คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเป็นคณะลำดับที่ 12 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2513 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมี 10 หลักสูตร ซึ่ง 7 ใน 10 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติ และมีการแลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 19 แห่งทั่วโลก

คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Econ Chula Symbol.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Economics, Chulalongkorn University
ที่อยู่254 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันก่อตั้ง8 สิงหาคม พ.ศ. 2513 (52 ปี)
คณบดีรศ.ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน
วารสารวารสารเศรษฐศาสตร์
(J. of Economics)
สีประจําคณะ███ สีทอง
สัญลักษณ์เฟือง, รวงข้าว และคันไถ
เพลงน้องพี่สีทอง
เว็บไซต์www.econ.chula.ac.th

จากการจัดอันดับของ QS world university ranking by subject[1] สาขาเศรษฐศาสตร์ และ เศรษฐมิติ พบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของไทย อันดับ 201 - 250 ของโลก และยังเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO) ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ[2]

ประวัติแก้ไข

ปี พ.ศ. 2510 ศาสตราจารย์ อาภรณ์ กฤษณามระ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในขณะนั้น ได้ริเริ่มและเสนอโครงการยกฐานะแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ขึ้นเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภาการศึกษาแห่งชาติ แต่สภาการศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาหลักสูตรการศึกษาของโครงการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า หลักสูตรนั้นมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรการศึกษาของแผนกวิชาการคลัง คณะรัฐศาสตร์ อยู่มาก น่าที่จะพิจารณารวมการดำเนินงานเข้าด้วยกัน จึงส่งเรื่องมาให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2513 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวว่า เนื่องจากวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญและจำเป็นในการวางแผนพัฒนาประเทศประกอบกับขณะนั้น ในประเทศไทยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จำนวนมาก การสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนั้นได้แยกกันจัดดำเนินการโดยสองแผนกวิชา คือ แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และแผนกวิชาการคลัง คณะรัฐศาสตร์ ให้ยุบแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และแผนกวิชาการคลัง แล้วจัดตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโอนอาจารย์จากทั้ง 2 แผนกมาสังกัดคณะใหม่ โดยในขั้นแรกเปิดสอน 4 แผนกวิชา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

สัญลักษณ์ประจำคณะแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

 
บริเวณด้านหน้าของคณะเศรษฐศาสตร์
ระดับปริญญาบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มี 9 กลุ่มวิชา ได้แก่
  • กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
  • กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  • กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
  • กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
  • กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
  • กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
  • กลุ่มวิชาศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) (หลักสูตรนานาชาติ)
   
  ด้านหน้าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

อ้างอิงแก้ไข

 1. https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017
 2. "WHOCC - WHO Collaborating Centres." WHOCC - WHO Collaborating Centres. Accessed March 31, 2017. http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=THA-68&cc_city=bangkok&.
 • หนังสือเปิดรั้วจามจุรี : สาราณียากร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข