สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อังกฤษ: School of Management, Walailak University) เป็นหนึ่งในสำนักวิชา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีคณบดีคนปัจจุบันคือรองศาสตราจารย์ ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส

สำนักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาปนาพ.ศ. 2535
ประเภทรัฐบาล
สถาบันหลักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สังกัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คณบดีรศ.ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
ที่ตั้งสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตําบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เว็บไซต์management.wu.ac.th

ประวัติแก้ไข

สำนักวิชาการจัดการ เดิมคือ “สำนักวิชาวิทยาการจัดการ” โดยได้รับการจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางการบริหารการจัดการในเขตภาคใต้ตอนบน[1]

สำนักวิชาการจัดการเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2541 จำนวน 120 คน ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และเศรษฐศาสตรบัณฑิต[1]

ปัจจุบัน สำนักวิชาการจัดการได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีมี 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)[1]

ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโทมี 1 หลักสูตร คือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ และระดับปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ[1]

ทั้งนี้ หลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอนทั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี[1]

สิ่งสืบทอดแก้ไข

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวารสารวิชาการ ซึ่งจัดทำในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ[2] นอกจากนี้ สำนักวิชาการจัดการ ยังได้จัดการประชุม "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ"[3][4][5] ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการจัดการระดับชาติอย่างต่อเนื่อง[6]

นอกจากนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เผยแพร่งานวิจัยบางส่วนจากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[7]

บุคคลสำคัญแก้ไข

  • รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ – อดีตคณบดี[8]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข