มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต (อังกฤษ: Rangsit University; อักษรย่อ: มรส. – RSU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 20 มหาวิทยาลัยที่แพงที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยังถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีลำดับที่ 1[ต้องการอ้างอิง] ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 [2] เปิดสอนหลากหลายหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทยและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนศิลปินดาราศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน [3]

มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อเดิมวิทยาลัยรังสิต (Rangsit College)
ชื่อย่อมรส. / RSU
คติพจน์สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา25 มกราคม พ.ศ. 2528
(ในชื่อ วิทยาลัยรังสิต)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
(ในชื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต)
นายกสภาฯศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
อธิการบดีดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
ผู้ศึกษา7652
ที่ตั้ง
เพลงตะวันรุ่งทุ่งรังสิต
สี  ฟ้า
  บานเย็น[1]
มาสคอต
เสือ
เว็บไซต์www.rsu.ac.th

ประวัติ

แก้

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลพญาไทในขณะนั้น พร้อมด้วย พลเอกพร ธนะภูมิ และ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้ยื่นความประสงค์ เพื่อขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ระดับวิทยาลัย ต่อทบวงมหาวิทยาลัย[4] (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

คณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัย ได้เลือกที่ดินบริเวณตำบลคูคตในขณะนั้น อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "ทุ่งรังสิต" เป็นสถานที่ก่อตั้ง จึงได้นำมงคลนาม รังสิต อันเนื่องมาจากพระนามของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาตั้งเป็นชื่อของวิทยาลัย ซึ่งเดิมเคยระบุชื่อวิทยาลัยที่จะก่อตั้งไว้ว่า วิทยาลัยปิ่นเกล้า ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยรังสิต ในเวลาต่อมา[4]

ต่อมา ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2528 ทบวงมหาวิทยาลัย ออกประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยรังสิต (Rangsit College) ลงนามโดย นายปรีดา พัฒนถาบุตร รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 102 ตอนที่ 28 ก ฉบับพิเศษ หน้า 5 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2528 โดยเป็นไปตามที่ระบุใน ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ 2/2528[5]

วิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ภายในโครงการหมู่บ้านเมืองเอก บนถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 10 ไร่ ห่างจากท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2529 ในคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ โดยมีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 478 คน[6]

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2532 ทบวงมหาวิทยาลัย ออกประกาศอนุญาตให้นายประสิทธิ์ โอนกิจการวิทยาลัยรังสิต ให้เป็นสิทธิการบริหารงานของ บริษัท ประสิทธิ์รัตน์ จำกัด โดยให้ถือว่าบริษัทดังกล่าว เป็นเสมือนผู้รับใบอนุญาตของวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ทบวงมหาวิทยาลัย ออกประกาศอนุญาตให้วิทยาลัยรังสิต เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ลงนามโดย นายทวิช กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 164 ง หน้า 7213 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2533[7]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อเวลา 15.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมชมอาคารหอสมุดของมหาวิทยาลัยด้วย[8] แต่ทางมหาวิทยาลัยยังคงจัด พิธีรำลึกการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันจัดตั้งวิทยาลัยรังสิต มาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต พระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อนุญาตให้มหาวิทยาลัยรังสิต จำลองพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้รับอนุญาตให้อัญเชิญพระนาม รังสิตประยูรศักดิ์ เป็นชื่ออาคาร เนื่องจากทรงมีบทบาท ในการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขไทย เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสู่นักศึกษาและอนุชนรุ่นหลังสืบไป[9]

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามแก่อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ และคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษาว่า รัตนคุณากร อันหมายถึง อาคารซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความดีอันทรงค่า ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารดังกล่าว ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 25 ปีด้วย[10]

ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี ในการนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต มีมติแต่งตั้ง ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ บุตรชายคนที่สองของ ดร.อาทิตย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีพิธีส่งมอบคทาและธง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในวันเดียวกัน ที่งานครบรอบ 84 ปี ดร. อาทิตย์ ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต[11][12] ต่อมา ดร.อาทิตย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้ง หรือ President Emeritus

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

แก้
 
หน้าปกเอกสารโครงการวิทยาลัยปิ่นเกล้า แสดงเครื่องหมายของวิทยาลัย ที่มีรูปแบบเดียวกับของมหาวิทยาลัยรังสิต
 
 • พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย[1] - พระศรีศาสดา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก คืบ 8 นิ้ว สูง 5 ศอก คืบ 1 นิ้ว พระรัศมียาว 1 ศอก คืบ 1 นิ้ว ที่นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธา และเป็นที่เคารพสักการะ ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑปพระศรีศาสดา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางของมหาวิทยาลัย เป็นมณฑปทรงจตุรมุขสี่ทิศ ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ตามแบบแผนสถาปัตยกรรมไทย
 • เครื่องหมายมหาวิทยาลัย - ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 มีรูปแบบที่สื่อสะท้อนถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในอันที่จะสนองต่อวัตถุประสงค์ ของการสร้างสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ความใส่ใจกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผนวกเข้ากับคุณธรรมและจิตสำนักอันดีงาม เพื่อสรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ ที่สาดส่องพรายแสงแห่งปัญญา นำมรรคาเยาวชนสู่สภาวะรู้แจ้งในธรรม เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย ที่ถือธรรมเป็นใหญ่ ยึดความถูกต้องเป็นหลัก ซึ่งมีองค์ประกอบคือ
  • โลกุตระ หมายถึง จุดมุ่งหมายอันสูงส่งของมวลมนุษย์ คือการบรรลุสภาวะแห่งความรู้แจ้งในธรรม โดยมีปัญญาเป็นแสงส่องทางสู่การบรรลุธรรมสูงสุด
  • ดวงอาทิตย์ หมายถึง ดาวฤกษ์ที่ให้แสงสว่างส่องลงมายังผืนโลก เป็นพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ สรรพสัตว์ พืชพันธุ์ธัญญาหาร และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
   • อนึ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2553 เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย เป็นการรวมวัตถุสัญลักษณ์ แทนวัตถุประสงค์ ที่จะสร้างสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า แก่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มสามเหลี่ยมปริซึม หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่รวมกันเป็นสังคม, ฟันเฟือง หมายถึง พลังแห่งวิทยาการ และเทคโนโลยีทุกแขนง, ดวงอาทิตย์ส่องแสง หมายถึง อำนาจ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง, ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง พลังแห่งคุณธรรม และสามัคคีธรรม และ ปิ่น หมายถึง เป้าหมายอันดีงาม สูงสุดของสังคม[1]
 • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย[1] - มีสองชนิดคือ แก้วเจ้าจอม และ พะยอม
  • แก้วเจ้าจอม
  • พะยอม (ชื่อพื้นเมือง: กะยอม ขะยอม ขะยอมดง พะยอมดง แคน เชียง เซี่ยว พะยอม พะยอมทอง ยางหยวก) เป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงประมาณ 15-40 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับรูป ขอบขนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่น ออกช่อดอกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลแห้งรูปกระสวย มีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก ตามตำรายาไทย ใช้เปลือกและต้น เป็นยาฝาดสมาน แก้ท้องเดิน และลำไส้อักเสบ สารออกฤทธิ์ในพะยอมคือแทนนิน ดอกเข้ายาหอมบำรุงหัวใจ และลดไข้ นอกจากนี้ ยังใช้เปลือกและต้นเป็นสารกันบูดด้วย

คณะ วิทยาลัยและสถาบัน

แก้

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิต มีหลักสูตรที่เปิดดำเนินการรวม 136 สาขาวิชา ใน 22 คณะ 9 วิทยาลัย 3 สถาบัน รวม 34 คณะ โดยจำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 91 สาขาวิขา ระดับปริญญาโท 35 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 8 สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ใน 22 คณะ 9 วิทยาลัย 3 สถาบัน ทั้งนี้ ยังเปิดสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แก้

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แก้

กลุ่มศิลปะและการออกแบบ

แก้

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

แก้

กลุ่มเศรษฐกิจและธุรกิจ

แก้

กลุ่มหลักสูตรออนไลน์/นานาชาติ/ป.โท-เอก

แก้

สภามหาวิทยาลัย

แก้
รายนาม ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน
ศ. ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการบริหารมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
กรรมการสภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานกรรมการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และราษฎรอาวุโส
อดีตประธานคณะสมัชชาปฏิรูปประเทศ
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสถาน
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตประธานคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
ดร.อาชว์ เตาลานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรูคอร์ปอเรชั่น
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นิสากร จึงเจริญธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

รายนามอธิการบดี

แก้
วิทยาลัยรังสิต
รายนามอธิการบดี[13] วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2534
มหาวิทยาลัยรังสิต
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
2. ศาสตราจารย์ พันเอก ดร.อาทร ชนเห็นชอบ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
3. ศาสตราจารย์ ดร.สืบแสง พรหมบุญ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2543
1. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ พ.ศ. 2544 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
5. ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์[11] 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน[11]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยรังสิต

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 ข้อมูลทั่วไป : สัญลักษณ์ เก็บถาวร 2012-02-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต
 2. สถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเว็บไซต์ สกอ.
 3. "จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-01-26. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 4. 4.0 4.1 เอกสารโครงการวิทยาลัยปิ่นเกล้า จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เก็บถาวร 2009-02-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต เก็บถาวร 2009-02-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 5. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2528 จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 6. ข้อมูลทั่วไป วิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2529[ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต
 7. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 8. กำหนดการ พิธีสถาปนา “มหาวิทยาลัยรังสิต” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 เก็บถาวร 2008-08-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
 9. ม.รังสิต เปลี่ยนชื่อ อาคารทันตแพทย์ เป็น “อาคารรังสิตประยูรศักดิ์” เก็บถาวร 2010-01-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต
 10. ชาวมหาวิทยาลัยรังสิต และพสกนิกร ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต
 11. 11.0 11.1 11.2 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ mgr
 12. University, Rangsit. "ขอเชิญชาว ม.รังสิต ร่วมงานครบรอบ 84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์". มหาวิทยาลัยรังสิต | RANGSIT UNIVERSITY.
 13. ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เก็บถาวร 2010-05-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้