มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อังกฤษ: Hatyai University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดิมชื่อ "วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่"[1] และได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2545[2]

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Hatyai University
Logo HU.png
ชื่อย่อม.ญ. / HU
คติพจน์รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ
สถาปนา9 เมษายน พ.ศ. 2540 (25 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
นายกสภาฯศ.กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
ที่ตั้ง222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สีประจำสถาบัน██████ สีน้ำเงิน สีขาว สีแดง
เว็บไซต์www.hu.ac.th

ประวัติแก้ไข

ด้วยความมุ่งมั่น และมีเจตจำนงค์อันแน่วแน่ของ อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เจ้าของและผู้ บริหารโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษากว่า 40 ปี ในอันที่จะให้มีสถานศึกษาในระดับสูงเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งสถาบันอุดม ศึกษาเอกชนต่อทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2539 โดยได้เชิญบุคคลสำคัญและนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ อนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2540 ซึ่งถือว่าเป็นจุดกำเนิด ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนี้ เป็นแห่งแรก ในเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

ตราประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

ประกอบด้วย สัญลักษณ์ต่าง ๆ อันได้แก่

ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ คุณงามความดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักถึงธรรมะอันพึงมี ของนักศึกษาเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม

คบเพลิง เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาและความสำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะจุดประกาย ทางความคิดให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา

หนังสือ เป็นสัญลักษณ์ของขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นแหล่งความรู้ ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและพลังทางความคิด

ต้นมะหาด เป็นสัญลักษณ์ของตำนานชื่อ อำเภอหาดใหญ่ จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษ

สรุปความหมายว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติ ในการศึกษาระดับสูงควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการให้เยาวชน ได้ระลึกถึงการนำ ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม

สีประจำวิทยาลัยแก้ไข

สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญ แข็งแกร่ง

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม

สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี การเสียสละ

ความหมายโดยรวม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ความสำคัญสำหรับการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นและมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความทุ่มเทด้านการเรียนรู้อย่างจริงจัง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในสังคมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการเสียสละเพื่อส่วนรวม

พันธุ์ไม้ประจำสถาบันแก้ไข

ชื่อพันธุ์ไม้ประจำสถาบัน “ต้นมะหาด” วัตถุประสงค์ในการเลือกพันธุ์ไม้

 1. ตามประวัติของเมืองหาดใหญ่ เล่าขานกันว่ามาจากชื่อหาดทรายขาวที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ริมคลองอู่ตะเภา หรืออาจจะมาจากชื่อต้นมะหาดขนาดใหญ่ที่เป็นตำนานทำให้เรียกกันว่า หาดใหญ่
 2. เป็นไม้ประจำถิ่น
 3. เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
 4. เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งของไทย มีสรรพคุณทางยาและเครื่องสำอาง ใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ รากจนถึงผลสุก

หลักสูตรเปิดสอนแก้ไข

ระดับปริญญาตรีแก้ไข

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
- วิชาเอกการจัดการทั่วไป
- วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาด
- วิชาเอกการจัดการการตลาด
- วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเที่ยว)
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- วิชาเอกการเมืองการปกครอง
- วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- วิชาเอกนิเทศศาสตร์
- วิชาเอกดิจิทัลมีเดีย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครูสังคมศึกษา)
สาขาวิชาการประถมศึกษา (ครูประถมศึกษา)
สาขาวิชาภาษาไทย (ครูภาษาไทย)
สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ครูภาษาอังกฤษ)

ระดับปริญญาโทแก้ไข

M.B.A.
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.Ed.
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
M.Ed.
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ระดับปริญญาเอกแก้ไข

Ed.D.
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Ph.D.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก้ไข

GD.Cl.
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ความร่วมมือกับสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศแก้ไข

ประเทศไทยแก้ไข

 • Central Retail
 • CPF Trading
 • Thailand Convention & Exhibition Bureau
 • Darunsartwittaya School
 • Assumption University

ประเทศมาเลเซียแก้ไข

 • ADAM College
 • Equator Academy of Art
 • HELP University
 • Limkokwing University
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

ประเทศจีนแก้ไข

 • Beijing Geely University
 • Guangxi Normal University
 • Henan Normal University
 • Liuzhou City Vocational College
 • University of Sanya
 • Yunnan University
 • Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages
 • Yunnan Normal University

ประเทศอินโดนีเซียแก้ไข

 • Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, Indonesia
 • Akademi Manajemen Administrasi YPK, Indonesia
 • Akademi Keperawatan 17 Karanganyar Surakarta, Indonesia
 • Ahmad Dahlan University, Indonesia
 • Duta Wacana Christian University
 • Perkumpulan Ahli Dan Dosen Republik Indonesia (ADRI)
 • Universitas Kuningan, Indonesia
 • Universitas Muria Kudus (UMK)
 • Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia
 • Universitas Pancasakti, Indonesia
 • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Atama Bhakti, Indonesia
 • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Totalwin, Indonesia
 • Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kendal, Indonesia
 • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPK, Indonesia

รายนาม-ทำเนียบอธิการบดีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข