คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะสาธารณสุขแห่งแรกของไทย และมีบทบาทในการวางรากฐานด้านการศึกษาทางสาธารณสุขของประเทศมาโดยตลอด

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Public Health, Mahidol University
สถาปนา12 ตุลาคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)
คณบดีรศ.ดร. สราวุธ เทพานนท์
ที่อยู่
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สี  สีชมพูอมส้ม (Salmon Pink)
เว็บไซต์ph.mahidol.ac.th

ประวัติ แก้

 
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับการสถาปนาเป็นคณะสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ซึ่งในขณะนั้น ยังคงใช้ชื่อว่า "คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" [1] คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ต่าง ๆ เช่น SEMEO – Trop.Med., องค์การอนามัยโลก, UNICEF., และ ธนาคารโลก ฯลฯ และเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท (นานาชาติ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ทางคณะมีบทบาทในการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มิตรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขอีกด้วย

ทำเนียบคณบดี แก้

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สวัสดิ์ แดงสว่าง พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2495
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำธร สุวรรณกิจ พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2501
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สวัสดิ์ แดงสว่าง พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2507
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส ยามะรัต พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2515
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธงชัย ปภัสราทร พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2519
6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทพนม เมืองแมน พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2535
7. ศาสตราจารย์ สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539
8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กานดา วัฒโนภาส พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
10. รองศาสตราจารย์ เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549
11. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557
12. รองศาสตราจารย์ ประยูร ฟองสถิตย์กุล พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
13. รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
14. รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน


สีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ แก้

ใช้สีชมพูอมส้ม (Salmon Pink) เป็นสีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยที่เป็นสีสากล

ต้นไม้ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ แก้

ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Cassia fistula Linn และ มีชื่ออื่น ๆ หลายชื่อ เช่น คูน ลมแล้ง กุเพยะ (ภาษากะเหรี่ยงกาญจนบุรี) ต้นราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบเป็นใบประกอบ มีดอกสีเหลืองห้อยระย้าเป็นช่อยาว ดอกจะบานจากโคนไปหาปลายช่อ ออกดอกเหลืองอร่ามสดใส บานสะพรั่งพร้อมกันทั้งต้นจนเกือบมองไม่เห็นส่วนใบ ช่วยให้บรรยากาศและทัศนียภาพ ดูสวยงาม สดใส มีชีวิตชีวามากขึ้น ท่ามกลางความร้อนระอุ ทุรกันดาร และแห้งแล้งในฤดูร้อน จะพบเห็นได้ทั่วทั้งประเทศ

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544 รัฐบาลไทยได้ประกาศ ดอกราชพฤกษ์ หรือดอกลมแล้งเป็นดอกไม้ประจำชาติไทย ดอกสีเหลือง เป็นสีสัญลักษณ์พุทธศาสนา และเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ต้นราชพฤกษ์ สื่อความหมายถึง ชาวสาธารณสุข ที่ได้รุกเข้าไปในถิ่นแดนไกล ทุรกันดารทั่วทุกหัวระแหงของประเทศ เพื่อปฏิบัติภารกิจสาธารณสุขตามรอยพระบาท “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” ดังเนื้อร้องในเพลง “วันสีเหลือง” ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตอนหนึ่งที่ว่า “มุ่งออกไป ณ ถิ่นแดนไกล ทุรกันดาร ป้องกันทุกข์ เพราะโรคภัยชุก เรารุกมิวาง บำรุงเสริมความสุข เพิ่มพูน ในทุก ๆ ทาง มีใจรักกว้างขวาง ในหมู่ประชาชาวไทย[2]


ภาควิชา แก้


หลักสูตร แก้

ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

  • วิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสาธารณสุข

  • สาขาการพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบัติ
  • สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต


อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา , พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2491 , 19 ตุลาคม พ.ศ. 2491
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2009-05-02.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้