วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (อังกฤษ: That Phanom Collage, Nakhon Phanom University) เดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม เป็นวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยธาตุพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
That Phanom Collage, Nakhon Phanom University
ชื่อเดิมวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
สถาปนา7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539; 28 ปีก่อน (2539-05-07)
ที่อยู่
ที่ตั้ง 457 หมู่ 2 ถนนพนมพนารักษ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ไทย ประเทศไทย
เว็บไซต์www.tpcnpu.ac.th

ประวัติวิทยาลัย

แก้

"วิทยาลัยธาตุพนม" เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ในสมัยนายสุขวิช รังสิตพล ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อมาได้หลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ก สังกัดสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อที่ มีเนื้อที่ ๖๙ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕๗ ถนนพนมพนารักษ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ กฎกระทรวง จัดตั้งส่วน ราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยธาตุพนม” และในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ[1]

หลักสูตร

แก้
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม[2]
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี

กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม (ปวช.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มพาณิชยกรรม (ปวช.)

 • สาขาวิชาการการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม (ปวส.)

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์

กลุ่มบริหารธุรกิจ (ปวส.)

 • สาขาวิชาการการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรต่อเนื่อง)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

 • สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)
  • แขนงวิชาไฟฟ้าควบคุม
  • แขนงวิชาเครื่องกลการผลิต


แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "ระบบฐานข้อมูลประวัติ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-09. สืบค้นเมื่อ 2017-11-03.
 2. "ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-11-11. สืบค้นเมื่อ 2017-11-03.