มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (อังกฤษ: Rajamangala University of Technology Srivijaya) เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย แยกตัวออกมาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อปี พ.ศ. 2548

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประเภทรัฐบาล,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาปนา18 มกราคม พ.ศ. 2548
อธิการบดีศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส
นายกสภามหาวิทยาลัยศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
ที่ตั้ง
สี สีเหลือง
เว็บไซต์www.rmutsv.ac.th

ประวัติ แก้ไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” และโอนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 (วันราชมงคล) พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 ทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล"

ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคล[1] ทำให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเริ่มมีแนวคิดในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนิติบุคคล กระทั่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548[2] ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเกิดขึ้นใหม่ จำนวน 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพ และให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ การท่องเที่ยว การบริหารจัดการและทักษะด้านธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ เป็นมหาลัยที่มีคุณภาพทางด้านเทคโนโลยีที่ดีในภาคใต้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกของภาคใต้ ในช่วงเริ่มของการก่อตั้งนั้นได้รวบรวมเอาสถาบันการศึกษาที่เดิมเคยสังกัด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคใต้

 • วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เดิม "โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ประจำอำเภอทุ่งสง" จัดการเรียนการสอนแบบให้เปล่า นักเรียนที่เข้าเรียนที่นี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จำกัดอยู่ในวงแคบเพราะเปิดรับเฉพาะนักเรียนชายที่สำเร็จ การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในท้องที่อำเภอทุ่งสงเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2478 เข้าเป็นนักเรียนกินนอนของโรงเรียนเท่านั้นโดยใช้ เวลาในการเรียน 2 ปี จึงจบหลักสูตร โรงเรียนเปิดดำเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องงดรับนักเรียนในปี พ.ศ. 2481 ทั้งนี้เพื่อเตรียมโอนกิจการเป็นโรงเรียนรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2482 และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช"
  • พ.ศ. 2484 โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช ได้ทำการโอนกิจการเป็นโรงเรียนรัฐบาล แต่ภาระหน้าที่ ให้ความรู้ยังเน้นในเรื่องเกษตรกรรม
  • พ.ศ. 2489 เปิดสอนชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนปลาย แผนกเกษตรกรรมหลักสูตร 3 ปี ขึ้นอีกหนึ่งแผนก
  • พ.ศ. 2499 ได้ยกเลิกหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษา ตอนต้นและเปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปีโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและได้ขยายการรับนักเรียนให้กว้างขึ้นตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรี ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส รวม 22 จังหวัด
  • พ.ศ. 2505 ทุนอุดหนุนได้ยกเลิกไป แต่ภารกิจการเรียนการสอนยังคงดำเนินต่อไป จนปี พ.ศ. 2507 ได้เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทียบเท่าอนุปริญญา) รับผู้สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนก เกษตรกรรม หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ม.ศ.6 แผนกเกษตรกรรม) เข้าเรียนต่ออีก 2 ปี
  • พ.ศ. 2432 กระทรวงศึกษาธิการได้ ยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราชขึ้นเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช" เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2508
  • พ.ศ. 2510 กรมอาชีวศึกษาได้จัดให้วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราชได้เข้า เป็นวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2520 วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช ได้เปลี่ยนโอนไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรีในสายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช
  • พ.ศ. 2531 นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปยังคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช ณ ป่าสงวนบ้านขอนไทรหัก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และในปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผลให้วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • วิทยาเขตสงขลา เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2497โดยเปิดสอน 3 แผนกวิชา ได้แก่ ช่างก่อสร้าง พาณิชยการ และช้างไม้ปลูกสร้าง ต่อมาได้เปิดสอนเพิ่มเติมในแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างโลหะแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รวมเป็น 7 แผนกวิชาแผนกวิชาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นการศึกษา ระดับประโยคอาชีวศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรใช้เวลาเรียน 3 ปี ในช่วงการเจัดตั้ง
 • วิทยาเขตตรัง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชายฝั่งทะเลภาคใต้ ใน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2533
 • วิทยาเขตศรีวิชัย อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายนามอธิการบดี แก้ไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผศ.ประชีพ ชูพันธุ์ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548[3] - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552
15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (รักษาราชการแทน)
20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 (รักษาราชการแทน)
รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (รักษาราชการแทน)
นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 (รักษาราชการแทน)
2. ผศ.รุจา ทิพย์วารี 13 มีนาคม พ.ศ. 2556[4] - 12 มีนาคม พ.ศ. 2560
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 - 21 กันยายน 2562
3. ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส 22 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย แก้ไข

คณะ แก้ไข

วิทยาเขตสงขลา

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วิทยาเขตตรัง

โครงการจัดตั้ง แก้ไข

 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตพังงา
 • โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาเขตสงขลา
 • โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
 • โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตตรัง

สถาบันและหน่วยงานภายใน แก้ไข

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 2. สถานีวิจัยและฝึกอบรมชุมพร
 3. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 5. คลีนิคโรคสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 6. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ความถี่ FM 97.50 MHz
 7. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ความถี่ FM 89.50 MHz
 8. ราชมังคลาพาวิเลียน บีทรีสอร์ท

พื้นที่จัดการศึกษา แก้ไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพื้นที่จัดการศึกษา 3 แห่งคือ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่รัตภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

สถานที่ติดต่อ แก้ไข

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลาเลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000]
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150]]
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240]
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 414 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข