คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2481 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มเปิด "แผนกวิชาการบัญชี" และ "แผนกวิชาพาณิชยศาสตร์" สังกัดคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 จึงได้สถาปนาเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตบุคลากรเพื่อสนองความต้องการของธุรกิจของประเทศซึ่งมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากขึ้น[2][3] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของไทยในสาขา การเงินและการบัญชี (อันดับที่ 101 - 150 ของโลก และเป็นแห่งเดียวในประเทศที่ติดอันดับ) และ การบริหารธุรกิจและการจัดการ (อันดับที่ 151 - 200 ของโลก) จากการจัดอันดับของ QS world university ranking by Subject[4]

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn Business School
ชื่อเดิมแผนกวิชาพาณิชยศาสตร์
แผนกวิชาการบัญชี
ชื่อย่อCBS
สถาปนา22 ตุลาคม พ.ศ. 2481; 85 ปีก่อน (2481-10-22)
คณบดีศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
ที่อยู่
วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Chulalongkorn Business Review
เพลงพาณิชย์บัญชี
สี███ สีฟ้า
มาสคอต
เรือสำเภา
เว็บไซต์www.cbs.chula.ac.th
อาคารมหิตลาธิเบศร ในปี พ.ศ. 2566

ประวัติ แก้

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งกรมสถิติพยากรณ์ ขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (ต่อมาคือกระทรวงพาณิชย์) ความต้องการความรู้และบุคลากรในด้านเศรษฐกิจจึงมีมากยิ่งขึ้น มีการส่งนักเรียนออกไปศึกษาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ การพาณิชย์ และการบัญชีในต่างประเทศ เพื่อให้กลับมารับราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และกระทรวงพาณิชย์เป็นกำลังสำคัญด้านเศรษฐกิจของชาติ จนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นอธิการบดี จึงได้จัดการศึกษาพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ และการบัญชีขึ้น โดยได้เชิญศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ) นักเรียนทุนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน The Institute of Chartered Accountant in England & Wales เป็นประธานคณะกรรมการวางหลักสูตรการสอนในแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 ท่านในคณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่ ๒๓/๒๑๕๘ วันที่ 22 ตุลาคม 2481 ได้จัดตั้งขึ้นเป็น "แผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์" สังกัดคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีพระยาไชยยศสมบัติ เป็นหัวหน้าแผนก จากนั้นได้มีการพิจารณาจัดทำหลักสูตรให้มีลักษณะอิสระแตกต่างจากหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยกำหนดให้ผู้ที่จะศึกษาวิชาการบัญชีเรียนภาคทฤษฎี 4 ปี และภาคปฏิบัติ 1 ปี ภายหลังได้ตัดภาคปฏิบัติออกไปทำให้หลักสูตรเป็น 4 ปีจนถึงปัจจุบัน และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นแผนกวิชาอิสระการบัญชีและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2483 ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับแผนกอิสระอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พุทธศักราช 2486 มีการตราพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๘๖ ยกฐานะแผนกอิสระขึ้นเป็น "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี" ประกอบไปด้วย 3 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาการบัญชี แผนกพาณิชยศาสตร์ แผนกเศรษฐศาสตร์ และศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณบดีคนแรกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปัจจุบัน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มเติมขึ้น ทั้งยังปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ครอบคลุมในทุกระดับการศึกษา เพื่อรับรองการขยายตัวทางศึกษาในอนาคต ในฐานะ "Chulalongkorn Business School" หรือ CBS ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ เช่น ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การตลาด และสถิติ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Business Administration ในระดับปริญญาตรี โท และเอกด้วย

