โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (อังกฤษ: Kaennakhon Witthayalai School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2510 และถูกสถาปนาเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2511

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Kaennakhon Witthayalai School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญจรรยาดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นงาน
สถาปนา16 กันยายน พ.ศ. 2511 (55 ปี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนดร. คมสันต์ ชุมอภัย
จำนวนนักเรียน4,307 ปีการศึกษา 2563[1]
วิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
สี   สีแสด สีดำ
เพลงมาร์ชแก่นนครวิทยาลัย,แก่นนครคือเรา เราคือแก่นนคร
เว็บไซต์www.knw.ac.th

ประวัติโรงเรียน แก้

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2510 โดยมี อาจารย์เจือ หมายเจริญ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยอีกตำแหน่งหนึ่ง

ในปีแรกเปิดสอน 8 ห้องเรียน มีนักเรียน 280 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 140 คน และนักเรียนหญิง 140 คน เป็นโรงเรียนมัธยมแบบประสมและเป็นสหศึกษาคือรับทั้งชายทั้งหญิงมาเรียนรวมกัน โดยในสมัยนั้น การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะแยกนักเรียนชายให้เรียนในโรงเรียนประจำ จังหวัดชาย (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน), นักเรียนหญิงเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดหญิง (โรงเรียนกัลยาณวัตร) โรงเรียนสหศึกษาคือมีนักเรียนชายและหญิงเรียนรวมกัน ส่วนโรงเรียนมัธยมแบบประสม หมายถึง การเปิดสอนในหลักสูตรที่กว้าง หลากหลาย มีวิชาให้เลือกเรียนได้ตามความรู้ความสามารถที่ตนถนัด (TO EACH HIS OWN ABILITY) มีทั้งวิชาสามัญ วิชาศิลป-ปฏิบัติ(วิชาชีพ) เมื่อจบมัธยมต้นแล้วสามารถจะนำไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้

ในปีแรกที่เปิดการสอนต้องอาศัยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเรียนไปก่อนพร้อมๆกับ โรงเรียนก็เริ่มก่อสร้างไปด้วยจนถึงวันที่16 กันยายน พ.ศ. 2511 จึงได้ย้ายมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน จึงถือเอาวันนี้เป็นวันเกิดของโรงเรียนด้วย[2]

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เดิมมีพื้นที่ 32 ไร่เศษอยู่ห่างจาก ตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อ พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้ ที่ดินราชพัสดุซึ่งเป็นสนามกีฬาจังหวัดอยู่ติดกับโรงเรียนอีก 6 ไร่

ใน ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้ขอใช้สนามกีฬาจังหวัดในส่วนที่เหลือสร้าง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นสนามกีฬาเพิ่มอีก 25 ไร่ รวม พื้นที่ทั้งหมด 63 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา และอีกส่วนหนึ่งเป็นบ้านพัก ครูอยู่นอกบริเวณโรงเรียน จำนวน 12 ไร่

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมแบบประสมรุ่นแรกของประเทศไทยใน จำนวน 6 โรงเรียน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นแบบสหศึกษา ในปีแรกที่เปิด ทำการสอนมี 8 ห้องเรียน นักเรียน จำนวน 280 คน จนกระทั่ง 16 กันยายน พ.ศ. 2511 ได้ย้ายมายังสถานที่ปัจจุบัน

โรงเรียนถือเอา วันที่ 16 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ที่ตั้งเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขนาดสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวนพื้นที่ 63 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา ระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

หลักสูตรการเรียนการสอน แก้

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แก้

 • แผนการเรียนหลักสูตรทั่วไป (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
 • ห้องเรียนพิเศษ GIFTED
 • ห้องเรียนพิเศษ English Program
 • ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน
 • ห้องเรียนพิเศษ ฟุตบอล
 • ห้องเรียนพิเศษ International Program

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แก้

 • ห้องเรียนพิเศษ GIFTED
 • ห้องเรียนพิเศษ GIFTED แพทย์
 • ห้องเรียนพิเศษ โครงการพสวท.สู่ความเป็นเลิศ
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน อังกฤษ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน อังกฤษ - จีน
 • แผนการเรียน อังกฤษ - ฝรั่งเศส
 • แผนการเรียน อังกฤษ - เยอรมัน
 • แผนการเรียน อังกฤษ - ญี่ปุ่น
 • ห้องเรียนพิเศษ English Program
 • ห้องเรียนพิเศษ ฟุตบอล
 • ห้องเรียนพิเศษ International Program

