สรนิต ศิลธรรม

รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2503) เป็นข้าราชการชาวไทย[1] อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[2]

สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดำรงตำแหน่ง
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ถัดไป สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า วีระพงศ์ แพสุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (61 ปี)
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การทำงานแก้ไข

สรนิต ศิลธรรม เป็นปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมคนแรก เป็นประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ[3] ประธานกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน[4] กรรมการในสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ[5] กรรมการในสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[6] อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[7] และอดีตรองประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
  2. สรนิต ศิลธรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  3. คณะกรรมการ อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  4. คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
  5. คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  6. แนะนำคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  7. ประวัติปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[ลิงก์เสีย]
  8. คณะกรรมการบริหาร สวทน. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๘, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