เปิดเมนูหลัก
บทความนี้เกี่ยวกับสี สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ส้ม
สีส้ม
Color icon orange v2.svg
— รหัสสี —
Hex triplet #FF7F00
RGBB (r, g, b) (255, 127, 0)
CMYKH (c, m, y, k) (0%, 50%, 100%, 0%)
HSV (h, s, v) (30°, 100%, 100%)

B: อยู่ในช่วง [0–255]
H: อยู่ในช่วง [0–100]

สีส้ม เป็นหนึ่งในกลุ่มสีโทนร้อน แสงสีส้มที่มองเห็นได้มีความยาวคลื่นราว 590 นาโนเมตร

สีเพลิง เป็น รูปลักษณ์ของสีออกคล้ายสีแสด ซึ่งมีความเข้มกว่าสีส้ม

สัญลักษณ์แก้ไข

สีประจำสถาบันการศึกษาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)