มหาวิทยาลัยพิษณุโลก


มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เดิมชื่อ วิทยาลัยพิษณุโลก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยพิษณุโลก"

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
Phitsanulok University
Logo PLU.png
Seal of Phitsanulok University of Thailand
ชื่อย่อมพล. / PLU
คติพจน์คุณภาพ คุณธรรม นำสังคม มีอุดมการณ์
สถาปนา19 เมษายน พ.ศ. 2545 (19 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีรศ.ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง
นายกสภาฯรศ.ดร.มังกร ทองสุขดี
ผู้รับใบอนุญาต/อุปนายกสภาฯนายสุนทร รักเลี้ยง
ที่ตั้ง93 หมู่ 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ชื่อเดิมวิทยาลัยพิษณุโลก
สีประจำสถาบันสีฟ้า สีขาว สีม่วง             
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เว็บไซต์www.plu.ac.th

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ณ เลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในชื่อของ วิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 8 ไร่  ผู้ขอรับใบอนุญาต คือ อาจารย์สุนทร รักเลี้ยง

ระยะแรกของการก่อตั้งวิทยาลัยพิษณุโลก เร่งเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากรทั้งสายการจัดการเรียนการสอนและสายสนับสนุน  ด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพิษณุโลกได้มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เข้ารับการศึกษา โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักสูตรที่จะจัดการเรียนการสอน และศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดตลาดเสรีทางการค้าสู่อินโดจีน รวมทั้งศึกษาและพิจารณาถึงแผนแม่บทของชาติด้วย  ต่อมา ได้หาสถานที่เพิ่มเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย โดยหาสถานที่เพิ่มอีก 92 ไร่ อยู่บริเวณสี่แยกอินโดจีน 93 หมู่ 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และได้สร้างอาคาร เพิ่มอีกหลายอาคาร  เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และได้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 100 ไร่ ดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก ที่เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา  ซึ่งการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่จะทำให้ชุมชน สังคมยอมรับ และมีจุดเด่นในการบริหารจัดการการศึกษานั้น  สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรตระหนักที่สุด คือ การพัฒนาวิชาการและการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ และมีจุดเด่นที่จะทำให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย คือ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ระดับปริญญาตรีแก้ไข

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระดับบัณฑิตศึกษาแก้ไข

ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก้ไข

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ปริญญาโทแก้ไข

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะ/หน่วยงานแก้ไข

คณะแก้ไข

 1. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 2. คณะนิติศาสตร์
 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 4. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 5. คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

หน่วยงานแก้ไข

 1. สภามหาวิทยาลัย
 2. สำนักอธิการบดี
 3. สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา
 4. สำนักกิจการนักศึกษา
 5. สำนักแผนและนโยบาย
 6. สำนักทะเบียนและประมวลผล
 7. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 8. สำนักวิทยบริการ
 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 10. ศูนย์สหกิจศึกษา
 11. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม


อ้างอิงแก้ไข