วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น และมีศูนย์การศึกษา 1 ศูนย์ที่ อำเภอพล ซึ่งห่างจากที่ตั้งหลักประมาณ 75 กิโลเมตร

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อย่อว.บ.อ. / CAS
คติพจน์วิสัยทัศน์ดี มีวินัย ใฝ่ใจวิทยบูรณาการ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (25 ปี)
ผู้สถาปนาศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์
นายกสภาฯศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม ชนะวงศ์
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม ชนะวงศ์
ผู้ศึกษา1,428 คน (2563)[1]
ที่ตั้ง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
เลขที่ 179/137 ซอยประชาราษฎร์ ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
เลขที่ 211 ถนนมิตรภาพ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
สี████ สีเทา สีทอง
เว็บไซต์www.cas.ac.th

ประวัติ

แก้
 
ตราประจำวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

แรกเริ่มด้วยความคิดและปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้ได้รับรางวัล รามอนแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างทางเลือกใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และสร้างทางเลือกใหม่ของนักเรียนนักศึกษา จึงกำหนดโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประชุมอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยนำความเห็นเสนอต่อนายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) ให้ออกใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยตามประกาศที่ 3/2542 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542

ต่อมาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีมติในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย ครั้ง 1/2543 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2543 ให้ย้ายสถานที่ตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจากอำเภอพล มายังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ คือ เลขที่ 179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 เมษายน 2544[2] และเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา

ในปีการศึกษา 2562 ได้เปิดรับนักศึกษาที่ศูนย์พลเป็นรุ่นแรก และเปิดสอน1สาขาวิชาคือสาขาวิชาการจัดการธุกิจค้าปลีก

คณะเปิดสอน

แก้

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท

แก้
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
    • สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
    • สาขาผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

พิธีประสาทปริญญาบัตร

แก้
สถานที่ ประธานในพิธี
ห้องพิธีการกรีน 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์
 
ภาพบัณฑิตในชุดครุยวิทยฐานะวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้