วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายการศึกษาไปยังจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยการคัดเลือกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม[1]

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
Narathiwat Community College
Logo bcca.png
ชื่อย่อวชช.นธ. / NCC
คติพจน์วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
สถาปนา17 เมษายน พ.ศ. 2545 (17 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
นายกสภาฯธีระ อัครมาส
ผู้อำนวยการยุทธนา พรหมณี
ที่ตั้ง223 หมู่ 10 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
สีประจำสถาบัน██████ สีส้ม สีส้ม สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
เว็บไซต์www.ncc.ac.th

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส [2]

หน่วยจัดการศึกษาแก้ไข

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีหน่วยจัดการศึกษาทั้งสิ้น 3 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่

 • วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส
 • หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ ตั้งที่โรงเรียนบ้ายะบะ(อุปการ) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 • หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก ตั้งที่ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 1 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดทำการสอนใน 2 ระดับ คือ หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น

อนุปริญญาแก้ไข

 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาอิสลามศึกษา

อ้างอิงแก้ไข