ธัชชัย สุมิตร

รองศาสตราจารย์ ธัชชัย สุมิตร อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)[1]

ธัชชัย สุมิตร
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2543 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
(3 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
ถัดไป ศ.ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ประเทศไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

รองศาสตราจารย์ ธัชชัย สุมิตร หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ท่านเป็นบุตรชายของ อาจารย์สนั่น สุมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาท่านที่ 2 อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนแรก กับคุณหญิงประไพ สุมิตร

อีกทั้งท่านยังเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์,เป็นผู้มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพรียบพร้อมด้วยคุณวุฒิและคุณธรรม นับเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องในวงวิชาการ เป็นบรรทัดฐานให้ผู้อื่นเจริญรอยตามในทางที่ดีอย่างยิ่ง

ประวัติการศึกษาและอื่นๆแก้ไข

รองศาสตราจารย์ ธัชชัย สุมิตร สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบเข้าเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2502 แต่ได้รับทุนการศึกษาจนจบปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เน้นด้านพลังงานนิวเคลียร์ จากมหาวิทยาลัยเจนัว ประเทศอิตาลี เมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้ามาทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา1ปี จากนั้นได้เข้ามารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2515 ในขณะรับราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย อาทิเช่น

ด้านการบริหารแก้ไข

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร เป็นผู้ริเริ่มโครงการ OECF เพื่อพัฒนาการวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากความสามารถของท่านท่านจึงได้รับตำแหน่งกรรมการต่างๆมากมายอาทิ

  • กรรมการบริษัทการบินไทย จำกัดมหาชน
  • กรรมการพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ
  • ประธานอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
  • ประธานกรรมการ สสวท.
  • กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • อ.ก.พ.ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงาน กพ.

ด้านสังคมแก้ไข

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ได้บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเพื่อนมนุษย์มาโดยตลอด ในฐานะประธานมูลนิธิ ศ.ดร.สนั่น สุมิตรในด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ยากไร้ในชนบทห่างไกลความเจริญ,ให้ทุนการศึกษาอีกทั้งบริจาคสิ่งของเพื่อยังชีพ ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก รศ.ดร.ชัชชัย สุมิตร ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดธรรมชาติตามวิถีไทยซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอันดีงาม

ปริญญากิตติมศักดิ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข