คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดมาจากแนวคิดของ "โรงเรียนฝึกหัดครู" โดยการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน และเป็นแผนกวิชาหนึ่งในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมกับการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 นับเป็นคณะที่ 7 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Edu Chula.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Education, Chulalongkorn University
ที่อยู่254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันก่อตั้ง10 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
คณบดีรศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
วารสารวารสารครุศาสตร์
(J. Education)
สีประจำคณะ     สีเพลิง (สีแสด)[1]
สัญลักษณ์คบเพลิง
สถานปฏิบัติคณะครุศาสตร์
เว็บไซต์www.edu.chula.ac.th

ประวัติแก้ไข

 • พ.ศ. 2435 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ณ ขณะนั้น ทรงได้รับพระบรมราชานุญาตจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาจารย์ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครู"
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานนามว่า "โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ซึ่งโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแผนกครุศึกษารวมอยู่ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช้ชื่อว่า "แผนกฝึกหัดครู" และเมื่อคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์แยกจากกัน แผนกฝึกหัดครูเปลี่ยนชื่อเป็น แผนกครุศาสตร์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์และครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 คณะครุศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะที่ 7 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม"พระราชกฤษฎีกาแยกแผนกวิชาครุศาสตร์จากคณะอักษรศาสตร์" ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 63 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2500 หน้า 1164 - 1166 ประกอบด้วย 4 มาตรา มาตราที่ 3 ระบุว่า "ให้จัดตั้งคณะครุศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นใหม่อีกคณะหนึ่ง" เหตุผลในการประกาศพระราชกฤษฎีกา ระบุท้ายประกาศว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะเป็นครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ได้เข้าศึกษาทางวิชาการและการวิจัยในวิชาครุศาสตร์ และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการสอน และการประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิชาดังกล่าวให้กว้างขวางขึ้นจนถึงขั้นปริญญาโท และปริญญาเอกในโอกาสต่อไป โดยมีศาสตราจารย์พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกวิชาครุศาสตร์ในขณะนั้น (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา) เป็นคณบดีคนแรก ประกอบกับคณะครุศาสตร์มีโครงกาจัดตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ทดลองฝึกปฏิบัติงานครูและวิจัยงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ จึงได้รับการจัดสรรเนื้อที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริเวณด้านทิศตะวันตกของถนนพญาไท จำนวน 4 หมอน หรือประมาณ 40 ไร่ (1 หมอน เท่ากับสิบไร่) นับเป็น "คณะแรกที่ได้บุกเบิกออกนอกรั้วมหาวิทยาลัย" และเมื่อเป็น “คณะครุศาสตร์” ได้แบ่งการสอนออกเป็น 4 แผนกวิชา คือ 1. แผนกวิชาสารัตถศึกษา 2. แผนกวิชาประถมศึกษา 3. แผนกวิชามัธยมศึกษา และ 4. แผนกวิชาวิจัยการศึกษา 10 มิถุนายน พ.ศ. 2501 ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการวิจัยในการทดลองสอนของนิสิตคณะครุศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ. 2502 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2506 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาจิตวิทยา แผนกวิชานิเทศและบริหารการศึกษาและแผนกวิชาโสตทัศนศึกษา พ.ศ. 2510 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาพยาบาลศึกษา พ.ศ. 2512 แยกการบริหารงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกเป็นฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาศิลปศึกษา พ.ศ. 2513 เปิดโครงการทดลองชั้นอนุบาล พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกวิชาอุดมศึกษา พ.ศ. 2522 มีพระราชบัญญัติให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก “แผนกวิชา” เป็น “ภาควิชา” พ.ศ. 2529 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2531 ภาควิชาพยาบาลศึกษาได้รับการสถาปนาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งภาควิชาดนตรีศึกษา พ.ศ. 2539 ภาควิชาจิตวิทยาได้รับการสถาปนาเป็นคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ภาควิชาพลศึกษาได้รับการสถาปนาเป็นสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งต่อมาเป็น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน[2]แก้ไข

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข


ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (ค.บ)

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาประถมศึกษา
 • สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
 • สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
 • สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 • สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาประถมศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)
 • สาขาการสอนสังคมศึกษา
 • สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์
 • สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์
 • สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • สาขาศิลปศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาพัฒนศึกษา
 • สาขาบริหารการศึกษา
 • สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
 • สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
 • สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาสถิติการศึกษา
 • สาขาจิตวิทยาการศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

 • สาขาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • สาขาพัฒนศึกษา
 • สาขาบริหารการศึกษา
 • สาขาอุดมศึกษา
 • สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
 • สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาจิตวิทยาการศึกษา
 • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2514
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอำรุง พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2518
3. ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519
4. ศาสตราจารย์ อำไพ สุจริตกุล พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2523
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2527
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อัตชู พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2531
7. ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535
8. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539 , พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543 , พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
10. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
11. ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557
12. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ พ.ศ. 2557 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

บุคลากรที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข