สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ผลิตบุคลากรด้านการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของ กระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรด้านการสาธารณสุขเข้าด้วยกัน เพื่อเอกภาพด้านนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน โดยมีการตราพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดตั้งเป็น "สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข" ดูแลงานด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข[1]

สถาบันพระบรมราชชนก
Praboromarajchanok Institute
ชื่อย่อสบช. / PI
สถาปนา5 เมษายน พ.ศ. 2562
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีนายแพทย์ สมชาย ธรรมสารโสภณ
(รักษาการ)
รองอธิการบดีดร. ปัทมา สองสม
ที่ตั้งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย
สีประจำสถาบัน     สีฟ้า
เพลงมาร์ชสถาบันพระบรมราชชนก
เว็บไซต์www.pi.ac.th

การพระราชทานนามแก้ไข

เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงวางรากฐานความเจริญทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่อสถาบันว่า “สถาบันพระบรมราชชนก” เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2537 และได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 112 ตอนที่ 53 ก วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก”[2]

ต่อมาราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนที่ 43 ก หน้า 50 ได้ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562[3] โดยให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ปริญญาตรีแก้ไข

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข)
 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)
 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแก้ไข

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

การแบ่งส่วนราชการแก้ไข

สำนักงานอธิการบดีแก้ไข

คณะพยาบาลศาสตร์แก้ไข

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์แก้ไข

สำนักวิชาการแก้ไข

อดีตส่วนราชการในสังกัดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข