สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ (อังกฤษ: Southern Region Institute of Vocational Education in Agriculture) เป็นสถาบันการอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงในกลุ่มภาคใต้ เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชนด้านเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทย และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) โดยมีศูนย์กลางตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
Southern Region Institute of Vocational Education in Agriculture
Logo-svia.png
ชื่อย่อสอกต. / SVIA
สถาปนา30 เมษายน พ.ศ. 2556
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
อธิการบดีนายวิศวะ คงแก้ว
นายกสภาฯนายรักเกียรติ แก้วจำนง
ที่ตั้ง244/72 หมู่ที่ 7
ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
วิทยาเขต
สีประจำสถาบัน             สีเขียว-ขาว-เหลือง
เว็บไซต์www.svia.ac.th

ประวัติแก้ไข

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556[1] ให้จัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ซึ่งรวมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงในกลุ่มภาคใต้ ประกอบด้วย 12 วิทยาลัย ดังนี้

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้เพิ่มเติม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา[2] จำนวน 6 ส่วนราชการ ได้แก่

 • สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน
 • สํานักพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 • สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
 • สํานักพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • อาชีวศึกษาบัณฑิต

ปัจจุบัน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ได้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) โดยมีศูนย์กลางการบริหารตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

การบริหารแก้ไข

นายกสภาแก้ไข

ทำเนียบนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. ดร.รักเกียรติ แก้วจำนง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556–ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการแก้ไข

ทำเนียบผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายวิศวะ คงแก้ว พ.ศ. 2556––ปัจจุบัน รักษาการ

การศึกษาแก้ไข

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ประกอบด้วย 6 ส่วนราชการ 4 สาขาวิชา และ 12 วิทยาลัย ดังนี้

ส่วนราชการแก้ไข

สาขาวิชาแก้ไข

วิทยาลัย แก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี หมายเหตุ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
(Krabi College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการเกษตร
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการผลิตพืช
 • สาขาวิชาการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างเกษตร
 • สาขาวิชาผลิตสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการเกษตร
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพืชสวน
KBCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
(Chumphon College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างยนต์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
CPCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
(Trang College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
TRCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
(Nakhon Si Thammarat College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
NSCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
(Phang Nga College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
PNCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
(Phatthalung College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
PTCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
(Ranong College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
RNCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
(Songkhla College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างยนต์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
SKCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
(Satun College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
STCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
(Surat Thani College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
SRCAT
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
(Prince of Chumphon Fisheries College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
PCFC
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
(Tinsuranonda Fisheries College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการเดินเรือ
 • สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
TSFC

พื้นที่สถาบันแก้ไข

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ประกอบด้วย 10 พื้นที่ และ 12 วิทยาลัย ดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. กฎกระทรวง เรื่อง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา