คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Science, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะแรกตั้งของการสถาปนามหาวิทยาลัย มีชื่อเดิมว่า "คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์"[1] เพื่อการจัดการบริหารมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น จึงมีการแยกภาควิชาที่เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ออกไปจัดตั้งเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีการเปลี่ยนชื่อคณะเป็น "คณะวิทยาศาสตร์" นับแต่นั้นเป็นต้นมา

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Science, Khon Kaen University
ชื่อย่อวท. / SC
สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์
• 9 มิถุนายน พ.ศ. 2507 (60 ปี)
คณะวิทยาศาสตร์
• 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 (45 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีผศ.ดร.อังคณา บุญยืด
ที่อยู่
วารสารวารสารวิทยาศาสตร์ มข.
สี███ สีเหลือง
มาสคอต
อะตอม, ดอกจำปา
เว็บไซต์www.sc.kku.ac.th

ประวัติ

แก้

คณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 ในนาม "คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์" โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ จัดสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังไม่ได้มีการเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ เพียงแต่มีการจัดสอนในวิชาพื้นฐานเท่านั้น[2]

อาคารแห่งแรกสุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คืออาคารคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ เริ่มก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2507 มีความสูง 4 ชั้น ตั้งอยู่ในตำแหน่งซึ่งนับได้ว่าเป็นตำแหน่งที่เด่นที่สุดและสูงที่สุดในมหาวิทยาลัยจนมองเห็นได้ชัดเจนจากตัวเมืองขอนแก่น[3]

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2516 คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีวัตถุประสงค์และหน้าที่หลักพัฒนาขึ้น คือ ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยปัญหาด้านต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ จึงเริ่มเปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ติดตามมาด้วยสาขาวิชาธรณีวิทยา และสาขาวิชาสถิติ ในยุคต่อมา ได้เปิดสาขาวิชาเพิ่มเติม คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

ในปี พ.ศ. 2521 ภาควิชาภาษาต่างประเทศและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้โอนย้ายจากคณะวิทยาศาสตร์ ไปร่วมจัดตั้งเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิทยาศาสตร์" นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

และในปี พ.ศ. 2527 ภาควิชาธรณีวิทยา ได้โอนย้ายจากคณะวิทยาศาสตร์ไปจัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยี[4]

อนึ่ง ลำดับการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ จะมีลำดับต่อจากคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ทำการเปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2516 จึงถือว่าเป็นคณะที่ทำการผลิตบัณฑิตลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญลักษณ์

แก้
 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ อะตอม

 • สีประจำคณะ

  สีเหลืองจำปา

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

ดอกจำปา

 • เพลงประจำคณะ

มนต์จำปา

ใต้ร่มจำปา

หลักสูตร

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[5]
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเคมีฟิสิกัล
 • สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
 • สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
 • สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
 • สาขาวิชาเคมีสำหรับครู (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
 • สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

สาขาวิชาสถิติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาชีวเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาชีวเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาชีวเคมี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาชีวเคมี

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

Master of Science Program

 • Biological Science (International Program)

Doctor of Philosophy Program

 • Biological Science (International Program)

คณบดี

แก้
ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ พิมล กลกิจ 2507 - 2516
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ โพธิ์เมือง 2516 - 2519
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จันทรโพธิ์ศรี 2519 - 2521 (รักษาการแทนฯ)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี ธันวารชร 2521 - 2525
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ แก้วซิม 2525 - 2529
6. รองศาสตราจารย์ ศรีสุมนตร์ สีตะธานี 2529 - 2533
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขาว เหมือนวงศ์ 2533 - 2537
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง วัฒนกิจ 2537 - 2539
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย สุ่มเล็ก 2539 - 2548
10. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง 2548 - 13 กรกฎาคม 2552
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ 14 กรกฎาคม 2552 - 2556
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย 2556 - 2564
13. ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง 2564 - 2564
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม 2564 - 2565 (รักษาการแทนฯ)
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคณา บุญยืด 2565 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง

แก้

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 83, ตอนที่ 26 ก, 22 มีนาคม พ.ศ. 2509, หน้า 242
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะวิทยาศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 90
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "ประวัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 5
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะวิทยาศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537, หน้า 53
 5. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/227/14.PDF

ดูเพิ่ม

แก้
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะวิทยาศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 87 - 96
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะวิทยาศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537, หน้า 53 - 55

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้