มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อังกฤษ: Walailak University; อักษรย่อ:มวล.) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535[1] มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Walailak University
ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.png
ชื่อย่อมวล. / WU
คติพจน์เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้
เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล
(Gateway to Achivement)
สถาปนา29 มีนาคม พ.ศ. 2535
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดีศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
นายกสภาศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ถนนมหาวิทยาลัย หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
91/1 อาคารพีซีทาวเวอร์ ชั้น 8-9 ถนนกาญจนวิถี หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
979/42-46 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สีประจำสถาบัน        
แสด-ม่วง
เว็บไซต์www.wu.ac.th
WU.jpg

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[2] เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล เกิดขึ้นจากชาวนครศรีธรรมราชเริ่มรณรงค์เรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2510 กระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531 ให้จัดตั้งวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคต ซึงต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีได้ยกเลิกมติเดิม และอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ว่า “มหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ทางมหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 
พิธีอัญเชิญตราพระนาม “จ.ภ.”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนาม “จ.ภ.” เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดี และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2539 รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ต่อมาวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พระราชทานชื่อ “อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าดำเนินงาน ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเปิดการเรียนการสอนวันแรกในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2541สัญลักษณ์แก้ไข

 
ตรามหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

เป็นตราสัญลักษณ์ที่อัญเชิญตราพระนามย่อ “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎซึ่งเป็นตราพระนามในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประดิษฐานที่กึ่งกลาง อักษร “” เป็นสีแสด และอักขระ “” เป็นสีขาว มีพื้นสีม่วงรองรับและมีแพรแถบพื้นสีขาวขอบสีทองรองรับอยู่เบื้องล่างพร้อมอักษรสีม่วง คำว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ประดับอยู่ภายในแพรแถบ โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญตราพระนามของพระองค์มาเป็นตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2536

สีประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

██สีแสด” เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

██สีม่วง” เป็นสีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสีประจำพระรัตนธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ และผู้อำนวยการการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลปัตตานี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยชาวนครศรีธรรมราชนับถือและยกย่องว่าเป็นผู้จัดการศึกษาสมัยใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ต้นประดู่

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ “ต้นประดู่” (Pterocarpus indicus) ส่วนมากพบในป่าเบญจพรรณทางภาคใต้ เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกให้ร่มเงาในเมืองนครศรีธรรมราช เคยปลูกบริเวณศาลาหน้าจวนเจ้าเมือง ซึ่งรู้จักกันในนาม “ศาลาประดู่หก


อัตลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

อัตลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม” (Walailak graduates have practical intelligence, adversary quotient, liberal arts perspective and technology competence, all integrated with high moral.)

ความรู้คู่การปฏิบัติ” (Practical Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้ที่เป็นเชิงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุตสาหะสู้งาน” (Adversary quotient) หมายถึง ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในทุกสถานการณ์ที่บัณฑิตต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัว หรือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความอุตสาหะสู้งานเป็นคุณลักษณะที่จะนำพาบัณฑิตไปสู่ความสำเร็จได้ทั้งในฐานะที่เป็นผู้นำและสมาชิกกลุ่ม

เก่งด้านศิลปศาสตร์” (Liberal arts perspective) หมายถึง การเห็นคุณค่าของมนุษย์ การมีจิตใจอ่อนโยน มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ มีความเข้าใจผู้อื่น มีทักษะการสื่อสาร เข้าใจและยอมรับในสังคมที่มีความหลากหลาย และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม

เก่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (Science and technology competence) หมายถึง ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจและรู้ทันพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่

มีคุณธรรม” (all integrated with moral) หมายถึง ความสามารถทุกด้านที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นจะต้องมีการบูรณาการร่วมกับคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงาม บันฑิตจึงจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ เป็นศึกษิต แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

เอกลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ “อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน” (Education Park of ASEAN)

อุทยานการศึกษา” (Education Park) หมายถึง แหล่งรวมขององค์ความรู้ที่ผู้แสวงหาความรู้ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัย โดยเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้

แห่งประชาคมอาเซียน” (of ASEAN) หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ซึ่งสามารถเป็นมหาวิทยาลัยของอาเซียนได้ด้วย องค์ความรู้ใดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้กับทั้งสังคมไทยและประชาคมอาเซียน ในอนาคตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คงจะได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เพิ่มขึ้น และเป็นการดำเนินแนวทางตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายกสภามหาวิทยาลัยแก้ไข

ทำเนียบนายกสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. ศ.เกษม สุวรรณกุล 8 เมษายน พ.ศ. 253520 มิถุนายน พ.ศ. 2536
2. นายสุเทพ อัตถากร 21 มิถุนายน พ.ศ. 25367 เมษายน พ.ศ. 2537
ศ.เกษม สุวรรณกุล 18 กันยายน พ.ศ. 253726 มีนาคม พ.ศ. 2541
27 มีนาคม พ.ศ. 25414 มกราคม พ.ศ. 2545
3. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา 5 มกราคม พ.ศ. 25454 มกราคม พ.ศ. 2548 [3]
5 มกราคม พ.ศ. 254827 มกราคม พ.ศ. 2551 [4]
4. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 28 มกราคม พ.ศ. 255127 มกราคม พ.ศ. 2554 [5]
28 มกราคม พ.ศ. 255412 มกราคม พ.ศ. 2558 [6]
13 มกราคม พ.ศ. 255812 มกราคม พ.ศ. 2561 [7]
13 มกราคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน [8]

อธิการบดีแก้ไข

ทำเนียบอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 11 กรกฎาคม พ.ศ. 253515 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 รักษาการ
2. รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 254118 เมษายน พ.ศ. 2542 รักษาการ
3. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 19 เมษายน พ.ศ. 254222 สิงหาคม พ.ศ. 2542 รักษาการ
4. ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 23 สิงหาคม พ.ศ. 254230 กันยายน พ.ศ. 2545 [9]
5. ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา 1 ตุลาคม พ.ศ. 254531 ธันวาคม พ.ศ. 2549 [10]
6. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 1 มกราคม พ.ศ. 255027 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 รักษาการ
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255027 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 [11]
7. ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255415 ธันวาคม พ.ศ. 2554 รักษาการ
16 ธันวาคม พ.ศ. 25548 มกราคม พ.ศ. 2558 [12]
8. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 9 มกราคม พ.ศ. 255830 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รักษาการ
9. ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 25599 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รักษาการ
10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน [13]

สำนักวิชาแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ CILT
สำนักวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ
สำนักวิชาการจัดการ
(School of Management)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • • สาขาการเงิน
 • • สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • • สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์
 • • สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
 • • สาขาอุตสาหกรรมการบริการ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 • • สาขาบัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • • สาขาเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 • • สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • • สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
WUSM
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(School of Agricultural Technology)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • • สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
 • • สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • • สาขาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)
 • • สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • • สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
WUSAT
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
(School of Nursing)
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
 • • สาขาพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
 • • สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • • สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
WUSN
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
(School of Medicine)
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
 • • สาขาแพทยศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
WUSM
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
(School of Pharmacy)
 • หลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต (ภ.บ.)
 • • สาขาเภสัชศาตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • • สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (นานาชาติ)
 • • สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง
WUSP
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(School of Political Science and Law)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • • สาขานิติศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 • • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 • • สาขารัฐศาสตร์
WUSPSL
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
(School of Sciences)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
 • • สาขาวิทยาศาสตร์
 • • สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • • สาขาวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ)
WUSS
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(School of Engineering and Technology)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
 • • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • • สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
 • • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
 • • สาขาวิศวกรรมเคมี
 • • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • • สาขาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)
 • • สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
 • • สาขาวิศวกรรมเคมี
 • • สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • • สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
 • • สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 • • สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
WUSET
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
(School of Liberal Arts)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • • สาขาภาษาจีน
 • • สาขาภาษาไทย
 • • สาขาภาษาอังกฤษ
 • • สาขาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
 • • สาขาอาเซียนศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.ม.)
 • • สาขาภาษาอังกฤษ
WUSLA
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
(School of Architecture and Design)
 • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
 • • สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศป.บ.)
 • • สาขาการออกแบบภายใน
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
 • • สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • • สาขาสถาปัตยกรรม
WUSAD
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
(School of Allied Health Sciences)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
 • • สาขากายภาพบำบัด
 • • สาขาเทคนิคการแพทย์
 • • สาขาเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)
 • • สาขาชีวเวชศาสตร์
WUSAHS
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(School of Public Health)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
 • • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • • สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
 • • สาขาสาธารณสุขชุมชน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)
 • • สาขาเทคโนโลโยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
 • • สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • • สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ
 • • สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (นานาชาติ)
WUSPH
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
(School of Informatics)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 • • สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
 • • สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
 • • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 • • สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
 • • สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)
 • • สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)
 • • สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • • สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
WUSI
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
(International College of Dentistry)
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)
 • • สาขาทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)
 • • สาขาทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
WUICD
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรราชกุมารี
(Akkhraratchakumari Veterinary College)
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
 • • สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • • สาขาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์
WUAVC
วิทยาลัยนานาชาติ
(International College)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • • สาขานิติศาสตร์ (นานาชาติ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • • สาขาการจัดการบริหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล (นานาชาติ)
 • • สาขาการบัญชี (นานาชาติ)
 • • สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (นานาชาติ)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • • สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ)
WUIC
บัณฑิตวิทยาลัย
(College of Graduate Studies)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)
 • • สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม (นานาชาติ)
 • • สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
WUCGS
BP = Bilingual Program (หลักสูตรทวิภาษา)
EP = English Program (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
IP = International Program (หลักสูตรนานาชาติ)

โรงพยาบาลแก้ไข

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โรงพยาบาล ก่อตั้ง ผู้อำนวยการ หมายเหตุ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(Walailak University Hospital)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นพ.จรัส จันทร์ตระกูล 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 WUH
นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นพ.ลิขิต มาตระกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
(Small Animal Teaching Hospital, AVC)
29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 SATH
น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
น.สพ.อิทธิเดช วิเชียรรัตน์ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
(WU Livestock Teaching Hospital)
กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ WULH
โรงพยาบาลทันตกรรม
(WU Dental Hospital)
กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ WUDH
ศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง
(Advanced Oral Health Center, ICD)
9 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ทพ.การุญ เลี่ยวศรีสุข 9 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบัน AOHC

หอพักแก้ไข

หอพักนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอพักนักศึกษา ที่อยู่ หมายเหตุ
หอพักลักษณานิเวศ 1 222/1 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หอพักลักษณานิเวศ 2 222/2 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หอพักลักษณานิเวศ 3 222/3 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หอพักลักษณานิเวศ 4 222/4 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หอพักลักษณานิเวศ 5 222/5 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หอพักลักษณานิเวศ 7 222/7 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หอพักลักษณานิเวศ 10 222/10 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หอพักลักษณานิเวศ 11 222/11 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หอพักลักษณานิเวศ 13 222/13 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หอพักลักษณานิเวศ 14 222/12 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หอพักลักษณานิเวศ 16 222/6 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หอพักลักษณานิเวศ 17 222/9 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หอพักลักษณานิเวศ 18 222/8 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หอพักดับเบิ้ลยูยู เรสซิเดนซ์ 19
หอพักดับเบิ้ลยูยู เรสซิเดนซ์ 20
หอพักดับเบิ้ลยูยู เรสซิเดนซ์ 21
หอพักดับเบิ้ลยูยู เรสซิเดนซ์ 22

พื้นที่มหาวิทยาลัยแก้ไข

 
ป้ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พื้นที่นครศรีธรรมราชแก้ไข

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ถนนมหาวิทยาลัย หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

อาณาเขตแก้ไข

 • หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง
 • หมู่ที่ 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี
 • หมู่ที่ 1, 5, 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลหัวตะพาน

กลุ่มอาคารแก้ไข

 • เขตการศึกษา ได้แก่ อาคารบริหาร อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา อาคารคอมพิวเตอร์ อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารกายวิภาคศาสตร์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อาคารไทยบุรี อาคารวิชาการ 1-8 อาคารเรียนรวม 1-7 และอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-8
 • เขตที่พักอาศัย
  • เขตหอพักนักศึกษา ได้แก่ อาคารลักษณานิเวศ 1-15 อาคารโรงอาหาร 1-4 อาคารกิจกรรม และศูนย์อาหารกลางคืน
  • เขตที่พักอาศัยบุคลากร ได้แก่ อาคารบ้านพักรับรอง อาคารวลัยนิวาส 1-10 และอาคารสโมสรบุคลากร
 • เขตอื่นๆ ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ และกลุ่มอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ระบบจราจรแก้ไข

 
อาคารไทยบุรี

ระบบถนนและจราจรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการออกแบบอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดชื่อถนนของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ดังนี้

 • ถนนมหาวิทยาลัย เป็นถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยสายหลักแยกจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอนเลี่ยงเมืองท่าศาลา ช่วงสุราษฎร์ธานีทางทิศเหนือ ประมาณ 110 กิโลเมตร ช่วงนครศรีธรรมราชทางทิศใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร เข้าสู่มหาวิทยาลัยทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่สองข้างทางได้จัดไว้เป็นที่ร่มรื่นให้ผู้ที่เข้ามาติดต่อได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่ดีในการเดินทางเข้าสู่เขตการศึกษา
 • ถนนวิทยมรรคา เป็นถนนวงแหวนรอบใน มีความยาวทั้งสิ้น 3,154 เมตร เป็นถนนที่ใช้สัญจรภายในเขตการศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยจะผ่านกลุ่มอาคารต่าง ๆ ได้แก่ อาคารเรียนรวม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารวิชาการ อาคารบริหาร เป็นต้น
 • ถนนวลัยลักษณา เป็นถนนวงแหวนรอบนอก มีความยาวทั้งสิ้น 5,965 เมตร เป็นถนนที่ใช้สัญจรเชื่อมต่อระหว่างเขตการศึกษาและกลุ่มหอพักนักศึกษา และบ้านพักบุคลากรตลอดจนสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และยังช่วยระบายความแออัดจากการจราจรจากถนนวงแหวนรอบใน
 • ถนนสายอื่นๆ ได้แก่ ถนนลักษณามรรคา ถนนวลัยชลเขต ถนนวลัยมรรคา ถนนวลัยตุมปัง ถนนวลัยพัฒนา และถนนวลัยวิทยา 1-4

