มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (อังกฤษ: The Far Eastern University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ชื่อย่อม.ฟ.อ. / FEU
คติพจน์เลิศคุณธรรม ล้ำปัญญา สร้างคุณค่า คนสมบูรณ์
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 (24 ปี)
อธิการบดีดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
อธิการบดีดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
ผู้ศึกษา677 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
สี████ สีกรมท่า สีเหลือง
เว็บไซต์http://www.feu.ac.th

ประวัติ

แก้

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542[2] และได้สถาปนาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 [3] ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น" เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549[4]

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถแข่งขันทัดเทียมกับประเทศต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งให้การศึกษาที่ก้าวทันต่อความก้าวหน้าเชิงธุรกิจ กอปรด้วยความรู้ทางการบริหารจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงมีปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสำหรับชนในสหัสวรรษใหม่ที่เตรียมบัณฑิตให้มีความเพียบพร้อมในการดำรงชีวิต การทำงาน มีจิตสำนึกแห่งความเป็นผู้ประกอบการ โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น "มหาวิทยาลัยเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ (GATEWAY TO ENTREPRENEURSHIP)" คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์ด้วยการฝึกทำธุรกิจจริงที่ผนวกความเชี่ยวชาญทุกสาขาของธุรกิจพร้อมเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์ ก้าวสู่การเป็นนักบริหารอนาคตไกล ที่เหนือกว่า นอกจากความรู้ด้านการบริหารธุรกิจต่างๆ ยังสอนเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ หามุมมองใหม่ๆทางธุรกิจ รวมทั้งการปลูกฝังมุมมองการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมให้ฝึกฝนทำธุรกิจจริง ให้นักศึกษามีพื้นฐานพร้อมประสบการณ์นอกกรอบ ตอบโจทย์ด้วยการฝึกทำธุรกิจจริงที่ผนวกความเชี่ยวชาญทุกสาขาของธุรกิจพร้อมเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์ ก้าวสู่การเป็นนักบริหารอนาคตไกล ที่เหนือกว่า นอกจากความรู้ด้านการบริหารธุรกิจต่างๆ ยังสอนเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ หามุมมองใหม่ๆทางธุรกิจ รวมทั้งการปลูกฝังมุมมองการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมให้ฝึกฝนทำธุรกิจจริง ให้นักศึกษามีพื้นฐานพร้อมประสบการณ์

สถานที่ตั้ง

แก้

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ประกอบด้วย อาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 อาคารหอประชุมขนาดความจุมากกว่า 700 ที่นั่ง / ห้อง Auditorium ความจุ 300 ที่นั่ง สำนักวิทยบริการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา สนามกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์อาหารและลานจอดรถ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์การค้าและสถานที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และห้างสรรพสินค้าเทสโก โลตัส เชียงใหม่หางดง แอร์พอร์ทบิสสิเนสพาร์ค ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ กองบิน 41 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้เปิดวิทยาเขตแห่งใหม่อีก 1 แห่ง คือ U-FAR Campus เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษา เปิดคณะสาขาวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จึงได้เกิดแผนโครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ส่วนขยายบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ บนถนนวงแหวนขึ้น โดยเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์จะมีอาคารเรียนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สนามกีฬา หอพักนักศึกษา ฯลฯ ซึ่งการก่อสร้างจะดำเนินการเป็น 4 ระยะ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 15 ปี จึงจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ รวมงบประมาณ 1,000 ล้านบาท

คณะ / สาขา

แก้

บัณฑิตศึกษา

- สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

- สาขาวิชาวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- การประกอบการ

- การตลาด

- การจัดการธุรกิจ

- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

- การบัญชี

หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ

- ภาษาจีนธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

- ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- เทคโนโลยีดิจิทัล

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

- การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- วิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะศึกษาศาสตร์ - สาขาวิชาการประถมศึกษา - สาขาวิชาชีพครู - สาขาวิชาบริหารการศึกษา(ปริญญาโท) หน้าสมัครเรียนสาขาบริหารการศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น

แก้

หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน)

หลักสูตร ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง

หลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล NA (6 เดือน)

โดย ศูนย์พัฒนาการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม Wellness Development Center

อ้างอิง

แก้
  1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  2. สถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเว็บไซต์ สกอ.
  3. "ประวัติมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-09-15. สืบค้นเมื่อ 2010-06-19.
  4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)