 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2481 จอมพล ป.พิบูลสงคราม อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น ได้มีคำสั่งลงวันที่ 22 ตุลาคม 2481 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้วางหลักสูตรการศึกษาวิชาการบัญชีการพาณิชย์และเศรษฐศาสตร์ โดยเปิดแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และถือเป็นวันสถาปนาคณะฯ[5]
 • พ.ศ. 2482 การจัดวางหลักสูตรได้ลุล่วงโดยแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์ได้เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 โดยกำหนดให้ผู้ที่จะศึกษาวิชาการบัญชีทั้งหมด 5 ปี ซึ่งจะเรียนภาคทฤษฎี 4 ปี และภาคปฏิบัติ 1 ปี นิสิตการบัญชีและพาณิชย์รุ่นแรกหรือรุ่น 1 ในปี 2482 นั้น มีทั้งรุ่น 1 ปี 1 และรุ่น 1 ปี 2 รวมทั้งสิ้น 88 คน รุ่น 1 ปี 1 หมายถึงนิสิตปี 1 ที่สอบมาโดยตรงกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมกับนิสิตที่ผ่านปี 1 แล้ว แต่สนใจจะมาเรียนทางการบัญชีและพาณิชย์ ก็มาเรียนได้โดยไม่ต้องสอบโดยโอนมาเรียนปี 1 ได้ทันทีอีกจำนวนหนึ่ง รุ่น 1 ปี 1 นี้มีรวมทั้งสิ้นจำนวนรวม 51 คน ส่วนรุ่น 1 ปี 2 หมายถึงนิสิตที่ผ่านปี 2 แล้ว (เกือบทั้งหมดเป็นนิสิตอักษรศาสตร์ บางคนผ่านปี 3 แล้วบางคนก็จบปี 4 แล้ว) สนใจจะมาเรียนการบัญชีพาณิชย์ก็โอนมาเรียนการบัญชีและพาณิชย์ปี 2 ได้ทันที แต่การเรียนจะเรียนวิชาปี 1 และปี 2 ควบคู่กันไป ในส่วนรุ่น 1 ปี 2 นี้มีจำนวนทั้งสิ้น 37 คน[6]
 • พ.ศ. 2483 ศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์ และคณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาจัดหลักสูตรให้มีลักษณะอิสระ แตกต่างจากหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยแยกตัวออกจากคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นแผนกวิชาอิสระการบัญชีและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2483 ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับแผนกอิสระอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2486 หลังจากแผนกวิชาอิสระได้ดำเนินการสอนมาเกือบ 5 ปี ก็ได้รับการสถาปนาเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 ประกอบไปด้วย 3 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาการบัญชี แผนกพาณิชยศาสตร์ แผนกเศรษฐศาสตร์ และศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณบดีคนแรกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • พ.ศ. 2487 แผนกวิชาการบัญชี ได้ตัดภาคปฏิบัติของหลักสูตรบัญชีออก คงเรียนแต่เฉพาะภาคทฤษฎีเป็นเวลา 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต ส่วนแผนกพาณิชยศาสตร์ ได้กำหนดหลักสูตรไว้ 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
 • พ.ศ. 2494 คณะฯ ได้เปิดแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์หลักสูตร 4 ปี ผู้ที่เรียนสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 
ห้องชุมนุมของภาควิชาสถิติ
 • พ.ศ. 2500 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดแผนกวิชาสถิติ หลักสูตร 4 ปี โดยผู้ที่เรียนสำเร็จการศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2500 - 2513 จะได้รับปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 เป็นต้นมาจะได้รับปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต
 • พ.ศ. 2503 เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 • พ.ศ. 2504 ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
 • พ.ศ. 2513 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดแผนกวิชาการธนาคารและการเงิน หลักสูตร 4 ปี (ปริญญาบัญชีบัณฑิต)
 • พ.ศ. 2520 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดแผนกวิชาการตลาด โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรียา วอนขอพร เป็นหัวหน้าภาควิชาท่านแรก และเปิดสอนปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตร พาณิชยศาสตรบัณฑิต
 • พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้ใช้คำว่า "ภาควิชา" แทน "แผนกวิชา" ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
 
