โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โรงเรียนดาราวิทยาลัย หรือในอดีตคือ โรงเรียนChiengmai Girl's schoolเคยเป็นโรงเรียนสตรีเอกชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้ใช้ชื่อ ตามพระราชอิสสริยยศของ เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแห่งนี้มีอายุแล้ว 143 ปี

โรงเรียนดาราวิทยาลัย
LogoDara01.jpg
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ที่ตั้ง
196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ข้อมูล
ประเภทเอกชน
คำขวัญสุขภาพเลิศ ปัญญาล้ำ คุณธรรมเยี่ยม
ผู้ก่อตั้งนางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี
เพลงเพลงประจำโรงเรียนดาราวิทยาลัย
เว็บไซต์http://www.dara.ac.th/

ประวัติแก้ไข

คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนได้ส่งส่งมิชันนารีเข้ามาประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนาในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1840 (พ.ศ. 2383) โดยเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ และขยายตัวออกสู่ภูมิภาคโดยเริ่มต้นที่จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาในปี ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410) ศาสนาจารย์ ดาเนียล แมคกิลวารี พร้อมครอบครัว ภรรยา คือ นางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี บุตรสาว 1 คน และบุตรชาย 1 คนได้ขึ้นมาทำงานที่ล้านนา ที่เชียงใหม่

ในระหว่างที่อยู่ในเชียงใหม่ ศาสนาจารย์ดาเนียล แมคกิลวารี พบว่าในเชียงใหม่มีผู้หญิงเพียง 2 คนเท่านั้นที่รู้หนังสือ จึงมีความคิดที่จะให้ผู้หญิงได้รับการศึกษาเพื่อให้สามารถอ่านออก เขียนได้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้อ่านพระคัมภีร์ ช่วยงานสามี และนำความรู้มาดูแลครอบครัวได้เพราะด้วยวิถีชีวิตของชาวล้านนาผู้ชายจะยกให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในการปกครองเรือน และบริวาร จึงจำเป็นต้องมีความรู้

ปี ค.ศ. 1875 (พ.ศ. 2418) นางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี ได้นำเด็กผู้หญิง 6 - 8 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของคนทำงานในบ้านมา สอนภาษาไทย การเย็บปักถักร้อย พระคัมภีร์ การดูแลบ้านเรือน

ปี ค.ศ. 1878 (พ.ศ. 2421) โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี (แม่ครูหลวง)

ปี ค.ศ. 1879 (พ.ศ. 2422) คณะมิชชันนารีส่ง Miss Edna Sarah Cole และ Miss Mary Margaretta Campbell มารับผิดชอบและจัดระบบโรงเรียนผู้หญิง ( Chiang Mai Girls'School) ที่นางแมคกิลวารีตั้งขึ้น

วันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนนี้และผู้บริหารโรงเรียนได้ทูลขอพระราชทานชื่อของโรงเรียน วันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้มีโทรเลขถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรึกษาเรื่องชื่อของโรงเรียนผู้หญิงและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชโทรเลขตอบกลับมาในวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) ให้เรียกชื่อโรงเรียนผู้หญิงว่า "โรงเรียนพระราชชายา" (Prarachaya School)

ปี ค.ศ.1918 (พ.ศ. 2461) มีประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ฉบับแรกของประเทศไทย ผู้จัดการและครูใหญ่ของโรงเรียนพระราชชายาคือ Miss Julia A. Hatch ได้ทำเรื่องถึงเสนาบดีกระทรวงธรรมการขอ "ดำรง" โรงเรียนพระราชายาเป็นโรงเรียนราษฎร์ของคณะมิชชันนารีที่ตั้งมาก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 เป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนหญิง ตั้งอยู่ที่บ้านสันป่าข่อย ตำบลวัดสระเกษ (วัดเกตในปัจจุบัน) ปี ค.ศ.1924 (พ.ศ. 2466) Miss Julia A.Hatch ในฐานะผู้จัดการ ได้ทำหนังสือถึงเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ 2 ฉบับ ฉบับแรก ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ "โรงเรียนพระราชายา" เป็น "โรงเรียนดาราวิทยาลัย แผนกประถม" เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับทราบเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ.1924 (พ.ศ. 2466) และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1924 (พ.ศ. 2466) อีกฉบับขอตั้งโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า "ดาราวิทยาลัย" โดยมี Miss Julia A. Hatch เป็นผู้จัดการ และมี Miss Lucy Niblock เป็นครูใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านหมู่ที่ 1 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดสระเกษ (วัดเกตในปัจจุบัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.1924 (พ.ศ. 2466) และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.1924 (พ.ศ. 2466)

