มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน (อังกฤษ: Christian University of Thailand) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งเมื่อ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ชื่อย่อม.ค.ต. / C.U.T.
คติพจน์รักและบริการ
(Love&Service)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา7 กันยายน พ.ศ. 2526 (40 ปี)
นายกสภาฯพิริยะ วิเศษจินดา
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
ผู้ศึกษา1,241 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
144 ม.7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ศูนย์ศึกษาสายมคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
ชั้น 8-9 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย 328 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สี██ สีน้ำเงิน
██ สีทอง
เว็บไซต์www.christian.ac.th

ประวัติ

แก้

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นองค์กรการกุศลจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา อาทิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่สอง ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย[2] ได้รับใบอนุญาต และได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการสอนในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ 180 ไร่ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภาคเอกชน ไปยังพื้นที่ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศ

หลักสูตรการศึกษา

แก้

International Programs (หลักสูตรนานาชาติ)

แก้

Bachelor’s Degree

 • Bachelor of Nursing Science Program

(คณะพยาบาลศาสตร์)

ระดับปริญญาตรี

แก้
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด
  • สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท

แก้
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

แก้
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
  • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

อ้างอิง

แก้
 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. มหาวิทยาลัยคริสเตียน (มคต.)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้