มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (อังกฤษ: St Teresa International University)[3] เป็นสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544[4] ตั้งอยู่ในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยฯ เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือกับ Inti Group of Colleges ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันคือ Inti International Universities ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Laureate International Universities ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติ ที่มีมหาวิทยาลัยในเครืออยู่ทั่วโลก มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้วยหลักสูตรนานาชาติ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ คือ ดร.วิรัชนี พรหมสุนทร และมี ดร.ปิยะดา วรรธนะสาร เป็นอธิการบดี[5]

มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
ชื่อเดิมวิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ
ชื่อย่อมนทร. / TRSU
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา3 เมษายน พ.ศ. 2544 (23 ปี)[1]
ผู้สถาปนาดร.วิรัชนี พรหมสุนทร
อธิการบดีดร.ปิยะดา วรรธนะสาร
อธิการบดีดร.ปิยะดา วรรธนะสาร
ผู้ศึกษา1,276 คน (2566)[2]
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 14) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
สี██ สีฟ้า
██ สีเขียว
เว็บไซต์www.stic.ac.th

คณะวิชา

แก้

มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หลายหลักสูตร ภายใต้ 5 คณะวิชา ได้แก่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล


คณะบริหารธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมการจราจรทางอากาศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรบริหารธูุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะพยาบาลศาสตร์

ระดับประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น)

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล 1ปี

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย)

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษาก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวิทยาลัยไทยสุริยะเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา
 2. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ เป็น วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา)
 4. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 5. "รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-04-28. สืบค้นเมื่อ 2010-12-25.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้