รายนามผู้บริหารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แก้

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย[3]
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 นายเจือ หมายเจริญ พ.ศ. 2510 - 2516
2 นายมงคล สุวรรณพงศ์ พ.ศ. 2516 - 2517
3 นายสุเทพ ขันทอง พ.ศ. 2517 - 2521
4 นายดิลก วัจนสุนทร พ.ศ. 2521 - 2522
5 นางสาวสุนันทา ศุภนิละ พ.ศ. 2522 - 2532
6 นายวิไล รู้ปัญญา พ.ศ. 2535
7 นางภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์ พ.ศ. 2535 - 2538
8 นายมนตรี แสนวิเศษ พ.ศ. 2538 - 2540
9 นายเทพฤทธิ์ ศรีปัญญา พ.ศ. 2540 - 2543
10 นายเจริญ เวียงยศ พ.ศ. 2543 - 2547
11 นางสาวสุมาลี เถียรทอง พ.ศ. 2547 - 2551
12 นายวิรัช เจริญเชื่อ พ.ศ. 2551 - 2557
13 นายวีระเดช ซาตา พ.ศ. 2557 - 2563
14 นายศักดิ์ดาเดช ทาซ้าย พ.ศ. 2563 - 2564
15 นายคมสันต์ ชุมอภัย พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

คณะสีของโรงเรียนและกีฬาสีของโรงเรียน แก้

ในแต่ละปีจะมีกีฬาสีภายในประจำปีของโรงเรียน ภายใต้ชื่อ ดอกจานเกมส์ ในกีฬาสีก็จะมีการแข่งขันกีฬา ขบวนพาเหรด และการแข่งขันแสตนเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ โดยแบ่งคณะสีเป็น 6 คณะสี ดังนี้

 • ██ คณะเฟื่องฟ้า (สีแดง)
 • ██ คณะชวนชม (สีชมพู)
 • ██ คณะบานบุรี (สีเหลือง)
 • ██ คณะการเวก (สีเขียว)
 • ██ คณะพยับหมอก (สีฟ้า)
 • ██ คณะอินทนิล (สีม่วง)

สี่จตุรมิตร แก้

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นหนึ่งในสี่สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรมบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตรเกมส์ ซึ่งเป็นการริเริ่มของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยและโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแข่งขันกีฬา อีกทั้งจากการประกวดแข่งขันต่างๆ ล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นวิชาการเป็นสำคัญอยู่แล้ว จึงมีแนวคิดที่จะจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนของทั้ง 4 โรงเรียน ซึ่งล้วนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำของจังหวัดขอนแก่น โดยในการจัดการแข่งขันครั้งแรก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีการศึกษา 2548 ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล , การแข่งขันประกวดกองเชียร์-ผู้นำเชียร์แต่ละโรงเรียน (ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นโชว์สปีริตเชียร์ ไม่มีการแข่งขัน) และมีการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการนักเรียนแต่ละโรงเรียน โดยกำหนดจัดขึ้นในช่วงปบายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตรเกมส์นั้น เป็นการเวียนระหว่าง 4 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 4. โรงเรียนกัลยาณวัตร

เอกลักษณ์ของกิจกรรมนี้ นอกจากการแข่งขันบาสเกตบอลแล้ว ยังมีการแสดงสปีริตเชียร์ หรือโชว์ศักยภาพเชียร์และผู้นำเชียร์จากทั้ง 4 สถาบัน ซึ่งสร้างเสียงฮือฮาและกระแสในทุกๆปี และเป็นหนึ่งในจุดกำเนิดของทีม "นางฟ้า Turbo" ทีมศักยภาพกองเชียร์โรงเรียนกัลยาณวัตร ซึ่งมีชื่อเสียงมากมายและเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการตั้งชื่อกิจกรรมซึ่งใช้การนับเลขภาษาบาลี เป็นขื่อกิจกรรมตามจำนวนครั้ง เริ่มต้นในครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2558 ในชื่อ "ทศวรรษจตุรมิตรเกมส์" จากนั้นในทุกๆครั้ง จะมีการตั้งชื่อเช่นนี้เรื่อยมา โดยในครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2563) ใช้ชื่อว่า "จตุทศ จตุรมิตรเกมส์" โดยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (Sport Complex) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้