สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[1] (อังกฤษ: School of Allied Health Sciences Walailak University) เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีบทบาทด้านการศึกษาเทคนิคการแพทย์ รวมถึงอนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, กายภาพบำบัด[2] และเป็นหนึ่งในสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรองปริญญาในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง[3]

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเภทรัฐบาล
สถาปนา1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (7 ปี)
สถาบันหลักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สังกัดวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณบดีรศ.ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง
ที่ตั้ง
เว็บไซต์sah.wu.ac.th

นอกจากนี้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย[4][5][6]

ประวัติ แก้

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2541 ใน 3 หลักสูตร อันได้แก่ เทคนิคการแพทย์, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้นปีการศึกษา 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรกายภาพบำบัด ซึ่งการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรดังกล่าวนับเป็นแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เนื่องด้วยเป็นสาขาที่ขาดแคลน[7]

กระทั่งต่อมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีนโยบายในการแยกสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็น 2 สำนักวิชาใหม่ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559[7]

ส่วนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ คือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ โดยได้รับ 10.5 คะแนนจากสภาเทคนิคการแพทย์[8]

ครั้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อความร่วมมือด้านการฝึกอบรม, การพัฒนางานวิจัย และสนับสนุนการเรียนการสอน[9] ซึ่งปีเดียวกันนี้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบที่ 2 ในโควตาพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม กับแฟ้มสะสมผลงาน หรือคะแนนสอบจากส่วนกลาง[10]

และในปีการศึกษา 2564 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทย[11][12]

ผลงานด้านวิชาการ แก้

อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบทความวิชาการที่ได้รับการนำเสนอในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน[13]

อ้างอิง แก้

 1. คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมออนไลน์ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ"
 2. แนะนำ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 3. Update 23/3/2564: รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรองปริญญาในวิชาชีพ
 4. "ม.วลัยลักษณ์" เปิดตัวหลักสูตรน้องใหม่ “เทคนิคการแพทย์นานาชาติ” ที่แรกของไทย
 5. ม.วลัยลักษณ์ เปิดตัวหลักสูตรน้องใหม่ “เทคนิคการแพทย์นานาชาติ”
 6. ม.วลัยลักษณ์ เปิดตัวหลักสูตรน้องใหม่ “เทคนิคการแพทย์นานาชาติ” แห่งแรกของไทย
 7. 7.0 7.1 ประวัติความเป็นมา
 8. สภาเทคนิคการแพทย์
 9. รพ.โรคผิวหนังฯ ตรัง ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
 10. ม.วลัยลักษณ์ รับ TCAS รอบ 2 ภาคใต้ กว่า 2 พัน
 11. มวล.เปิดหลักสูตรใหม่ "เทคนิคการแพทย์นานาชาติ" แห่งแรกของไทย
 12. "วลัยลักษณ์" เปิดตัวหลักสูตรน้องใหม่ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ แห่งแรกของไทย
 13. ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความเร็วในการเดินและการทรงตัวในผู้สูงอายุ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้