รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย แบ่งตามประเภทสถานศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

แก้

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มกส./KSU 2482 2558 จังหวัดกาฬสินธุ์
2 มหาวิทยาลัยนครพนม มนพ./NPU 2548 2548[1] จังหวัดนครพนม
3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร./PNU 2546 2548[2] จังหวัดนราธิวาส
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร มน./NU 2510 2533 จังหวัดพิษณุโลก
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส./MSU 2511 2537 จังหวัดมหาสารคาม
6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มร./RU 2514 2514[3] กรุงเทพมหานคร
7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ./STOU 2521 2521[4] จังหวัดนนทบุรี
8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบ./UBU 2530 2533 จังหวัดอุบลราชธานี
9 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สทป./PIT 2475 2541 กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยของรัฐ ประเภทมหาวิทยาลัยราชภัฏ

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มรกจ./KRU 2516 2547[5] จังหวัดกาญจนบุรี
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กพ./KPRU 2516 2547[5] จังหวัดกำแพงเพชร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มจษ./CRU 2483 2547[5] กรุงเทพมหานคร
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มชย./CPRU 2544 2547[5] จังหวัดชัยภูมิ
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มร.ช./CRRU 2516 2547[5] จังหวัดเชียงราย
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มร.ชม./CMRU 2467 2547[5] จังหวัดเชียงใหม่
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มรท./TRU 2463 2547[5] จังหวัดลพบุรี
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มรธ./DRU 2491 2547[5] กรุงเทพมหานคร
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มรน./NPRU 2479 2547[5] จังหวัดนครปฐม
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มร.นม./NRRU 2466 2547[5] จังหวัดนครราชสีมา
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มรนศ./NSTRU 2500 2547[5] จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มรนว./NSRU 2465 2547[5] จังหวัดนครสวรรค์
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มบส./BSRU 2439 2547[5] กรุงเทพมหานคร
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร./BRU 2514 2547[5] จังหวัดบุรีรัมย์
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มรภ.พน./PNRU 2435 2547[5] กรุงเทพมหานคร
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มรอย./ARU 2448 2547[5] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มรพส./PSRU 2464 2547[5] จังหวัดพิษณุโลก
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ./PBRU 2469 2547[5] จังหวัดเพชรบุรี
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มรพช./PCRU 2516 2547[5] จังหวัดเพชรบูรณ์
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มรภ./PKRU 2514 2547[5] จังหวัดภูเก็ต
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มรม./RMU 2468 2547[5] จังหวัดมหาสารคาม
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย./YRU 2477 2547[5] จังหวัดยะลา
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ม.รอ./RERU 2544 2547[5] จังหวัดร้อยเอ็ด
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มรร./RRU 2483 2547[5] จังหวัดฉะเชิงเทรา
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มรรพ./RBRU 2515 2547[5] จังหวัดจันทบุรี
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มร.ลป./LPRU 2514 2547[5] จังหวัดลำปาง
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มรล./LRU 2516 2547[5] จังหวัดเลย
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มรว./VRU 2475 2547[5] จังหวัดปทุมธานี
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มรภ.ศก./SSKRU 2540 2547[5] จังหวัดศรีสะเกษ
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มรสน./SNRU 2507 2547[5] จังหวัดสกลนคร
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มรภ.สข./SKRU 2464 2547[5] จังหวัดสงขลา
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มรภ.สส./SSRU 2480 2547[5] กรุงเทพมหานคร
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มรส./SRU 2516 2547[5] จังหวัดสุราษฎร์ธานี
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ม.รภ.สร./SRRU 2516 2547[5] จังหวัดสุรินทร์
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มรมจ./MCRU 2497 2547[5] จังหวัดราชบุรี
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มร.อด./UDRU 2466 2547[5] จังหวัดอุดรธานี
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มรอ./URU 2479 2547[5] จังหวัดอุตรดิตถ์
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มรภ.อบ./UBRU 2485 2547[5] จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยของรัฐประเภทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มทร.กรุงเทพ/RMUTK 2495 2548[6] กรุงเทพมหานคร
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มทร.ตะวันออก/RMUTTO 2501 2548[6] จังหวัดชลบุรี
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มทร.ธัญบุรี/RMUTT 2518 2548[6] จังหวัดปทุมธานี
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มทร.พระนคร/RMUTP 2445 2548[6] กรุงเทพมหานคร
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์/RMUTR 2456 2548[6] จังหวัดนครปฐม
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา/RMUTL 2500 2548[6] จังหวัดเชียงใหม่
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย/RUTS 2497 2548[6] จังหวัดสงขลา
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ/RUS 2476 2548[6] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มทร.อีสาน/RMUTI 2499 2548[6] จังหวัดนครราชสีมา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 วิทยาลัยชุมชนตราด วชช.ตร./TRATCC 2547 2547 จังหวัดตราด
2 วิทยาลัยชุมชนตาก วชช.ตก./TAKCC 2545 2545 จังหวัดตาก
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วชช.นธ./NCC 2545 2545 จังหวัดนราธิวาส
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน วชช.นน./NANCC 2554 2554 จังหวัดน่าน
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วชช.บร./BRCC 2545 2545 จังหวัดบุรีรัมย์
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วชช.ปน./PNCC 2547 2547 จังหวัดปัตตานี
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา วชช.พง./PNGCC 2547 2547 จังหวัดพังงา
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วชช.พจ./PCC 2545 2545 จังหวัดพิจิตร
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ วชช.พร./PHRCC 2549 2549 จังหวัดแพร่
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วชช.มห./MUKCC 2547 2547 จังหวัดมุกดาหาร
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วชช.มส./MCC 2545 2545 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร วชช.ยส./YASOCC 2547 2547 จังหวัดยโสธร
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา วชช.ยล./YCC 2547 2547 จังหวัดยะลา
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง วชช.รน./RNCC 2545 2545 จังหวัดระนอง
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา วชช.สข./SKCC 2550 2550 จังหวัดสงขลา
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล วชช.สต./STCC 2547 2547 จังหวัดสตูล
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วชช.สค./SMKCC 2547 2547 จังหวัดสมุทรสาคร
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วชช.สก./SKCC 2545 2545 จังหวัดสระแก้ว
19 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วชช.นบ / NBCC 2545 2545 จังหวัดหนองบัวลำภู
20 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี วชช.อท./UTCC 2545 2545 จังหวัดอุทัยธานี

สถาบันการอาชีวศึกษา

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันการอาชีวศึกษา
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สอกน./NVIA 2557 2557[7] จังหวัดตาก
2 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สอกต./SVIA 2557 2557[7] จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สอกก./IVACRER 2557 2557[7] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอกฉ./NEVIA 2557 2557[7] จังหวัดร้อยเอ็ด
5 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สอกท./IVEB 2556 2556 กรุงเทพมหานคร
6 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ สอน. ๑/IVEN 1 2556 2556 จังหวัดเชียงใหม่
7 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ สอน. ๒/IVENR 2 2556 2556 จังหวัดพะเยา
8 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ สอน. ๓/IVEN 3 2556 2556 จังหวัดพิษณุโลก
9 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สอน. ๔/IVENR 4 2556 2556 จังหวัดนครสวรรค์
10 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ สอต. ๑/VEIS 1 2556 2556 จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ สอต. ๒/VEIS 2 2556 2556 จังหวัดภูเก็ต
12 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ สอต. ๓/VEIS 3 2556 2556 จังหวัดสงขลา
13 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ สอก. ๑/CVEI 1 2556 2556 จังหวัดปทุมธานี
14 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ สอก. ๒/IVECR 2 2556 2556 จังหวัดลพบุรี
15 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สอก. ๓/IVEC 3 2556 2556 จังหวัดนครนายก
16 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ สอก. ๔/IVEC 4 2556 2556 จังหวัดนครปฐม
17 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ สอก. ๕/VEI 5 2556 2556 จังหวัดสมุทรสงคราม
18 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สออ./EIVT จังหวัดระยอง
19 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ สอฉ. ๑/IVENE 1 2556 2556 จังหวัดหนองคาย
20 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ สอฉ. ๒/IVENE 2 2556 2556 จังหวัดสกลนคร
21 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ สอฉ. ๓/IVENE 3 2556 2556 จังหวัดมหาสารคาม
22 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ สอฉ. ๔/IVENE 4 2556 2556 จังหวัดอุบลราชธานี
23 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ สอฉ. ๕/IVENE 5 2556 2556 จังหวัดนครราชสีมา

สถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจ

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจ
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รร.นรต./RPCA 2444 2444 จังหวัดนครปฐม
2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รร.จปร./CRMA 2430 2430 จังหวัดนครนายก
3 โรงเรียนนายเรือ รร.นร./RTNA 2440 2440 จังหวัดสมุทรปราการ
4 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รร.นนก./NKRAFA 2495 2496 จังหวัดสระบุรี
5 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วพบ./RTANC 2506 2506 กรุงเทพมหานคร
6 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วพร./RTNCN 2511 2511 กรุงเทพมหานคร
7 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วพ.รพ.ตร./NPC 2512 2512 กรุงเทพมหานคร
8 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วพอ./RTAFNC 2501 2501 กรุงเทพมหานคร
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วพม./PCM 2518 2518 กรุงเทพมหานคร
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ วพศ.รพ.ตร. 2563 2563[8] กรุงเทพมหานคร

สถาบันการศึกษานอกสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันการศึกษานอกสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 วิทยาลัยการชลประทาน วชป./IRC 2481 2535 จังหวัดนนทบุรี
2 สถาบันการบินพลเรือน สบพ./CATC 2504 2504 กรุงเทพมหานคร
3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มกช./TNSU 2479 2562 จังหวัดชลบุรี
4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สบศ./BPI 2541 2541 กรุงเทพมหานคร
5 สถาบันพระบรมราชชนก สบช./PI 2536 2562 จังหวัดนนทบุรี

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

แก้

มหาวิทยาลัย

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัย
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จฬ./CU 2442 2460[9] กรุงเทพมหานคร
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก./KU 2447 2486[10] กรุงเทพมหานคร
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข./KKU 2505 2509[11] จังหวัดขอนแก่น
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช./CMU 2503 2507[12] จังหวัดเชียงใหม่
5 มหาวิทยาลัยทักษิณ มทษ./TSU 2511 2539[13] จังหวัดสงขลา
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ./KMUTT 2503 2529[14] กรุงเทพมหานคร
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ./KMUTNB 2502 2529[14] กรุงเทพมหานคร
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส./SUT 2533 2533[15] จังหวัดนครราชสีมา
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ./TU 2440 2477[16] กรุงเทพมหานคร
10 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นมร./NMU 2497 2553[17] กรุงเทพมหานคร
11 มหาวิทยาลัยบูรพา มบ./BUU 2498 2533[18] จังหวัดชลบุรี
12 มหาวิทยาลัยพะเยา มพ./UP 2538 2553[19] จังหวัดพะเยา
13 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร/MCU 2439 2540[20] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร/MBU 2436 2540[21] จังหวัดนครปฐม
15 มหาวิทยาลัยมหิดล มม./MU 2432 2486[22] จังหวัดนครปฐม
16 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มจ./MJU 2477 2539[23] จังหวัดเชียงใหม่
17 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล./MFU 2541 2541[24] จังหวัดเชียงราย
18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล./WU 2535 2535[25] จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว/SWU 2492 2517[26] กรุงเทพมหานคร
20 มหาวิทยาลัยศิลปากร มศก./SU 2476 2486[27] กรุงเทพมหานคร
21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ./PSU 2510 2511[28] จังหวัดสงขลา
22 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มสด./SDU 2477 2558[29] กรุงเทพมหานคร

สถาบัน

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบัน
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย STIN 2457 2560[30] กรุงเทพมหานคร
2 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สกว./PGVIM 2555 2555[31] กรุงเทพมหานคร
3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สจด./CDTI 2557[32] 2561[33] กรุงเทพมหานคร
4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล./KMITL 2503 2529[14] กรุงเทพมหานคร
6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สพบ./NIDA 2509 2509 กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัย

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
วิทยาลัย
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) PCCMS 2559 2559 [34] กรุงเทพมหานคร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แก้

มหาวิทยาลัย

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัย
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มกท./BU 2505 2527[35] จังหวัดปทุมธานี
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มกธ./BTU 2545[36] 2552[37] กรุงเทพมหานคร
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มกส./BSU 2549[38] 2557[39] กรุงเทพมหานคร
4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มจทอ./UMT 2542[40] 2552[41] จังหวัดอุบลราชธานี
5 มหาวิทยาลัยเกริก ม.กร./KRU 2513[42] 2538[43] กรุงเทพมหานคร
6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มกบ./KBU 2530[44] 2536[45] กรุงเทพมหานคร
7 มหาวิทยาลัยคริสเตียน ม.ค.ต./C.U.T. 2527[46] 2544[47] จังหวัดนครปฐม
8 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มฉน./CNU 2547[48] 2557[49] จังหวัดศรีสะเกษ
9 มหาวิทยาลัยตาปี มตป./TPU 2542[50] 2555[51] จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มจพ./CPU 2541[52] 2541 จังหวัดนครสวรรค์
11 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มซจ./SJU 2532[53] 2539[54] กรุงเทพมหานคร
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มทม./MUT 2533 2537[55] กรุงเทพมหานคร
13 มหาวิทยาลัยธนบุรี มธร./TRU 2541[56] 2550[57] กรุงเทพมหานคร
14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มธบ./DPU 2511 2527[58] กรุงเทพมหานคร
15 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มนก./NBU 2543[59] 2553[60] กรุงเทพมหานคร
16 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มนช./NCU 2542[61] 2547[62] จังหวัดเชียงใหม่
17 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มนชส./STIU 2538[63] 2546[64] จังหวัดเพชรบุรี
18 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ม.น.อ./AIU 2529[65] 2552[66] จังหวัดสระบุรี
19 มหาวิทยาลัยเนชั่น มนช./NTU 2531[67] 2549[68] จังหวัดลำปาง
20 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ม.ป.ท./PTU 2542[69] 2548[70] จังหวัดปทุมธานี
21 มหาวิทยาลัยพายัพ มพย./PYU 2517[71] 2527[72] จังหวัดเชียงใหม่
22 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มพล./PLU 2545[73] 2554[74] จังหวัดพิษณุโลก
23 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มฟน./FTU 2541[75] 2550[76] จังหวัดยะลา
24 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ม.ฟ.อ./FEU 2542[77] 2549[78] จังหวัดเชียงใหม่
25 มหาวิทยาลัยภาคกลาง ม.ภก./UCT 2529 2545[79] จังหวัดนครสวรรค์
26 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ภ.น./NEU 2531[80] 2542[81] จังหวัดขอนแก่น
27 มหาวิทยาลัยชินวัตร มชว./SIU 2542[82] 2542 จังหวัดปทุมธานี
28 มหาวิทยาลัยรังสิต มรส./RSU 2528[83] 2533[84] จังหวัดปทุมธานี
29 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มรบ./RBAC 2540[85] 2546[86] กรุงเทพมหานคร
30 มหาวิทยาลัยราชธานี มรธ./RTU 2536[87] 2546[88] จังหวัดอุบลราชธานี
31 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มรพ./RPU 2549[89] 2557[90] จังหวัดนนทบุรี
32 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มว./VU 2527[91] 2537 จังหวัดนครราชสีมา
33 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มท./WTU 2540[92] 2540 จังหวัดปทุมธานี
34 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มศป./SPU 2513 2530[93] กรุงเทพมหานคร
35 มหาวิทยาลัยสยาม มส./SU 2516[94] 2529[95] กรุงเทพมหานคร
36 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มกค./UTCC 2483 2527[96] กรุงเทพมหานคร
37 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.ฉ.ก./HCU 2524[97] 2535[98] จังหวัดสมุทรปราการ
38 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ม.ญ./HU 2540[99] 2546[100] จังหวัดสงขลา
39 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอช./AU 2512 2533[101] กรุงเทพมหานคร
40 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มวอ./EAU 2539[102] 2539 จังหวัดปทุมธานี
41 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ม.อ.อ./SAU 2516[103] 2535[104] กรุงเทพมหานคร
42 มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มนทร./TRSU 2544[105] 2567[106] จังหวัดนครนายก
43 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ซ.อ.บ./SBU 2542 2567[107] กรุงเทพมหานคร

สถาบัน

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบัน
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 สถาบันกันตนา สกน./KI 2553[108] 2553 จังหวัดนครปฐม
2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สจป./PIM 2547 2550 จังหวัดนนทบุรี
3 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ส.ว.ป./PIMS 2558 2558 จังหวัดพะเยา
4 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สรพ./LIFE 2553[109] 2553 จังหวัดสมุทรสงคราม
5 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สทญ./TNI 2549[110] 2549 กรุงเทพมหานคร
6 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย สทม./MIAT 2555[111] 2555 จังหวัดสมุทรสาคร
7 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สทส./SVIT 2558 2559 จังหวัดสมุทรปราการ
8 สถาบันรัชต์ภาคย์ ส.รภ./RPI 2536[112] 2553[113] กรุงเทพมหานคร
9 สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา สวอ./IESA 2550 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 สถาบันวิทยสิริเมธี สวสธ./VISTEC 2558 2558[114] จังหวัดระยอง
11 สถาบันอาศรมศิลป์ อ.ศ./AS 2549[115] 2549 กรุงเทพมหานคร
12 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สบจ./CGI 2548 2566[116] กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัย

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
วิทยาลัย
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 วิทยาลัยเชียงราย วชร./CRC 2546[117] 2547[118] จังหวัดเชียงราย
2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว.ซล./SLC 2528 2528 กรุงเทพมหานคร
3 วิทยาลัยดุสิตธานี วดธ./DTC 2536 2539 กรุงเทพมหานคร
4 วิทยาลัยทองสุข ว.ท./TSC 2537 2537 กรุงเทพมหานคร
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ วทพ./PCT 2550 2550 จังหวัดนครราชสีมา
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วทต./SCT 2542[119] 2542 จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วทส./STC 2508 2548[120] กรุงเทพมหานคร
8 วิทยาลัยนครราชสีมา วนม./NMC 2547 2547 จังหวัดนครราชสีมา
9 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วนท./NTC 2540[121] 2558[122] จังหวัดตาก
10 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ วนร./RIC 2546 2559 จังหวัดสมุทรปราการ
11 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว.บ.อ./CAS 2542 2542 จังหวัดขอนแก่น
12 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต พญบ/PCBC 2551 2551 จังหวัดหนองบัวลำภู
13 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ว.พ.น./IBC 2546[123] 2546 จังหวัดสงขลา
14 วิทยาลัยสันตพล วสพ./STC 2541 2541 จังหวัดอุดรธานี
15 วิทยาลัยแสงธรรม วส./STC 2515 2518 จังหวัดนครปฐม
16 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ว.อ.ท./LIT 2515 2547[124] จังหวัดลำปาง

สถาบันอุดมศึกษาอิสระ

แก้

สถาบันอุดมศึกษาอิสระนานาชาติ

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย AIT 2502 2502 จังหวัดปทุมธานี

สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

แก้
 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
1 มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล มซค./CMKL U 2560 2560 กรุงเทพมหานคร
2 มหาวิทยาลัยอมตะ มอม./ATU 2561 ไม่มีการดำเนินการ จังหวัดชลบุรี
3 สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมแห่งเอเชีย สจธอ./AIHM 2562 2562 กรุงเทพมหานคร

อดีตสถาบันอุดมศึกษา

แก้

มหาวิทยาลัย

แก้
อดีตมหาวิทยาลัย
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
ปิดตัว
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ม.กทม./UBM 2553[125] 2556[126] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา 2540[127] 2547[128] จังหวัดกาญจนบุรี เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม 2516[129] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด 2538[130] 2547[131] จังหวัดเพชรบุรี เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม 2538[132] 2541[133] จังหวัดเชียงใหม่ ขอเลิกดำเนินกิจการ
มหาวิทยาลัยบริติช (ประเทศไทย) 2539[134] 2542[135] จังหวัดพิษณุโลก ขอเลิกดำเนินกิจการ
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 2545[136] 2552[137] จังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยอีสาน
มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2542[138] 2552[139] จังหวัดอุบลราชธานี เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 2486[140] 2512[141] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมิชชั่น 2529[142] 2552[143] จังหวัดสระบุรี เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
มหาวิทยาลัยโยนก 2531[144] 2554[145] จังหวัดลำปาง เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546[146] 2548[147] จังหวัดปทุมธานี เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2544[148] 2558[149] จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมเข้ากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 2544[150] 2548[151] จังหวัดนครพนม รวมเข้ากับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2518[152] 2558[153] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 2476[154] 2495[155] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2540[156] 2549[157] จังหวัดชลบุรี เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเอเชียน
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 2541[158] 2556[159] จังหวัดยะลา เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยอีสาน 2545[160] 2555[161] จังหวัดขอนแก่น ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มหาวิทยาลัยเอเชียน 2540[162] 2560[163] จังหวัดชลบุรี ขอเลิกดำเนินกิจการ
มหาวิทยาลัยชินวัตร มชว./SIU 2542[164] 2565[165] จังหวัดปทุมธานี เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเมธารัถย์
มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ มธร./MRU 2565[166] 2567[167] จังหวัดปทุมธานี เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) ม.ว.ท./WTUT 2540[168] 2564[169] จังหวัดเพชรบุรี

สถาบัน

แก้
อดีตสถาบัน
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
ปิดตัว
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
หมายเหตุ
สถาบันการพลศึกษา 2548[170] 2562[171] จังหวัดชลบุรี จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สถาบันเกริก 2513[172] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร 2518[173] 2525[174] จังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 2518[175] 2539[176] จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 2550[177] 2553[178] จังหวัดนนทบุรี เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2514[179] 2529[180] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 2541[181] 2544[182] จังหวัดปทุมธานี ขอเลิกดำเนินกิจการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2518[183] 2548[184] จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) 2513[185] 2538[186] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 2550[187] 2562[188] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 2520[189] 2547[190] จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ 2544[191] 2547[192] จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร 2520[193] 2547[194] จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 2518[195] 2547[196] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 2538[197] 2541[198] จังหวัดฉะเชิงเทรา เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
สถาบันราชภัฏชัยภูมิ 2544[199] 2547[200] จังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สถาบันราชภัฏเชียงราย 2520[201] 2547[202] จังหวัดเชียงราย จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2518[203] 2547[204] จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏเทพสตรี 2518[205] 2547[206] จังหวัดลพบุรี จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สถาบันราชภัฏธนบุรี 2519[207] 2547[208] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สถาบันราชภัฏนครปฐม 2519[209] 2547[210] จังหวัดนครปฐม จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถาบันราชภัฏนครพนม 2544[211] 2547[212] จังหวัดนครพนม จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2518[213] 2547[214] จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2518[215] 2547[216] จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 2518[217] 2547[218] จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2518[219] 2547[220] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 2519[221] 2547[222] จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถาบันราชภัฏพระนคร 2518[223] 2547[224] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2518[225] 2547[226] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2518[227] 2547[228] จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2519[229] 2547[230] จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2538[231] 2546[232] จังหวัดฉะเชิงเทรา เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ 2520[233] 2547[234] จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 2519[235] 2547[236] จังหวัดภูเก็ต จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 2518[237] 2547[238] จังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันราชภัฏยะลา 2518[239] 2547[240] จังหวัดยะลา จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด 2544[241] 2547[242] จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2519[243] 2547[244] จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี 2519[245] 2547[246] จังหวัดจันทบุรี จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สถาบันราชภัฏลำปาง 2519[247] 2547[248] จังหวัดลำปาง จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สถาบันราชภัฏเลย 2520[249] 2547[250] จังหวัดเลย จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2519[251] 2547[252] จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ 2544[253] 2547[254] จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบันราชภัฏสกลนคร 2519[255] 2547[256] จังหวัดสกลนคร จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถาบันราชภัฏสงขลา 2518[257] 2547[258] จังหวัดสงขลา จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2518[259] 2547[260] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2518[261] 2547[262] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2520[263] 2547[264] จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สถาบันราชภัฏสุรินทร์ 2520[265] 2547[266] จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2519[267] 2547[268] จังหวัดราชบุรี จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถาบันราชภัฏอุดรธานี 2518[269] 2547[270] จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2519[271] 2547[272] จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2518[273] 2547[274] จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาลัย

แก้
อดีตวิทยาลัย
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
ปิดตัว
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
หมายเหตุ
วิทยาลัยกรุงเทพ 2513[275] 2527[276] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2545[277] 2552[278] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 2549[279] 2557[280] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย 2546[281] 2547[282] จังหวัดเชียงราย เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยการค้า 2513[283] 2527[284] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาลัยการพาณิชย์ 2513[285] 2516 กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการค้า
วิทยาลัยเกริก 2513[286] 2530[287] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นสถาบันเกริก
วิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2530[288] 2536[289] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยคณาสวัสดิ์ 2522[290] 2530 จังหวัดมหาสารคาม เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ)
วิทยาลัยคริสเตียน 2527[291] 2544[292] จังหวัดนครปฐม เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียน
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี 2520[293] 2538[294] จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
วิทยาลัยครูกำแพงเพชร 2520[295] 2538[296] จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
วิทยาลัยครูจันทบุรี 2519[297] 2530[298] จังหวัดจันทบุรี เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยรำไพพรรณี
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2518[299] 2538[300] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2519[301] 2538[302] จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยครูเชียงราย 2520[303] 2538[304] จังหวัดเชียงราย จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏเชียงราย
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2518[305] 2538[306] จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยครูเทพสตรี 2518[307] 2538[308] จังหวัดลพบุรี จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏเทพสตรี
วิทยาลัยครูธนบุรี 2519[309] 2538[310] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏธนบุรี
วิทยาลัยครูนครปฐม 2519[311] 2538[312] จังหวัดนครปฐม จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏนครปฐม
วิทยาลัยครูนครราชสีมา 2518[313] 2538[314] จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2518[315] 2538[316] จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 2518[317] 2538[318] จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2518[319] 2538[320] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ 2519[321] 2538[322] จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
วิทยาลัยครูพระนคร 2518[323] 2538[324] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏพระนคร
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 2518[325] 2538[326] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2518[327] 2538[328] จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 2519[329] 2538[330] จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2519[331] 2538[332] จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ 2520[333] 2538[334] จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
วิทยาลัยครูภูเก็ต 2519[335] 2538[336] จังหวัดภูเก็ต จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ต
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2518[337] 2538[338] จังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคาม
วิทยาลัยครูยะลา 2518[339] 2538[340] จังหวัดยะลา จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏยะลา
วิทยาลัยครูลำปาง 2519[341] 2538[342] จังหวัดลำปาง จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏลำปาง
วิทยาลัยครูเลย 2520[343] 2538[344] จังหวัดเลย จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏเลย
วิทยาลัยครูสกลนคร 2519[345] 2538[346] จังหวัดสกลนคร จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร
วิทยาลัยครูสงขลา 2518[347] 2538[348] จังหวัดสงขลา จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสงขลา
วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2518[349] 2538[350] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2518[351] 2538[352] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 2520[353] 2538[354] จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยครูสุรินทร์ 2520[355] 2538[356] จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์
วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง 2519[357] 2538[358] จังหวัดราชบุรี จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยครูอุดรธานี 2518[359] 2538[360] จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏอุดรธานี
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 2519[361] 2538[362] จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 2518[363] 2538[364] จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 2547[365] 2557[366] จังหวัดศรีสะเกษ เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
วิทยาลัยเซนต์จอห์น 2532[367] 2539[368] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ 2544[369] 2553[370] จังหวัดนครนายก เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยตาปี 2542[371] 2555[372] จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยตาปี
วิทยาลัยเทคนิคสยาม 2516[373] 2529[374] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2557[375] 2561[376] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 2541[377] 2550[378] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี 2536[379] 2546[380] จังหวัดอุบลราชธานี เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยราชธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร 2541[381] 2549[382] จังหวัดอุดรธานี รวมกิจการเข้ากับมหาวิทยาลัยราชธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2518[383] 2532[384] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาลัยไทยสุริยะ 2513[385] 2515 กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2513[386] 2527[387] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยนครศรีธรรมราช 2527[388] จังหวัดนครศรีธรรมราช เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยศรีโสภณ
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2543[389] 2553[390] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 2542[391] 2547[392] จังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด 2538[393] 2546[394] จังหวัดเพชรบุรี เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด
วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 2538[395] 2543[396] จังหวัดเพชรบุรี เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 2545[397] 2552[398] จังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก 2529[399] 2538[400] จังหวัดพิษณุโลก ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร 2530[401] 2540[402] จังหวัดสกลนคร ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
วิทยาลัยปทุมธานี 2542[403] 2548[404] จังหวัดปทุมธานี เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยปทุมธานี
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2542[405] 2552[406] จังหวัดอุบลราชธานี เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ 2528[407] 2542[408] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยพัฒนา 2513[409] 2520[410] ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
วิทยาลัยพัฒนาภาคกลาง 2529[411] จังหวัดนครสวรรค์ เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยภาคกลาง
วิทยาลัยพายัพ 2517[412] 2527[413] จังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยพายัพ
วิทยาลัยพิษณุโลก 2545[414] 2554[415] จังหวัดพิษณุโลก เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2542[416] 2549[417] จังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วิทยาลัยภาคกลาง 2529[418] 2545[419] จังหวัดนครสวรรค์ เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยภาคกลาง
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2531[420] 2542[421] จังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยมหานคร 2533[422] 2537[423] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิทยาลัยมิชชั่น 2529[424] 2552[425] จังหวัดสระบุรี เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยมิชชั่น
วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ 2540[426] 2546[427] จังหวัดสงขลา เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วิทยาลัยแมรี่แลนด์ (ประเทศไทย) 2536[428] 2540[429] จังหวัดเพชรบุรี ขอเลิกดำเนินกิจการ
วิทยาลัยยูเอ็มยูซีแมรี่แลนด์ (ประเทศไทย) 2536[430] 2537[431] จังหวัดเพชรบุรี เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยแมรี่แลนด์ (ประเทศไทย)
วิทยาลัยโยนก 2531[432] 2549[433] จังหวัดลำปาง เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยโยนก
วิทยาลัยร้อยเอ็ดบัณฑิต 2528[434] จังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยสยามบัณฑิต
วิทยาลัยรังสิต 2528[435] 2533[436] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ 2536[437] 2553[438] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นสถาบันรัชต์ภาคย์
วิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2540[439] 2547[440] กรุงเทพมหานคร รวมกิจการเข้ากับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยราชพฤกษ์ 2549[441] 2557[442] จังหวัดนนทบุรี เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
วิทยาลัยรามาอโยธยา 2535[443] 2540[444] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
วิทยาลัยรำไพพรรณี 2519[445] 2538[446] จังหวัดจันทบุรี จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง 2540[447] 2558[448] จังหวัดตาก เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2527[449] 2537 จังหวัดนครราชสีมา เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 2497[450] 2517[451] กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยศรีปทุม 2513[452] 2530[453] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยศรีโสภณ 2527[454] 2560[455] จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเลิกดำเนินกิจการ
วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ) 2522[456] 2533[457] จังหวัดมหาสารคาม ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
วิทยาลัยสยามบัณฑิต 2528[458] 2541[459] จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเลิกดำเนินกิจการ
วิทยาลัยหัวเฉียว 2524[460] 2535[461] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ 2515[462] 2533[463] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาลัยอิสลามยะลา 2541[464] 2550[465] จังหวัดยะลา เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
วิทยาลัยอุบลราชธานี 2530[466] 2533[467] จังหวัดอุบลราชธานี ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2516[468] 2535[469] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 2550[470] 2565[471] ระยอง ขอเลิกดำเนินกิจการ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) สบจ./CGI 2548 2566[472] กรุงเทพมหานคร แยกตัวออกมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 2544[473] 2553[474] จังหวัดนครนายก เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ซ.อ.บ./SBC 2542 2567[475] กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

กลุ่มสถานศึกษา

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. [1] เก็บถาวร 2024-01-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก หน้า ๑ ๑ กันยายน ๒๕๔๘
 2. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก หน้า ๑ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
 3. [2], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๘๙ ๒ มีนาคม ๒๕๑๔
 4. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๙๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก หน้า ๑ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก หน้า ๑๗ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๒๕ ๑๗๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 8. กฎกระทรวง แบ่งสว่นราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๓, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๙๔ ก
 9. ประกาศ ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ เก็บถาวร 2007-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๖๐ เล่ม ๓๔ หน้า ๒๐
 10. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 เก็บถาวร 2007-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 เล่ม 228 หน้า 60 ตอนที่ 7
 11. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๐๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๘ หน้า ๖๒ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙
 12. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๗ หน้า ๒๕ ๒๑ มกราคม ๒๕๐๗
 13. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๗ ก หน้า ๑ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
 14. 14.0 14.1 14.2 พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
 15. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๙๓ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 16. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๗๖ เล่ม ๕๐ หน้า ๑๐๐๗
 17. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๑ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 18. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 19. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๔ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 20. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๒๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 21. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 22. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 หน้า 212 เล่ม 60 ตอนที่ 7
 23. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
 24. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑
 25. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๑ ๗ เมษายน ๒๕๓๕
 26. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗
 27. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486 เก็บถาวร 2011-11-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2486 หน้า 1496 เล่ม 60 ตอนที่ 54
 28. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๑๒๗ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๑
 29. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๗๘ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 30. พระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๓ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
 31. พระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 32. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๕ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 33. พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
 34. พระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เก็บถาวร 2016-04-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก หน้า ๑ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
 35. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๘ หน้า ๕๑๒๑ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗
 36. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก็บถาวร 2015-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๖ ง หน้า ๑๗ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
 37. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๖ ง หน้า ๒ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 38. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๐ ง หน้า ๒ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙
 39. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ตอนที่ ๒๔๖ ง หน้า ๑๕ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 40. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ง หน้า ๒๕ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒
 41. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง หน้า ๖ ๓ กันยายน ๒๕๕๒
 42. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๐๔ หน้า ๗๐๔๗ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๐
 43. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔๐ ง หน้า ๑๒ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๘
 44. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๙๔ หน้า ๑๖๗ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐
 45. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๘ หน้า ๑๐ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๖
 46. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. ๒๕๒๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
 47. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๔ ง หน้า ๒๕ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔
 48. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๘๓ ง หน้า ๕๒ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗
 49. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเป็นมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๓๕ ง หน้า ๘ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 50. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ง หน้า ๒๔ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒
 51. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยตาปีเป็นมหาวิทยาลัยตาปี, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๓๓ ง หน้า ๑ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
 52. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๓๗ ง หน้า ๑๐ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 53. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๑๐๗ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
 54. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๓๗ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๙
 55. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๖ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗
 56. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๓๗ ง หน้า ๙ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 57. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อและประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๕ ง หน้า ๓๗ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
 58. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๘ หน้า ๕๑๒๑ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗
 59. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๙๘ ง หน้า ๔๐ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓
 60. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๗ ง หน้า ๔๗ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 61. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๘๔ ง หน้า ๖ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๒
 62. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๕๔ ง หน้า ๑๕ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
 63. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๐๑ ง หน้า ๒๖ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๘
 64. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก็บถาวร 2015-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๓ ง หน้า ๑ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖
 65. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยมิชชัน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๕๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๙
 66. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยมิชชัน เป็น มหาวิทยาลัยมิชชัน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๗ ง หน้า ๕ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒
 67. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยโยนก, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๔๔ หน้า ๒๒๑๐ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๑
 68. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๙ ง หน้า ๔ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙
 69. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๒๙ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 70. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๐ ง หน้า ๗ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘
 71. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๗๙ หน้า ๑๑๘๒ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗
 72. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๗
 73. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก็บถาวร 2015-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๑๖ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕
 74. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยพิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลก, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๖๑ ง หน้า ๔๓ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
 75. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๓๗ ง หน้า ๑๑ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 76. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็น มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ง หน้า ๒๓ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
 77. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๓๐ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 78. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง หน้า ๒๐ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙
 79. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก็บถาวร 2015-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๐ ง หน้า ๒๐ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕
 80. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๖๗ หน้า ๓๒๖๙ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๑
 81. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๓๓ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 82. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๓๑ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 83. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๒๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๕ ๑ มีนาคม ๒๕๒๘
 84. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๔ หน้า ๗๒๑๓ ๔ กันยายน ๒๕๓๓
 85. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ง หน้า ๗ ๖ มกราคม ๒๕๔๑
 86. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก็บถาวร 2015-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๗๑ ง หน้า ๑๒ ๔ กันยายน ๒๕๔๖
 87. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยยูเอ็มยูซีแมรี่แลนด์ (ประเทศไทย), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๗๓ หน้า ๑๒ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๖
 88. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก็บถาวร 2015-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๘๙ ง หน้า ๒๗ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
 89. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง หน้า ๒๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙
 90. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๒๗ ง หน้า ๑๕ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 91. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๔๔ หน้า ๓๒ ๓ เมษายน ๒๕๒๗
 92. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๖ ง หน้า ๗ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐
 93. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๕๙ หน้า ๘๔๑๖ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
 94. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๓๙ หน้า ๓๕๔๗ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๖
 95. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๗๘ หน้า ๔๖๕๑ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๙
 96. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๘ หน้า ๕๑๒๑ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗
 97. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๓ หน้า ๑๐๓ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๕
 98. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๙๔ หน้า ๘๑๕๙ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๕
 99. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๓๐ ง หน้า ๔ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๐
 100. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก็บถาวร 2015-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๕๖ ง หน้า ๒๒ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖
 101. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๑๙ หน้า ๒๑๘ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 102. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๓๔ ง หน้า ๒๕ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๙
 103. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๑๒ หน้า ๒๗๙๒ ๔ กันยายน ๒๕๑๖
 104. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๔๖ หน้า ๔๐๕๒ ๗ เมษายน ๒๕๓๕
 105. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๓๘ ง หน้า ๔ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔
 106. คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๔๒/๒๕๖๗ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๗๐ ง หน้า ๔๕ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 107. คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๖/๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๓๒ ง หน้า ๓๔ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 108. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันกันตนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๓๖ ง หน้า ๗ ๒ กันยายน ๒๕๕๓
 109. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๒๑ ง หน้า ๓๐ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
 110. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๔ ง หน้า ๓๕ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙
 111. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๓๓ ง หน้า ๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
 112. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรัชต์ภาคย์, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๗๓ หน้า ๑๓ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๖
 113. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ เป็น สถาบันรัชต์ภาคย์, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๓ ง หน้า ๘๗ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 114. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๒ ง หน้า ๒๒ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 115. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒๒ ง หน้า ๑๑ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
 116. คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน , ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง หน้า ๓๒ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
 117. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๘๓ ง หน้า ๑๒ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖
 118. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๘ ง หน้า ๒๑ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘
 119. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๓๒ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 120. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐ ง หน้า ๒ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
 121. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๐๒ ง หน้า ๒๕ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 122. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๘๕ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
 123. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๙๕ ง หน้า ๑๒ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
 124. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๕๑ ง หน้า ๑๐ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
 125. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓
 126. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖
 127. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยณิวัฒนา)
 128. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยณิวัฒนา เป็น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น)
 129. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยเทคนิคสยาม)
 130. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด)
 131. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด เป็น มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด)
 132. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม)
 133. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๑๗๒/๒๕๔๑ เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม
 134. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยบริติช (ประเทศไทย))
 135. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๒๘/๒๕๔๒ เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยบริติช (ประเทศไทย)
 136. "ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2017-09-12.
 137. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจเป็นมหาวิทยาลัยอีสาน
 138. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 139. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 140. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖
 141. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒
 142. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยมิชชั่น
 143. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยมิชชั่น เป็น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค
 144. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยโยนก
 145. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยโยนก เปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็น มหาวิทยาลัยเนชั่น)
 146. "ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-24. สืบค้นเมื่อ 2011-05-17.
 147. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต)
 148. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฏ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-31. สืบค้นเมื่อ 2021-01-25.
 149. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 150. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฏ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-31. สืบค้นเมื่อ 2021-01-25.
 151. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘
 152. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 153. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘
 154. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖
 155. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๙๕
 156. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
 157. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเอเชียน)
 158. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยอิสลามยะลา)
 159. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นมหาวิทยาลัยฟาฏอนี)
 160. "ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2017-09-12.
 161. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๗๑๕/๒๕๕๕ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน
 162. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
 163. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ ๑๔๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน
 164. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยชินวัตร)
 165. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเมธารัถย์)
 166. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเมธารัถย์)
 167. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยชินวัตร)
 168. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ง หน้า ๖ ๖ มกราคม ๒๕๔๑
 169. ปคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๓๙ ง หน้า ๒๕ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 170. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
 171. "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-07-11. สืบค้นเมื่อ 2021-01-25.
 172. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยเกริก)
 173. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๘
 174. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๒๕
 175. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๘
 176. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙
 177. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)
 178. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
 179. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๑๔
 180. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/026/1.PDF พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘
 181. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์)
 182. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๑๙/๒๕๔๔ เรื่อง ให้เลิกกิจการสถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
 183. พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘
 184. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
 185. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยเกริก)
 186. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเกริก)
 187. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา)
 188. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เป็น สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา)
 189. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 190. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 191. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฏ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-31. สืบค้นเมื่อ 2021-01-25.
 192. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 193. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 194. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 195. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 196. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 197. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 198. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๔๑
 199. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฏ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-31. สืบค้นเมื่อ 2021-01-25.
 200. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 201. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 202. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 203. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 204. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 205. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 206. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 207. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 208. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 209. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 210. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 211. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฏ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-31. สืบค้นเมื่อ 2021-01-25.
 212. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 213. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 214. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 215. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 216. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 217. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 218. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 219. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 220. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 221. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 222. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 223. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 224. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 225. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 226. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 227. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 228. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 229. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 230. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 231. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 232. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๖" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-29. สืบค้นเมื่อ 2021-01-24.
 233. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 234. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 235. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 236. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 237. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 238. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 239. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 240. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 241. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฏ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-31. สืบค้นเมื่อ 2021-01-25.
 242. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 243. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 244. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 245. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 246. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 247. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 248. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 249. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 250. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 251. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 252. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 253. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฏ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-31. สืบค้นเมื่อ 2021-01-25.
 254. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 255. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 256. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 257. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 258. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 259. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 260. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 261. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 262. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 263. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 264. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 265. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 266. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 267. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 268. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 269. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 270. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 271. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 272. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 273. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 274. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 275. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยกรุงเทพ)
 276. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
 277. "ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-24. สืบค้นเมื่อ 2011-05-16.
 278. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 279. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ)
 280. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 281. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2017-09-11.
 282. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย เป็น วิทยาลัยเชียงราย)
 283. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยการพาณิชย์)
 284. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
 285. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยการพาณิชย์)
 286. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยเกริก)
 287. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสภาบันอุดมศึกษาเอกชน (สถาบันเกริก)
