วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา (อังกฤษ : Songkhla College of Agriculture and Technology  ) เป็นวิทยาลัยด้านการเกษตร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้
Songkhla College of Agriculture and Technology
เกษตรภาคใต้.png
ชื่อย่อวษท.สงขลา / SCAT
คติพจน์"สร้างคนเก่ง ผลิตคนดี มีมาตรฐาน สนองความต้องการสู่ชุมชน"
สถาปนาพ.ศ. 2468
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง
ที่ตั้งเลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง
อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา 90180
เว็บไซต์วษท.สงขลา

ประวัติแก้ไข

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 โดยเปิดสอนครั้งแรกระดับครูมูล ต่อมา 2490 ได้เปลี่ยนมารับนักเรียนที่จบ ป.4 เรียกว่านักเรียนชั้นต้นแผนกเกษตร จนถึง พ.ศ. 2498 งดรับนักเรียนที่จบ ป.4 และขยายมารับนักเรียนที่จบ ม.3 (ป.7 หรือ ป.6 ในปัจจุบัน) เรียกว่อาชีวตอนปลายแผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2507 งดรับอาชีวศึกษาตอนปลายแผนกเกษตรกรรม แต่ขยายมาเปิดระดับประโยคมัธยมศึกษาได้ยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา" เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ. 2537 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้เปิดสอนในลักษณะของวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดการสอนในลักษณะวิทยาลัยชุมชนในชื่อ "วิทยาลัยชุมชนลพบุรีราเมศว์" ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาและหลายรูปแบบทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรระยะสั้น โดยหลักสูตรมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของชุมชน 

พ.ศ. 2539 กรมอาชีวศึกษาให้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา และวิทยาลัยชุมชนลพบุรีราเมศว์เป็น "วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา" เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาต่าง ๆ ทั้งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร[1]

ตราประจำสถาบันเดิมแก้ไข

 • เป็นวงเล็บมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร
 • ภายในวงกลมเป็นเสมาธรรมจักร หมายถึง สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีรูปเสมาธรรมจักรตั้งอยู่บนบัลลังก์สิงห์ มีลายนกเปลวอยู่ 2 ข้าง
 • ใต้บัลลังก์สิงห์มีอักษร "ทุ.ส.นิ.ม." ซึ่งย่อมาจาก องค์ประกอบอริยสัจ 4
 • วงกลมภายนอก ด้านบนเป็นชื่อสถานการศึกษาด้านล่างเป็นชื่อจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา

ธงสีประจำสถาบันแก้ไข

เปิดสอนแก้ไข

ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแก้ไข

รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาพณิชยการ[2]

หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูงแก้ไข

รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.scat.ac.th/about.php
 2. http://www.vec.go.th/Default.aspx?tabid=170