ระบบขนส่งแก้ไข

ระบบขนส่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการนำรถไฟฟ้ามาใช้เป็นระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมีเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า ดังนี้

 •      สายสีเขียว ได้แก่ อาคารเรียนรวม 1, 3–อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ–โรงอาหารกิจกรรม–หอพักลักษณานิเวศ 1, 2, 3, 11, 13, 14–อาคารไทยบุรี–อาคารเรียนรวม 5, 7
 •      สายสีแดง ได้แก่ หอพักลักษณานิเวศ 16, 17, 18–หอพักลักษณานิเวศ 4, 5, 7, 10–โรงอาหารกิจกรรม–อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ–อาคารเรียนรวม 1, 3
 •      สายสีน้ำเงิน ได้แก่ อาคารไทยบุรี–อาคารเรียนรวม 5, 7–อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา–อาคารวิชาการ 1–อาคารวิชาการ 5–อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม–อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี–อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ–อาคารเรียนรวม 1, 3–อาคารไทยบุรี
 •      สายสีฟ้า ได้แก่ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา–อาคารเรียนรวม 5, 7–อาคารไทยบุรี–หอพักลักษณานิเวศ 1, 2, 3, 11, 13, 14–โรงอาหารกิจกรรม–อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ–อาคารเรียนรวม 1, 3–อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ–อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 •      สายสีเทา ได้แก่ โรงอาหารกิจกรรม–อาคารไทยบุรี–อาคารบริหาร–สวนวลัยลักษณ์–โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์–โรงแรมคุ้มสวัสดิ์–หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 •      สายสีเหลือง ได้แก่ อาคารไทยบุรี–หอพักลักษณานิเวศ 1, 2, 3, 11, 13, 14–ศูนย์อาหารกลางคืน–โรงอาหารกิจกรรม–หอพักลักษณานิเวศ 4, 5, 7, 10–หอพักลักษณานิเวศ 16, 17, 18–สนามกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พื้นที่สุราษฎร์ธานีแก้ไข

ที่ตั้ง : ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 91/1 อาคารพีซีทาวเวอร์ ชั้น 8-9 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

พื้นที่กรุงเทพมหานครแก้ไข

กิจกรรมมหาวิทยาลัยแก้ไข

WU Gamesแก้ไข

 • ██ สีแดง : สูรย์ส่องหล้า ประกอบด้วย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ██ สีเหลือง : จันทราฉายแสง ประกอบด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ██ สีน้ำเงิน : นภากาศสำแดง ประกอบด้วย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • ██ สีเขียว : ไพรแผลงจำรูญ ประกอบด้วย สำนักวิชาการจัดการ
 • ██ สีชมพู : นภศูรย์ศิริชัย ประกอบด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • ██ สีขาว : กฤษนัยเศวตศิลา ประกอบด้วย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และวิทยาลัยนานาชาติ

ประวัติสำนักวิชาแก้ไข

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีการศึกษา สำนักวิชา หมายเหตุ
2541 สำนักวิชาการจัดการ
 • สำนักวิชาวิทยาการจัดการ
 • สำนักวิชาการจัดการ (2541–ปัจจุบัน)
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (2541–ปัจจุบัน)
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (2541–ปัจจุบัน)
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (2541–2562)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (2562–ปัจจุบัน)
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (2541–2560)
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (2541–ปัจจุบัน)
2543 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (2543–ปัจจุบัน)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (2543–ปัจจุบัน)
2549 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (2549–ปัจจุบัน)
2550 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (2550–ปัจจุบัน)
2551 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (2551–ปัจจุบัน)
2560 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (2560–ปัจจุบัน)
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (2560–ปัจจุบัน)
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (2560–ปัจจุบัน)
2561 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ (2561–ปัจจุบัน)
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรราชกุมารี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรราชกุมารี (2561–ปัจจุบัน)
2562 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ (2562–ปัจจุบัน)
2563 สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (2563–ปัจจุบัน)

หน่วยงานภายในแก้ไข

หน่วยงานอื่น ๆแก้ไข

สถาบันพี่น้องแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
 2. ความเป็นมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายจรัส สุวรรณเวลา)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายจรัส สุวรรณเวลา)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน)
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน)
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายนักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย)
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายสุพัทธ์ พู่ผกา)
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายกีร์รัตน์ สงวนไทร)
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 8°38′32″N 99°54′40″E / 8.642194°N 99.911167°E / 8.642194; 99.911167