วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (อังกฤษ: Boromarajonani College of Nursing Nakhon Phanom, Nakhonphanom University) เป็น วิทยาลัยพยาบาล ปัจจุบันสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
Boromarajonani College of Nursing Nakhon Phanom
Nakhonphanom University
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
สถาปนาพ.ศ. 2535; 32 ปีที่แล้ว (2535)
คณบดีดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
ที่อยู่
ที่ตั้ง 92 ถนนกลางเมือง ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ไทย ประเทศไทย
วารสารวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
สี  สีฟ้า
สถานปฏิบัติพื้นที่เขตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เว็บไซต์www.bcnn.npu.ac.th

ประวัติ

แก้

"วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม" [1]แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นตามนโยบายด้านการสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534)  โดยกำหนดให้มีการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของการบริการสาธารณสุขสู่ตำบล โดยจัดให้มีพยาบาล 1 คน ในสถานีอนามัยตำบลทุกแห่ง  ดังนั้นการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านการพยาบาลให้เพียงพอต่อการดำเนินการด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อจะให้บุตรหลานของประชาชนในเขตจังหวัดใกล้เคียง เช่น มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย เป็นต้น มาศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อมิต้องเดินทางไปศึกษาที่อื่น

วิทยาลัยฯเริ่มก่อสร้างโดยใช้งบประมาณผูกพันปี พ.ศ. 2535  โดยมีนางสาวสุภา อยู่ยืน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก 

ปีการศึกษา 2536  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา 2537  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)

ปีการศึกษา 2541  วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เป็น

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา 2542  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ                       

ปีการศึกษา 2545  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ

จนกระทั่งเมือวันที่ 2 กันยายน 2548  วิทยาลัยฯ ได้รวมเข้าเป็นส่วนราชการสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548

ตราสัญลักษณ์

แก้

ตราสัญลักษณ์[2]วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม"

หลักสูตร

แก้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรประกาศนียบัตร

  • สาขาผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) • สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

อ้างอิง

แก้