คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งแรกของภาคใต้ ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 (วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ /วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา/สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้)[1]

สาขาที่เปิดทำการสอนแก้ไข

  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • การผังเมือง
  • จิตรกรรม
  • การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

อ้างอิงแก้ไข