คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2531 เป็นคณะที่ 16 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น

คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing, Chulalongkorn University
ที่อยู่อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12
ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันก่อตั้ง30 ธันวาคม พ.ศ. 2531
คณบดีรศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์
วารสารวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
(J. Nursing)
สีประจำคณะ███ สีแดงชาด
สัญลักษณ์ตะเกียง
เว็บไซต์www.nurs.chula.ac.th

ประวัติแก้ไข

 • พ.ศ. 2501 ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเป็นภาควิชาพยาบาลศึกษา ภายใต้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่างกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ผลิตครูพยาบาลระดับปริญญาตรี การดำเนินงานในระยะแรกได้รับการช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในด้านอุปกรณ์และทุนพัฒนาอาจารย์
 • พ.ศ. 2516 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโท ทางการพยาบาล หลักสูตรแรกในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2531 ภาควิชาพยาบาลศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์อย่างเป็นทางการ และได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2531 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 239 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2531
 • พ.ศ. 2548 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอดีตบุคลาการได้รับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548
 • พ.ศ. 2552 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอดีตบุคลาการเป็นคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้แก่ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 • พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุคลาการได้รับรางวัลจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย รางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการวิจัยทางการพยาบาล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วีณา จีระแพทย์ ที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักสูตรแก้ไข

ระดับปริญญาโท (หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)แก้ไข

 • สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
 • สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 • สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
 • สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (Flexible Learning)
 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (Flexible Learning)
 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (Flexible Learning)

ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ)แก้ไข

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ดูเพิ่มแก้ไข

สถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ ในขณะนี้ มี 1 สถาบัน คือ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข