สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (อังกฤษ: Learning Institute For Everyone - LIFE) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย มีสำนักงานสถาบันตั้งอยู่ที่ 13/2 หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553[1] เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ปัจจุบันสถาบันได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนในทุกภาคกว่า 30 จังหวัด มีนักศึกษาประมาณ 6,000 คน

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
Learning Institute For Everyone
Logo LIFE.png
ชื่อย่อสรพ. / LIFE
คติพจน์มุ่งมั่นสร้างสังคมเรียนรู้โดยปัญญาชนท้องถิ่นตามหลักการความพอเพียง มุ่งสู่การสร้างชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง
สถาปนา31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (10 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีผศ.จำนงค์ แรกพินิจ
นายกสภาฯศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา
ที่ตั้งเลขที่ 13/2 หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน██ สีเขียวอมฟ้า
เว็บไซต์www.life.ac.th

ประวัติแก้ไข

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เริ่มต้นดำเนินการจากการที่มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ "โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต" และจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง จนกระทั่งได้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเปิดดำเนินการเอง ในปี พ.ศ. 2553

สัญลักษณ์ของสถาบันแก้ไข

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันฯ คือ รูปคนหันหน้าเข้าหากัน หมายถึง ความสมานฉันท์ ความเป็นชุมชน ประชาสังคม ความร่วมมือ ตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชาติ เพื่อให้เกิดชุมชนและสังคมเรียนรู้ และ รูปวงกลมรอบคน หมายถึง ความเป็นหนึ่ง เอกภาพ การบูรณาการวิชาความรู้

ต้นไม้ประจำสถาบันแก้ไข

กล้วยเทพนม หมายถึง เอกภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเรียบง่าย และคุณประโยชน์สูงยิ่ง เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก

สีประจำสถาบันแก้ไข

สีประจำสถาบันฯ คือ สีเขียวอมฟ้า แสดงถึงการผสมผสานกลมกลืนระหว่างสีเขียว สื่อถึงชีวิต และสีฟ้า สื่อถึง จักรวาล

สถานที่จัดการเรียนการสอนแก้ไข

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เปิดทำการเรียนการสอน โดยเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) ในจังหวัดต่างๆ จำนวน 23 แห่ง ได้แก่

 • ภาคเหนือ
  • พะเยา
  • เชียงราย
  • น่าน
  • แม่ฮ่องสอน
  • เชียงใหม่
  • ลำปาง
  • พิษณุโลก
  • อุตรดิตถ์
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • อุดรธานี
  • หนองคาย
  • สกลนคร
  • ขอนแก่น
  • ร้อยเอ็ด
  • ศรีสะเกษ
  • บุรีรัมย์
  • ชัยภูมิ
  • อุบลราชธานี
  • นครราชสีมา
 • ภาคกลาง และภาคตะวันออก
  • อุทัยธานี
  • จันทบุรี
  • สมุทรสงคราม
 • ภาคใต้
  • สุราษฎร์ธานี
  • นครศรีธรรมราช
  • สงขลา
  • ชุมพร
  • อ.หลังสวน

สาขาวิชาแก้ไข

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รวม 5 สาขาวิชา คือ

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
 • สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
 • สาขาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนราชกิจจานุบเกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 121ง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553