วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (อังกฤษ: Saint Louis College) (เดิมชื่อ:วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์[2]) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 13 ของประเทศไทย ปัจจุบันมี เซอร์คริสตอฟ (ดร. กมลวรรณ) เภกะนันทน์ เป็นอธิการบดี[3]

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ชื่อย่อว.ซล. / SLC
คติพจน์เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (38 ปี)
นายกสภาฯพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
อธิการบดีเซอร์คริสตอฟ (ดร.กมลวรรณ) เภกะนันทน์
ผู้ศึกษา828 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
215 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
สี████ น้ำเงิน ทอง
เว็บไซต์www.slc.ac.th
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ประวัติ แก้

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ตัดสินใจพัฒนาสถานฝึกผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลเซนต์ หลุยส์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญํติอุดมศึกษา พ.ศ. 2522 โดยทำโครงการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เสนอขอรับใบอนุญาตต่อทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถ พัฒนาการศึกษาด้านการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2528 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 13 วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้ดำเนินภาระกิจ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การ ค้นคว้าวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ในระยะเวลาต่อมา ปื พ.ศ. 2542 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและรองรับการเปิดดำเนินการในสาขาวิชาอื่น วิทยาลัยพยาบาลเซนต์ หลุยส์จึงได้เปิดดำเนินการ คณะศิลปศาตร์ โดยระยะแรกได้ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว และสาขาวิชา จิตวิทยาองค์กร และได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิยาลัยให้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542[4]

ในปี 2546 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลและหลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคไต

คณะ แก้

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์หลุยส์ เปิดทำการเรียนการสอนใน 3 คณะ ได้แก่

  • คณะจิตวิทยา หลักสูตร 4 ปี
  • คณะพยาบาลศาสตร์[5] หลักสูตร 4 ปี
    • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล P.N. หลักสูตร 1 ปี
  • คณะกายภาพบำบัด หลักสูตร 4 ปี

อ้างอิง แก้

  1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  2. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
  3. "คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-05-25. สืบค้นเมื่อ 2015-10-09.
  4. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเซนต์หลุยส์)
  5. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คณะพยาบาลศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้