มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน (อังกฤษ: Christian University of Thailand) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งเมื่อ 7 กันยายน พ.ศ. 2526[1] ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Christian University of Thailand
Logo CTU.png
ชื่อย่อม.ค.ต. / C.U.T.
คติพจน์รักและบริการ
(Love&Service)
สถาปนา7 กันยายน พ.ศ. 2526 (37 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
นายกสภาฯพิริยะ วิเศษจินดา
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน
144 ม.7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ศูนย์ศึกษาสายมคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
ชั้น 8-9 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย 328 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สีประจำสถาบัน██ สีน้ำเงิน
██ สีทอง
เว็บไซต์www.christian.ac.th

ประวัติแก้ไข

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นองค์กรการกุศลที่มุ่งมั่นในการให้บริการด้านการศึกษาของประเทศมาเป็นเวลากว่า 200 ปี โดยการนำความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย มาถ่ายทอดให้กับเยาวชนในระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา อาทิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยพายัพ ฯลฯ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่สอง ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้รับใบอนุญาต และได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการสอนในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม บนเนื้อที่กว่า 180 ไร่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ การเดินทางสะดวกสบายทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภาคเอกชน ไปยังพื้นที่ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศมากขึ้น

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

International Programsแก้ไข

Bachelor’s Degree

     # Bachelor of Nursing Science Program 
     # Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Innovation


ระดับปริญญาตรีแก้ไข

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

     # สาขาวิชากายภาพบำบัด
     # สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
     # สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
     # สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

     # สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

     # สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

     # สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์

ระดับปริญญาโทแก้ไข

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

     # สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     # สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

     # สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ระดับปริญญาเอกแก้ไข

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

     # สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
     # สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน


อ้างอิงแก้ไข

 1. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจากเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข