สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ผลิตบุคลากรด้านการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของ กระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรด้านการสาธารณสุขเข้าด้วยกัน เพื่อเอกภาพด้านนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน โดยมีการตราพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดตั้งเป็น "สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข" ดูแลงานด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข[3]

สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อย่อสบช. / PI
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา5 เมษายน พ.ศ. 2562
อธิการบดีศ.(พิเศษ) ดร. นพ. วิชัย เทียนถาวร[1]
นายกสภาสถาบันวิจารณ์ พานิช[2]
ที่ตั้ง
สี     สีฟ้า
เว็บไซต์www.pi.ac.th

การพระราชทานนามแก้ไข

เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงวางรากฐานความเจริญทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่อสถาบันว่า “สถาบันพระบรมราชชนก” เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2537 และได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 112 ตอนที่ 53 ก วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก”[4]

ต่อมาราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนที่ 43 ก หน้า 50 ได้ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562[5] โดยให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ปริญญาโทแก้ไข

 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาตรีแก้ไข

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข)
 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)
 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ (รอยื่นหลักสูตรขอการรับรองต่อแพทยสภา)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแก้ไข

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

การแบ่งส่วนราชการแก้ไข

สำนักงานอธิการบดีแก้ไข

คณะพยาบาลศาสตร์แก้ไข

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์แก้ไข

สำนักวิชาการแก้ไข

อดีตส่วนราชการในสังกัดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข