คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ. ศ. 2530 โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลน เพื่อที่จะออกมารับใช้สังคมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป จึงจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งนับว่ายังมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชันสูตรโรคของ สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีคำขวัญประจำคณะว่า " ความรู้นำ คุณธรรมเด่น เน้นสามัคคี มีคุณภาพ "

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
Faculty of Medical Technology
Rangsit University
คติพจน์ความรู้นำ คุณธรรมเด่น เน้นสามัคคี มีคุณภาพ
คณบดีรศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก
ที่อยู่
อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4)
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สีสีแดงเลือดนก
เว็บไซต์http://www.rsu.ac.th/medtech

หลักสูตร

แก้
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
  • Bachelor of Science (Medical Technology)
  • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
  • B.Sc. (Medical Technology)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้