มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บทความนี้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สำหรับความหมายอื่น ดูที่ มหานคร (แก้ความกำกวม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Mahanakorn University of Technology
Logo-mut.png
ชื่อย่อมทม. / MUT
คติพจน์ความรู้คือพลัง
สถาปนา27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 (31 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์
นายกสภาฯศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม
ที่ตั้ง140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน██████ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.mut.ac.th

ประวัติแก้ไข

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" (มทม.) หรือ"Mahanakorn University of Technology" (MUT) ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นในนามของ "วิทยาลัยมหานคร" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 บนเนื้อที่ 96 ไร่ติดกับ แนวถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยระยะแรก เปิดดำ เนินการสอนเพียงหนึ่ง คณะวิชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ความดำริในการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" เป็นผลสืบเนื่องจากแนวความคิดพื้นฐาน 2 ประการ คือ

  1. การขาดแคลนบุคลากรการขาดแคลนบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ อย่างยิ่งวิศวกรซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศซึ่งดำเนินไป อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การขาดแคลนวิศวกร มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสภาวะที่สถาบันอุดมศึกษาของ รัฐบาลไม่สามารถผลิตวิศวกรเพื่อสนองความต้องการได้
  2. ความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่เต็มศักยภาพ ศักยภาพเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติความรู้ ความสามารถดังกล่าวจะสามารถสั่งสมจากการศึกษาและการฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจลึกซึ้งในวิทยากรสมัยใหม่ตลอดจน มีความรู้และทักษะด้านปฏิบัติการจากการฝึกหัดการทดลองและการแก้ปํญหาในสถานะ การที่เป็นจริง

นับแต่เริ่มดำเนินการสอนเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้ขยายการเรียนการสอนไปในสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้น มาโดยตามลำดับโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดดำเนินการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโทและปริญญาตรีโดยในอนาคตจะขยายการเรียนการสอนไปในสาขาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประ เทศชาติต่อไป

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแก้ไข

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อยู่ในอันดับที่ 2,732 ของโลก อันดับที่ 96 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 33 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[1]

ในปี 1998 "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" ก็ได้รับเกียรติให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Best Science and Technology) แห่งเอเชียในลำดับที่ 32 จากนิตยสารเอเชียวีค (Asia Week Magazine)

ในปี 2551 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยได้คะแนน 4.86 จาก 5 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดีมาก ทั้งนี้มีทั้ง มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน จำนวน 13 สถาบันอยู่ในกลุ่มนี้

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′39″N 100°51′23″E / 13.844128°N 100.856330°E / 13.844128; 100.856330