วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญา[1] โดยการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ชื่อย่อวชช.มส. / MCC
คติพจน์วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา17 เมษายน พ.ศ. 2545 (22 ปี)
นายกสภาฯดร.จรูญ คำนวณตา
ผู้อำนวยการคมสัน คูสินทรัพย์
ที่ตั้ง
36 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
สี██████ สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.mcc.ac.th

ประวัติ แก้

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น[2]

หลักสูตร แก้

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่อนสอน เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้[3]

อนุปริญญา

หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.)

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ (อ.บธ.)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ (อ.ส.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน

หลักสูตรอนุปริญญาบัญชี (อ.บช.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

หน่วยงาน แก้

หน่วยจัดการศึกษา แก้

 • วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 • อำเภอปาย
 • อำเภอปางมะผ้า
 • อำเภอขุนยวม
 • อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 • อำเภอแม่ลาน้อย
 • อำเภอแม่สะเรียง
 • ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

สถาบันไทใหญ่ศึกษา แก้

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดตั้งศูนย์ไทใหญ่ศึกษา[4]ขึ้นเพื่อเป็นโครงการนำร่งในการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต คติความเชื่อ ฯลฯ

อ้างอิง แก้

 1. "ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน : ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน "นำร่อง"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-25. สืบค้นเมื่อ 2012-05-23.
 2. http://www.mcc.ac.th/index.php/sample-sites-2/2013-09-06-16-48-39
 3. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์สมัครนักศึกษา[ลิงก์เสีย]
 4. ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัด “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ และชาติพันธุ์”

แหล่งข้อมูลอื่น แก้