ป้ายคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • พ.ศ. 2525 ภาควิชาการตลาด ก่อตั้งบริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบริษัทฝึกงานนิสิต ดำเนินงานแบบธุรกิจจริง และในปีเดียวกันได้ เปลี่ยนชื่อหลักสูตรปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • พ.ศ. 2526 คณะฯ เปลี่ยนหลักสูตรพาณิชยศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดสอนปริญญาตรีหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน และภาควิชาการตลาด
 • พ.ศ. 2529 พัฒนาหลักสูตรใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สำหรับนักบริหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของคณะฯ ที่เปิดสอนนอกเวลาราชการ
 • พ.ศ. 2531 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก บัญชีดุษฎีบัณฑิต เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (JDBA) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ และเปิดหลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตรคือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
 • พ.ศ. 2539 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งนับว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาแรกในจุฬาฯ
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโททางการเงินแห่งแรกของประเทศไทย
 • พ.ศ. 2543 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)[7]
 • พ.ศ. 2544 หลักสูตรปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิตได้เปิดสาขาวิชาใหม่เพิ่ม คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรปริญญาโทอีก 3 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
 • พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตรปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงินเชิงปริมาณ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • พ.ศ. 2552 เปิดหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงพยาบาลและการรักษาสุขภาพ
 • พ.ศ. 2554 เปิดหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • พ.ศ. 2554 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาการเงิน สาขาการจัดการ สาขาการตลาด (เดิมคือหลักสูตรปริญญาเอกร่วม 3 สถาบัน JDBA ที่เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535)[8]
 • พ.ศ. 2566 เปิดหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ (MSB)

สัญลักษณ์คณะ แก้

ชื่อของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในภาษาอังกฤษ คือ Faculty of Commerce and Accountancy นั้น มักจะต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าหมายถึง Business School ที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งคำว่า Business School นั้นเป็นชื่อที่เข้าใจได้ทันทีและใช้กันอย่างแพร่หลายในคณะฯที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ และมักจะใช้ควบคู่ไปกับชื่อของมหาวิทยาลัย เช่น Harvard Business School ซึ่งหมายถึง School of Business ของ Harvard University ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สังคมภายนอกได้รับทราบว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะฯจึงได้เริ่มใช้ชื่อ Chulalongkorn Business School พร้อมกับสัญลักษณ์ใหม่ที่ได้คัดเลือกจากแบบที่ออกมาหลาย ๆ แบบ ซึ่งสัญลักษณ์ใหม่นี้จะใช้คู่ไปกับชื่อที่เป็นทางการของคณะฯ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้เริ่มใช้กับกิจกรรมที่จัดขึ้นในการฉลองครบรอบ 70 ปี ของการดำเนินงานของคณะฯ เป็นครั้งแรก และต่อไปก็จะใช้ในการประชาสัมพันธ์คณะฯ ทั้งในเอกสารคู่มือ รวมถึงในนามบัตรของอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ด้วยคำอธิบายตราสัญลักษณ์ CBS ซึ่งย่อมาจาก Chulalongkorn Business school[9]

การรับรองมาตรฐาน แก้

 
บริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)[10] จากประเทศสหรัฐอเมริกา[11] และ EFMD (The European Foundation for Management Development)[12] จากยุโรป โดย AACSB ให้การรับรองหลักสูตรทั้งคณะเป็นเวลา 5 ปี ขณะที่ EFMD ให้การรับรองเฉพาะหลักสูตรที่ยื่น ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นเวลา 3 ปี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเป็นหลักสูตรเดียวที่เปิดสอนนอกยุโรปแล้วได้รับการรับรอง EPAS (EFMD Programme Accreditation System) นาน 5 ปี[13][14] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกในไทยที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับโลกจาก AACSB ครบทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกด้วย[15]

ทำเนียบคณบดี แก้

1. ศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ พ.ศ. 2486 - 2507

2. ศาสตราจารย์อุปการคุณ อาภรณ์ กฤษณามระ พ.ศ. 2507 - 2514

3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ พ.ศ. 2514 - 2518

4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ เถาวัลย์ นันทาภิวัฒน์ พ.ศ. 2518 - 2522

5. รองศาสตราจารย์สุธี เอกะหิตานนท์ พ.ศ. 2522 - 2530

6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นราศรี ไววนิชกุล พ.ศ. 2530 - 2534

7. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ พ.ศ. 2534 - 2542

8. รองศาสตราจารย์ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง พ.ศ. 2542 - 2546

9. รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550

10. รองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ ตันละมัย พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554

11. รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2562

12. ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

ทั้งนี้ AACSB ยังได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีให้กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในระดับโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT), มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด[16], มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด[17], มหาวิทยาลัยเยล, มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย[18] และ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์[19] และในประเทศสหราชอาณาจักร อาทิ ราชวิทยาลัยลอนดอน (Imperial College London)[20]

จากการจัดอันดับของ QS world university ranking by subject พบว่า [4]

สาขาการเงินและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับ 101 - 150 ของโลก อันดับ 1 ในไทย และยังเป็นแห่งเดียวในประเทศที่ติดอันดับในสาขานี้

สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ ติดอันดับ 151 - 200 ของโลก อันดับ 1 ในไทย

คณาจารย์ แก้

 
อาคารบัณฑิต กันตะบุตร
 
ภาควิชาสถิติ ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร
 
รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ
 
บรรยากาศในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่ออาจารย์จำแนกตามหน่วยงาน (ยกเว้น ภาควิชาการตลาด) เป็นดังนี้

ภาควิชาและหลักสูตร แก้


ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เก็บถาวร 2008-10-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

 • กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
 • กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • สาขาวิชาประกันภัย

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เก็บถาวร 2008-10-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ภาคนอกเวลาราชการ)

 • สาขาวิชาบัญชีการเงิน
 • สาขาวิชาบัญชีบริหาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ)
  • กลุ่มวิชาสถิติคณิตศาสตร์
  • กลุ่มวิชาสถิติธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาประกันภัย (ภาคปกติ)
  • แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันชีวิต
  • แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย
  • แขนงวิชาการจัดการประกันภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เก็บถาวร 2011-09-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

 • สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ภาคนอกเวลาราชการ)

บุคคลที่มีชื่อเสียง แก้

ดูเพิ่มที่ รายนามบุคคลจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมของคณะ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°44′03″N 100°31′49″E / 13.734113°N 100.530148°E / 13.734113; 100.530148

ดูเพิ่ม แก้

ช่องทางการติดต่อ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-07-29. สืบค้นเมื่อ 2015-06-02.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-07-29. สืบค้นเมื่อ 2015-06-02.
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-07-29. สืบค้นเมื่อ 2015-06-02.
 4. 4.0 4.1 https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-07-29. สืบค้นเมื่อ 2015-06-02.
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-08-13. สืบค้นเมื่อ 2015-06-02.
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-07-29. สืบค้นเมื่อ 2015-06-02.
 8. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-07-29. สืบค้นเมื่อ 2015-06-02.
 9. http://www.acc.chula.ac.th/index.php/template/faculty-logo-th.html เก็บถาวร 2015-07-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สัญลักษณ์คณะฯ
 10. https://datadirect.aacsb.edu/public/profiles/profile.cfm?interstitialComplete=1&runReport=1&unitid=55197&userType=All
 11. (มหาชน), บริษัท มติชน จำกัด. "โครงการChAMPบัญชีฯจุฬาฯ สุดยอดนวัตกรรมการศึกษาฯ หนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับยกย่องระดับสากล." Prachachat Online. May 16, 2017. Accessed May 17, 2017. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1494922845.
 12. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-04-15. สืบค้นเมื่อ 2015-06-02.
 13. http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000045990[ลิงก์เสีย]
 14. http://www.mahidol.ac.th/th/twitter/news-2015-04-27-13.pdf[ลิงก์เสีย]
 15. http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000045990[ลิงก์เสีย]
 16. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-07-29. สืบค้นเมื่อ 2015-06-02.
 17. https://datadirect.aacsb.edu/public/profiles/profile.cfm?interstitialComplete=1&runReport=1&unitid=54901&userType=All
 18. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-05-06. สืบค้นเมื่อ 2015-06-02.
 19. http://www.syr.edu
 20. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-06-02.