 288. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 289. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
 290. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยคณาสวัสดิ์)
 291. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. ๒๕๒๗
 292. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยคริสเตียน เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
 293. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 294. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 295. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 296. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 297. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 298. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
 299. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 300. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 301. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 302. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 303. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 304. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 305. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 306. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 307. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 308. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 309. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 310. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 311. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 312. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 313. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 314. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 315. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 316. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 317. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 318. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 319. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 320. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 321. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 322. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 323. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 324. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 325. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 326. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 327. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 328. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 329. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 330. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 331. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 332. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 333. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 334. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 335. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 336. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 337. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 338. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 339. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 340. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 341. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 342. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 343. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 344. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 345. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 346. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 347. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 348. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 349. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 350. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 351. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 352. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 353. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 354. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 355. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 356. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 357. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 358. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 359. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 360. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 361. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 362. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 363. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๘
 364. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 365. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา)
 366. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเป็นมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 367. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 368. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)
 369. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเซนต์เทเรซา - อินติ)
 370. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ เป็น วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา)
 371. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยตาปี)
 372. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยตาปีเป็นมหาวิทยาลัยตาปี
 373. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยเทคนิคสยาม)
 374. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม)
 375. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
 376. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑
 377. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี)
 378. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อและประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยธนบุรี)
 379. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
 380. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี เป็น มหาวิทยาลัยราชธานี)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-24. สืบค้นเมื่อ 2011-05-17.
 381. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร)
 382. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ยกเลิกใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
 383. พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘
 384. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๓๒
 385. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยไทยสุริยะ)
 386. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 387. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 388. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๗
 389. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ)
 390. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 391. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่)
 392. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็น มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่)
 393. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด)
 394. "ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด เป็น มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-24. สืบค้นเมื่อ 2011-05-17.
 395. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด)
 396. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด)
 397. "ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2017-09-12.
 398. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ เป็น มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 399. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก
 400. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๒/๒๕๓๘ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก
 401. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
 402. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๑๑๐/๒๕๔๐ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
 403. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยปทุมธานี)
 404. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยปทุมธานี เป็น มหาวิทยาลัยปทุมธานี)
 405. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 406. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 407. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
 408. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเซนต์หลุยส์)
 409. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยพัฒนา)
 410. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยพัฒนา
 411. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. ๒๕๒๙
 412. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยพายัพ)
 413. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยพายัพ)
 414. "ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยพิษณุโลก)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-24. สืบค้นเมื่อ 2011-07-02.
 415. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยพิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 416. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)
 417. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)
 418. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. ๒๕๒๙
 419. "ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยภาคกลาง เป็น มหาวิทยาลัยภาคกลาง)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-24. สืบค้นเมื่อ 2011-05-17.
 420. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 421. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 422. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยมหานคร
 423. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 424. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยมิชชั่น
 425. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยมิชชั่น เป็น มหาวิทยาลัยมิชชั่น
 426. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่)
 427. "ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ เป็น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-24. สืบค้นเมื่อ 2011-05-20.
 428. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยยูเอ็มยูซีแมรี่แลนด์ (ประเทศไทย)
 429. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๒๐๗/๒๕๔๐ เรื่อง ให้เลิกกิจการวิทยาลัยแมรี่แลนด์ (ประเทศไทย)
 430. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยยูเอ็มยูซีแมรี่แลนด์ (ประเทศไทย)
 431. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยแมรี่แลนด์ (ประเทศไทย))
 432. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยโยนก
 433. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยโยนก เป็น มหาวิทยาลัยโยนก)
 434. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยร้อยเอ็ดบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๒๘
 435. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๒๘
 436. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยรังสิต)
 437. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรัชต์ภาคย์
 438. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ เป็น สถาบันรัชต์ภาคย์
 439. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยรัตนบัณฑิต)
 440. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ยกเลิกใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 441. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยราชพฤกษ์)
 442. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 443. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรามาอโยธยา
 444. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๒๑๕/๒๕๔๐ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยรามาอโยธยา
 445. พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
 446. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 447. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง)
 448. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น)
 449. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. ๒๕๒๗
 450. พระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๗
 451. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗
 452. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยไทยสุริยะ)
 453. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสภาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
 454. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๗
 455. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ ๑๔๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง ให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ
 456. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยคณาสวัสดิ์)
 457. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ)
 458. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยร้อยเอ็ดบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๒๘
 459. คำคำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๓๔/๒๕๔๑ เรื่อง ให้เลิกกิจการวิทยาลัยสยามบัณฑิต
 460. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยหัวเฉียว)
 461. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
 462. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ)
 463. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
 464. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยอิสลามยะลา)
 465. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็น มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
 466. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๐
 467. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓
 468. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)
 469. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)
 470. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง)
 471. คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๘/๒๕๖๖ เรื่อง ให้เลิกกิจการวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
 472. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖
 473. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเซนต์เทเรซา - อินติ)
 474. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ เป็น วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา)
 475. คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๖/๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๓๒ ง หน้า ๓๔ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ดูเพิ่ม

แก้