. 2518-2534 - หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

ตำแหน่งในสมาคมและองค์กรต่างๆ

 • กรรมการส่งเสริมการแต่งตำราสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการสร้างข้อสอบสัมฤทธิ์ผล ทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (สาขาชีววิทยา) ทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ทบวงมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสำนักงาน ก.ค
 • กรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
 • กรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
 • กรรมการบริหารสมาพันธ์พันธุศาสตร์นานาชาติ (IGF)
 • กรรมการคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2538
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 • กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการในคณะทำงานจัดตั้งองค์กรความหลากหลายทางชีวภาพ สภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานอนุกรรมการป่าเขตร้อนและความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานสิทธิมนุษยชน
 • กรรมการบริหารศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ประธานคณะทำงานวิชาการโครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กทส.)
 • ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • ประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรรมการคณะกรรมการบริหารโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประสานงานวิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาสภาวิจัยแห่งชาติ
 • คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ) 2548
 • คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (2548)
 • คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา (2548)
 • คณะกรรมการศึกษาและจัดทำโครงสร้างสำนักบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (องค์กรมหาชน) (2548)

สมาชิกสมาคมระดับนานาชาติ

 • The Society for the Study of Evolution
 • The Genetics Society of Japan
 • The American Mosquito Control Association
 • The Italian Society of Parasitology
 • The Comparative Endocrinology and Molecular Evolution Society

เกียรติคุณและรางวัลแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๑๒๙, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕ ข หน้า ๕๘๙, ๒๘ เมษายน ๒๕๓๘