คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของ อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2541 และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
Faculty of Law
Rangsit University
คณบดีศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ
ที่อยู่
อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3)
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก
ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สี███ สีทอง
เว็บไซต์http://www.rsu.ac.th/law/

คณะนิติศาสตร์เป็นสถาบันที่มุ่งประสงค์ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับจากสังคมการศึกษา และสถาบันต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และจริยธรรมทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2549 คณะนิติศาสตร์เตรียมความพร้อมที่จะเป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยเน้นการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่วางอยู่บนพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนา และสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางกฎหมายที่สามารถเสนอแนวทางการแก้ปัญหา และหาทางออกให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร

แก้
รดับปริญญาตรี
  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.บ.
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.B.

แหล่งที่มา

แก้