ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร[1] (เกิด 18 กันยายน พ.ศ. 2502 -) เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักกันในฐานะอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาฯ ผู้ฉีกบัตรเลือกตั้งต่อหน้าสื่อมวลชนในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2549 ในแนวทางอารยะขัดขืน นอกจากนี้ไชยันต์ยังเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และนักวิชาการที่เขียนบทความเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ อีกมากมาย

ไชยันต์ ไชยพร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด18 กันยายน พ.ศ. 2502 (64 ปี)
เชื้อชาติไทย
บุตร2
บุพการี
 • ศาสตราจารย์ วิจิตร ไชยพร (บิดา)
 • สุมน (วาณิชเสนี) ไชยพร (มารดา)
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน
อาชีพอาจารย์, นักวิชาการ

ไชยันต์มีความเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีและปรัชญาการเมือง โดยทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองในงานของเพลโต เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาการปกครอง นิสิตชอบเรียกว่า "โสกราตีสคนสุดท้าย" จากรูปแบบการสอนหนังสือ ที่เน้นการถามคำถามและสนทนามากกว่าบรรยายอย่างเดียว

ในการประท้วงขับไล่นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ไชยันต์อยู่ในกลุ่มนักวิชาการกลุ่มแรก ๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหว ในการเลือกตั้งวันที่ 2 เม.ย. พ.ศ. 2549 ไชยันต์ได้ฉีกบัตรเลือกตั้งของตนทิ้งโดยเปนการเคลื่อนไหวในแนวทางอารยะขัดขืน โดยให้เหตุผลว่าการยุบสภาและการเลือกตั้งในครงนั้นไม่มีความชอบธรรม[2] เขายอมรับว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและพร้อมสู้คดีในทางกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามไชยันต์ยืนยันสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 65 ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวไปสอบสวน[3] และหลังจากนั้นได้มีผู้ร่วมฉีกบัตรเลือกตั้งโดยกล่าวว่ามีอุดมการณ์เดียวกับไชยันต์ด้วย[4][5] ล่าสุดศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยืนยันว่าจะช่วยเหลือไชยันต์ในทางกฎหมายแล้ว[6]

ประวัติ

แก้

ไชยันต์ ไชยพร เกิดวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2502 เป็นบุตรของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิจิตร ไชยพร กับนางสุมน (วาณิชเสนี) ไชยพร จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นที่ 91 (ร่วมรุ่นกับ เทียรี่ เมฆวัฒนา) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) (ร่วมรุ่นกับ วิเชียร ฤกษ์ไพศาล) ปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกด้านปรัชญาการเมือง จากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ไชยันต์มีจำนวนบุตร-ธิดา 2 คน เป็นบุตร 1 คน ธิดา 1 คน ได้แก่ อ.ดร.พิมพ์พร ไชยพร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชยันต์ ไชยพร[7]

ไชยันต์มีผลงานเขียนเชิงวิชาการและเชิงกึ่งวิชาการหลายเล่ม อาทิ ตาสว่างกับรัชกาลที่ 4, ข้อวิพากษ์ทฤษฎีการเมืองกระแสหลักของ คริฟฟอร์ด เกียทซ์, ปิยกษัตริย์ : เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849, พินิจการเมืองไทย : ปัจจุบันและอนาคต, ก่อนจะถึงเชิงตะกอน, ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย เป็นต้น

การทำงาน

แก้
 • บรรณาธิการหนังสือ "สามัคคีสาร" ของสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สภานายกสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สหราชอาณาจักร
 • เลขานุการภาควิชาการปกครอง
 • เลขานุการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบภาควิชาการปกครอง
 • เลขานุการโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • อนุกรรมการแผนพัฒนาการการเมือง (ฝ่ายอุดมการและจิตสำนึกทางการเมือง)
 • ผู้อำนวยการโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • กรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
 • ผู้อำนวยการโครงการรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • เลขานุการโครงการรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • ประธานประกันคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
 • ประธานจัดงานรัฐศาสตร์แฟร์
 • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการจุฬาวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
 • บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • คอลัมนิสต์นิตยสารเวย์
 • คณะกรรมการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์สอน

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, เล่ม 133, ตอนพิเศษ 118 ง, 23 พฤษภาคม 2559, หน้า 5
 2. ไชยันต์ ไชยพร, การเมืองและประชาธิปไตยไทยในทัศนะของนักเรียนมัธยมปลาย, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 12 มกราคม 2552[ลิงก์เสีย]
 3. "ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-03-11. สืบค้นเมื่อ 2006-04-02.
 4. เว็บข่าวประชาไท
 5. "ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-04-23. สืบค้นเมื่อ 2006-04-02.
 6. "ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-03-11. สืบค้นเมื่อ 2006-04-02.
 7. ไชยันต์ ไชยพร[ลิงก์เสีย], ไทยรัฐ .สืบค้นเมื่อ 11/09/2558
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๗๑, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข หน้า ๒, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้