ปี ค.ศ.1941 (พ.ศ. 2484) โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โรงเรียนทั้งสองแห่งถูกรัฐบาลยึด เดือนสิงหาคม ค.ศ.1945 (พ.ศ. 2488) สงครามยุติ มิชชันนารีกลับเมืองไทย ดร. Kennel E. Well เป็นผู้รับอำนาจจากคณะมิชชันนารีในการทวงทรัพย์สิน คือโรงเรียนและโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือคืนจากรัฐบาล Miss Helen F. Mcclure เดินทางมาถึงเชียงใหม่เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ.1946 (พ.ศ. 2489) Miss Lucy Niblock เดินทางมาถึงเชียงใหม่เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.1946 (พ.ศ. 2489) โดยมีครูบัวชม อินทะพันธุ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 350 คน โรงเรียนเปิดดำเนินการในลักษณะโรงเรียนไปจนกระทั่งประมาณ ปี ค.ศ.1968 (พ.ศ. 2511) จึงได้มีการปิดโรงเรียนดาราวิทยาลัยแผนกประถม คงไว้แต่โรงเรียนดาราวิทยาลัยในปัจจุบัน

ปี ค.ศ.1990 (พ.ศ. 2533) อาจารย์สมศรี ไชยเศรษฐ ผู้จัดการ และอาจารย์สมปรารถนา บุณยเกียรติ ครูใหญ่ โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ทำเรื่องนำเสนอมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใรประเทศไทย ขออนุมัติให้โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดสอนระบบสหศึกษา และได้รับการอนุมัติให้เปิดในปี ค.ศ.1991 (พ.ศ. 2534) โดยเปิดทีละชั้นเรียน

ปี ค.ศ.2005 (พ.ศ. 2548) โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดสอนโครงการ การเรียนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา (Native Speaker Program)

ปัจจุบัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีอายุ 143 ปี และเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมานานที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และในภาคเหนือของประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง]

ธงและตราสัญลักษณ์แก้ไข

ธงประจำโรงเรียน

ธงประจำโรงเรียน เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง มุมบนด้านซ้ายมีดาวห้าแฉกดวงใหญ่สีขาว ตรงกลางดาวเป็นตัวอักษรสีแดง "ดว" มีรัศมีสีขาวล้อมรอบ และรัศมีด้านล่างเป็นรูปดาวดวงเล็ก ๆ กระจายอยู่

 • พื้นธงสีแดง หมายถึง สีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงบนไม้กางแขน เพื่อทรงไถ่โทษประชากรโลกด้วยความรัก และความรักนี้เป็นแรงศรัทธาให้มิชชันนารีเข้ามาดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน และสั่งสอนอบรมนักเรียนด้วยความเสียสละทั้งกาย และใจ และแม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคน
 • ดาวน้อยใหญ่ หมายถึง พระนามของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ผู้ขอพระราชทานนามจากในหลวงรัชกาลที่ 5 ให้แก่โรงเรียน ดารารัศมี มีความหมายว่า แสงแห่งดวงดาว จึงใช้ดาวสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่อาจจะเปรียบนักเรียนดาราวิทยาลัยเป็นเสมือน ดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่ในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ และจะส่องแสงประกายเจิดจรัสอยู่นานเท่านาน นอกจากนี้ยังเปรียบถึงดวงดาวที่ปรากฏในวันที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลก และคณะมิชชันนารีผู้ก่อตั้ง ได้ดำเนินตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ โดยออกไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ต่าง ๆ ทั่วโลก
 • อักษร "ดว" เป็นชื่อย่อของโรงเรียน "ดาราวิทยาลัย"
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนที่ถูกต้อง
 • รูปดาว เป็นดาวห้าแฉก อยู่ตรงกลาง และมีรัศมีห้าเส้น ดาวหมายถึงชื่อของของโรงเรียนคือดารา ซึ่งเป็นพระนามของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่พระราชทานให้แก่โรงเรียน และยังเกี่ยวพันถึงศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ว่าในวันที่พระกุมารเยซูมาบังเกิดในโลกมีดาวประหลาดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า อันเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มีเหตุการณ์อันนำมาซึ่งความปิติยินดีมาให้แก่ชาวโลก เนื่องด้วยพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดบนโลก ซึ่งก็เป็นความจริงว่าบรรดามิชชันนารีที่เดินทางเข้ามาสอนศาสนาคริสต์ในดินแดนแห่งนี้ ได้นำความเชื่อในคริสต์ศาสนา "ดาว" จึงถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 • ตัวเลข 2421 คือ ปีพุทธศักราชที่โรงเรียนก่อตั้ง
 • ลายรดน้ำ เป็นการนำเอาวัฒนธรรมของภาคเหนือซึ่งมีความอ่อนช้อย งดงามมาล้อมรอบดาวไว้ อันหมายถึงความยิ่งใหญ่

ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ คุณครูสวาท กีรติปาล

หลักสูตรแก้ไข

 
ป้ายหน้าโรงเรียนดาราวิทยาลัย สร้างขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยในรายวิชาภาษาอังกฤษได้มีหลักสูตรพิเศษที่เรียนกับเจ้าของภาษาโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรียกว่า โปรแกรม NP และในระดับช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3 ได้มีการบรรจุวิชาภาษาจีนไว้เป็นวิชาเรียนในรายวิชาเสริมทักษะภาษาต่างประเทศโดยนักเรียนทุกคนจะได้เรียนในรายวิชานี้เนื่องจากเห็นความสำคัญของภาษาจีนที่จะมีความสำคัญมากในอนาคต

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาเป็นหลักสูตรเฉพาะ ที่นักเรียนจะได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาจำนวน 4 หรือ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งโปรแกรมนี้มีตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ใน 1 ชั้นเรียนจะมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 35 คน ( เปรียบเทียบกับชั้นเรียนปกติที่มีจำนวนนักเรียนถึง 55 คน) นักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนปรับอากาศ ที่ติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงอุปกรณ์เสียง / วีดีโอ  สมาร์ททีวี  และคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของชั้นเรียน

ครูผู้สอนจะเน้นทักษะ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน นักเรียนจะได้ไปทัศนศึกษา เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ร่วมงาน NP เล่นละครภาษาอังกฤษ และทำหนังสือพิมพ์ พร้อมวารสาร The Dara Star รายปี

มัธยมปลายแก้ไข

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียน ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • อังกฤษ - คณิตศาสตร์
 • อังกฤษ - ฝรั่งเศส
 • อังกฤษ - เยอรมัน
 • อังกฤษ - ญี่ปุ่น
 • อังกฤษ - จีน

แผนการเรียนใหม่เพิ่มขึ้นมาในปี 2558 สำหรับชั้น ม.4

 • อังกฤษ - เทคโนโลยี

แผนการเรียนใหม่เพิ่มขึ้นมาในปี 2561 สำหรับชั้น ม.4

 • อังกฤษ - เกาหลี
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีการอาหาร

แผนการเรียนใหม่เพิ่มขึ้นมาในปี 2562 สำหรับชั้น ม.4

 • อังกฤษ - บริหารธุรกิจ

การแต่งกาย

 • ชุดนักเรียน
  • ผู้หญิง เสื้อสีขาว กระโปรงสีแดง รองเท้าสีขาว โบว์สีขาวหรือสีแดงก็ได้
  • ผู้ชาย เสื้อสีขาว กางเกงสีดำ รองเท้าสีดำ
 • ชุดพละ
  • ผู้หญิง เสื้อสีขาวหรือเสื้อกีฬาสี กางเกงวอร์มสีแดง รองเท้าสีขาว
  • ผู้ชาย เสื้อสีขาวหรือเสื้อกีฬาสี กางเกงวอร์มสีดำ รองเท้าสีดำ
 • ชุดพื้นเมือง
  • ผู้หญิง เสื้อสีขาว ผ้าซิ่นลายสีแดงสลับดำ รองเท้าพื้นเมืองที่โรงเรียนมีให้
  • ผู้ชาย เสื้อสีขาว กางเกงสะดอสีแดงเลือดหมู รองเท้าพื้นเมืองที่โรงเรียนมีให้

บุคคลมีชื่อเสียงที่จบการศึกษาจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยแก้ไข

แวดวงบันเทิงแก้ไข

แวดวงวิชาการและการศึกษาแก้ไข

 • ดร.ศิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ อดีต ผ.อ.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และ ผ.อ.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคนปัจจุบัน
 • ดร วีณา หาญใจ ผ.อ.โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง คนปัจจุบัน
 • ดร.สนธยา เซ็นนันท์ อดีต ผ.อ.โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 • ผศ.ดร. อภินภัส รุจิวัตร์ เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2549สาขาเคมี
 • รศ.ดร.ภญ.บุษบง จำเริญดารารัศมี อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) และอดีตรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ครู สมศรี ไชยเศรษฐ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยปีการศึกษา2524-2545และผู้จัดการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คนปัจจุบัน
 • ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา2545-2551

โรงเรียนรางวัลพระราชทานแก้ไข

 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2539
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถม (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2547
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2550

กิจกรรมสำคัญแก้ไข

 • วันพระราชชายา ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม มีกิจกรรมงานสังสรรค์ที่เรียกกว่า "ดาราไนท์" ในตอนกลางคืน โดยที่ศิษย์เก่าจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง
 • พิธีจบหลักสูตร หรือเรียกว่า Baccalaureate หรือ "วันแบ็ก" ตามความนิยมของนักเรียน ซึ่งในงานนี้จะจัดขึ้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม 3 และมัธยม 6 ที่จะจบ จัดขึ้นในแบบของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนท์ในเดือนกุมภาพันธ์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข