คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมชื่อว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนามาจากภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศที่ให้ความสำคัญด้านการพลศึกษาและสุขศึกษา มีการผลิตบุคลากรสาขาวิชาพลศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตเมื่อปี พ.ศ. 2502 และผลิตบุคลากรสาขาพลศึกษาและสุขศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Spsc cu logo.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Sport Science, Chulalongkorn University
ที่อยู่ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันก่อตั้ง30 ตุลาคม พ.ศ. 2541
คณบดีผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์
วารสารวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สีประจำคณะ     สีส้ม
สัญลักษณ์เกลียว
เว็บไซต์www.spsc.chula.ac.th

ประวัติแก้ไข

 • พ.ศ. 2502 เริ่มมีการผลิตบัณฑิต "สาขาวิชาพลศึกษา" ในระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นที่ภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2535 ภาควิชาพลศึกษา มีแนวคิดที่จะพัฒนาไปสู่ระดับคณะ โดยใช้ชื่อ "คณะสุขศึกษาพลศึกษาและนันทนาการ" ทั้งนี้ เนื่องจาก พลศึกษาและสุขศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นเป็นลำดับ แต่เนื่องจากสภาวะทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้มีมติให้ชะลอการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาไว้ก่อน
 • พ.ศ. 2541 ทบวงมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงมีมติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการในรูป "โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา" รวมทั้งมีมติเห็นชอบบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ในระดับปริญญาตรี และสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอขอจัดตั้ง "สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา" เป็นหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2541 หน่วยงานนี้มีพันธกิจเช่นเดียวกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นับเป็นสำนักวิชาแห่งแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2547 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาขึ้นประกอบด้วย 5 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาสรีรวิทยาการกีฬา แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ แขนงวิชาการโค้ชกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว และแขนงวิชาการจัดการกีฬา นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญยิ่งของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • พ.ศ. 2550 สำนักวิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะจิตวิทยาซึ่งเป็นหน่วยงานภายในจุฬา และหน่วยงานภายนอกจุฬา ฯ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังมีหน่วยงานในต่างประเทศร่วมมือให้การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต รวมทั้งข้อมูลทางวิชาการ หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็น 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาวิทยาการส่งเสริมสุขภาพ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และแขนงวิชาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ
 • พ.ศ. 2552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา[1]

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข


ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสุขภาพ)

 • แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)
 • แขนงวิชาการจัดการกีฬา (Sports Management)
 • แขนงวิชาวิทยาการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Science)
 • แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว (Management of Recreation and Tourism)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

 • แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)
 • แขนงวิชาการจัดการกีฬา (Sports Management)
 • แขนงวิชาวิทยาการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Science)
 • แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว (Management of Recreation and Tourism)

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

 • แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)
 • แขนงวิชาการจัดการกีฬา (Sports Management)
 • แขนงวิชาวิทยาการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Science)
 • แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว (Management of Recreation and Tourism)

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

รายนามคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดังนี้

รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปชัย สุวรรณธาดา พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2552
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย บุญรอด พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๗, ตอนพิเศษ ๑๖ ง, ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๗๐

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข