เทียนฉาย กีระนันทน์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ รองประธานกรรมการคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [1] กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560[2] อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเกษียณอายุราชการดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทียนฉาย กีระนันทน์
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 6 กันยายน พ.ศ. 2558
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2539 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2543
(3 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา
ถัดไป รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 กันยายน พ.ศ. 2488 (74 ปี)
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
คู่สมรส ศ.ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

เทียนฉาย กีระนันทน์ เกิดเมื่อปี 30 กันยายน พ.ศ. 2488 เป็นบุตรของนายเทียนวัณ กีระนันทน์ และนางองุ่น (เปล่งวานิช) กีระนันทน์ [3] จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.A. (Economics & Demography) มหาวิทยาลัยฮาวาย, A.M. และ Ph.D. ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยดุ๊ก หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ว.ป.อ.รุ่น 37 ท่านเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ, และอธิการบดี จุฬาฯ เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ของ วช., บุคคลดีเด่นของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. 2539 และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ อีกมากมาย

หลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 [4] โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 [5]และได้รับตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560

เทียนฉาย กีระนันทน์ สมรสกับ สุชาดา กีระนันทน์ อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตรชาย 2 คน คือ เทียนชาต กีระนันทน์ และ เทียนไท กีระนันทน์

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • อาจารย์จุฬาฯ (ปี พ.ศ. 2514 - 2547)
 • หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ริเริ่มโครงการโรงพิมพ์และโครงการสวัสดิการข้าราชการจุฬาฯ
 • ได้รับเชิญให้ช่วยราชการตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( ปี พ.ศ. 2521 - 2524, 2526 - 2528)
 • ศาสตราจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ (ปี พ.ศ. 2533)
 • ได้รับเลือกให้เป็นอธิการบดีจุฬาฯ ต่อจาก ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ที่ลาออกก่อนครบวาระ
 • อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (27 มีนาคม พ.ศ. 2539 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2543)
 • ลาออกจากตำแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ (ทปอ.) ระบุสาเหตุจากวิกฤติกำลังคน ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยเป็นผลมาจากนโยบายลดอัตรากำลังคนภาครัฐ (21 สิงหาคม พ.ศ. 2542)
 • ประธานและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ตำแหน่งอื่นๆแก้ไข

 • กรรมการสภาจุฬาฯ ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
 • กรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ (ปี 2528-2538)
 • อนุกรรมการการวิจัย ป.ป.ป.
 • อ.ก.พ.สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล
 • กรรมการทบวงมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) แทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ รัฐบาลชวน 2/3 ที่ขอถอนตัว (20 ตุลาคม พ.ศ. 2542)

เกียรติคุณ-รางวัลแก้ไข

 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2538 จากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
 • บุคคลดีเด่นของชาติด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2539 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (ตุลาคม พ.ศ. 2540)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข