ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุจิต บุญบงการ (9 ตุลาคม พ.ศ. 2485 -) อธิการวิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต, อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาและกรรมการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[1]

ประวัติแก้ไข

สุจิต บุญบงการ เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2485 เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ประธานสภาพัฒนาการเมือง, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

ประวัติการศึกษาแก้ไข

 • ปริญญาเอก สาขา Comparative Politics and International Relations 2511Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford Mass, U.S.A.
 • ปริญญาโท สาขา Comparative Politics and International Relations2508Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford Mass, U.S.A.
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต2507 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีตแก้ไข

 • ประธานสภาพัฒนาการเมือง
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2543-2547)
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524-2528)
 • คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2533-2537 และ พ.ศ. 2537-2541)
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับ พ.ศ. 2540)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

 •   เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (5 ธันวาคม พ.ศ. 2538)
 •   เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) (5 ธันวาคม พ.ศ. 2523)

อ้างอิงแก้ไข

 • http://www.samutsongkhram.go.th/V2013/attachments/article/4389/665.pdf