มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อังกฤษ: Hatyai University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดิมชื่อ "วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่"[2] และได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2545[3]

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อย่อม.ญ. / HU
คติพจน์รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา9 เมษายน พ.ศ. 2540 (27 ปี)
นายกสภาฯศ.กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
อธิการบดีผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
อธิการบดีผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
ผู้ศึกษา4,222 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
สี██████ สีน้ำเงิน สีขาว สีแดง
เว็บไซต์www.hu.ac.th

ประวัติ แก้

ด้วยความมุ่งมั่น และมีเจตจำนงค์อันแน่วแน่ของ อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เจ้าของและผู้ บริหารโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษากว่า 40 ปี ในอันที่จะให้มีสถานศึกษาในระดับสูงเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งสถาบันอุดม ศึกษาเอกชนต่อทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2539 โดยได้เชิญบุคคลสำคัญและนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ อนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2540 ซึ่งถือว่าเป็นจุดกำเนิด ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนี้ เป็นแห่งแรก ในเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย แก้

ตราประจำมหาวิทยาลัย แก้

ประกอบด้วย สัญลักษณ์ต่าง ๆ อันได้แก่

ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ คุณงามความดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักถึงธรรมะอันพึงมี ของนักศึกษาเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม

คบเพลิง เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาและความสำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะจุดประกาย ทางความคิดให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา

หนังสือ เป็นสัญลักษณ์ของขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นแหล่งความรู้ ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและพลังทางความคิด

ต้นมะหาด เป็นสัญลักษณ์ของตำนานชื่อ อำเภอหาดใหญ่ จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษ

สรุปความหมายว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติ ในการศึกษาระดับสูงควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการให้เยาวชน ได้ระลึกถึงการนำ ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม

สีประจำวิทยาลัย แก้

สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญ แข็งแกร่ง

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม

สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี การเสียสละ

ความหมายโดยรวม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ความสำคัญสำหรับการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นและมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความทุ่มเทด้านการเรียนรู้อย่างจริงจัง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในสังคมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการเสียสละเพื่อส่วนรวม

พันธุ์ไม้ประจำสถาบัน แก้

ชื่อพันธุ์ไม้ประจำสถาบัน “ต้นมะหาด” วัตถุประสงค์ในการเลือกพันธุ์ไม้

 1. ตามประวัติของเมืองหาดใหญ่ เล่าขานกันว่ามาจากชื่อหาดทรายขาวที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ริมคลองอู่ตะเภา หรืออาจจะมาจากชื่อต้นมะหาดขนาดใหญ่ที่เป็นตำนานทำให้เรียกกันว่า หาดใหญ่
 2. เป็นไม้ประจำถิ่น
 3. เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
 4. เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งของไทย มีสรรพคุณทางยาและเครื่องสำอาง ใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ รากจนถึงผลสุก

หลักสูตรเปิดสอน แก้

ระดับปริญญาตรี แก้

คณะบริหารธุรกิจ เก็บถาวร 2018-05-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
สาขาวิชาการจัดการ
- วิชาเอกการจัดการทั่วไป
- วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาด
- วิชาเอกการจัดการการตลาด
- วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเที่ยว)
คณะนิติศาสตร์ เก็บถาวร 2018-05-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เก็บถาวร 2018-05-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะรัฐศาสตร์ เก็บถาวร 2018-05-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- วิชาเอกการเมืองการปกครอง
- วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
คณะนิเทศศาสตร์ เก็บถาวร 2018-05-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- วิชาเอกนิเทศศาสตร์
- วิชาเอกดิจิทัลมีเดีย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เก็บถาวร 2018-05-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครูสังคมศึกษา)
สาขาวิชาการประถมศึกษา (ครูประถมศึกษา)
สาขาวิชาภาษาไทย (ครูภาษาไทย)
สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เก็บถาวร 2018-05-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ครูภาษาอังกฤษ)

ระดับปริญญาโท[ลิงก์เสีย] แก้

M.B.A.
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.Ed.
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
M.Ed.
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ระดับปริญญาเอก[ลิงก์เสีย] แก้

Ed.D.
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Ph.D.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต[ลิงก์เสีย] แก้

GD.Cl.
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ความร่วมมือกับสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ แก้

ประเทศไทย แก้

 • Central Retail
 • CPF Trading
 • Thailand Convention & Exhibition Bureau
 • Darunsartwittaya School
 • Assumption University

ประเทศมาเลเซีย แก้

 • ADAM College
 • Equator Academy of Art
 • HELP University
 • Limkokwing University
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

ประเทศจีน แก้

 • Beijing Geely University
 • Guangxi Normal University
 • Henan Normal University
 • Liuzhou City Vocational College
 • University of Sanya
 • Yunnan University
 • Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages
 • Yunnan Normal University

ประเทศอินโดนีเซีย แก้

 • Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, Indonesia
 • Akademi Manajemen Administrasi YPK, Indonesia
 • Akademi Keperawatan 17 Karanganyar Surakarta, Indonesia
 • Ahmad Dahlan University, Indonesia
 • Duta Wacana Christian University
 • Perkumpulan Ahli Dan Dosen Republik Indonesia (ADRI)
 • Universitas Kuningan, Indonesia
 • Universitas Muria Kudus (UMK)
 • Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia
 • Universitas Pancasakti, Indonesia
 • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Atama Bhakti, Indonesia
 • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Totalwin, Indonesia
 • Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kendal, Indonesia
 • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPK, Indonesia

รายนาม-ทำเนียบอธิการบดี แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้