วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (อังกฤษ: Saint Louis College) (เดิมชื่อ:วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 13 ของประเทศไทย ปัจจุบันมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ จิตร สิทธิอมร เป็นอธิการบดี[1]

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Saint Louis College
Logo SLC.gif
ชื่อย่อว.ซล. / SLC
คติพจน์เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น
สถาปนา1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (35 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายแพทย์จิตร สิทธีอมร
นายกสภาฯพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ที่ตั้ง215 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน████ น้ำเงิน ทอง
เพลงมาร์ชเซนต์หลุยส์
เว็บไซต์www.slc.ac.th
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ประวัติวิทยาลัยแก้ไข

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ตัดสินใจพัฒนาสถานฝึกผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลเซนต์ หลุยส์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญํติอุดมศึกษา พ.ศ. 2522 โดยทำโครงการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เสนอขอ รับใบอนุญาตต่อทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถ พัฒนาการศึกษาด้านการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2528 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 13 วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้ดำเนินภาระกิจ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การ ค้นคว้าวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ในระยะเวลาต่อมา ปื พ.ศ. 2542 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและรองรับการเปิดดำเนินการในสาขาวิชาอื่น วิทยาลัยพยาบาลเซนต์ หลุยส์จึงได้เปิดดำเนินการ คณะศิลปศาตร์ โดยระยะแรกได้ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว และสาขาวิชา จิตวิทยาองค์กร และได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิยาลัยให้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542

ในปี 2546 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลและหลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคไต

คณะแก้ไข

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์หลุยส์ เปิดทำการเรียนการสอนใน 3 คณะ ได้แก่

  1. คณะจิตวิทยา
  2. คณะพยาบาลศาสตร์
  3. คณะกายภาพบำบัด

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข