คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อังกฤษ : Faculty of Nursing, Chulalongkorn University) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2531 เป็นคณะที่ 16 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น

คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Faculty of Nursing,
Chulalongkorn University
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเดิมภาควิชาพยาบาลศึกษา
สถาปนา30 ธันวาคม พ.ศ. 2531; 35 ปีก่อน (2531-12-30)
คณบดีศ.ดร.รัตน์ศิริ ทาโต (วาระ 2564-2568)
ที่อยู่
อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 11
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วารสารวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
(J. Nursing)
สี███ สีแดงชาด
มาสคอต
ตะเกียงไนติงเกล
เว็บไซต์www.nurs.chula.ac.th

ประวัติ

แก้
 • พ.ศ. 2501 ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเป็นภาควิชาพยาบาลศึกษา ภายใต้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่างกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ผลิตครูพยาบาลระดับปริญญาตรี การดำเนินงานในระยะแรกได้รับการช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในด้านอุปกรณ์และทุนพัฒนาอาจารย์
 • พ.ศ. 2516 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโท ทางการพยาบาล หลักสูตรแรกในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2531 ภาควิชาพยาบาลศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์อย่างเป็นทางการ และได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2531 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 239 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2531
 • พ.ศ. 2548 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอดีตบุคลาการได้รับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548
 • พ.ศ. 2552 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอดีตบุคลาการเป็นคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้แก่ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 • พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุคลาการได้รับรางวัลจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย รางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการวิจัยทางการพยาบาล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วีณา จีระแพทย์ ที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักสูตร

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 • สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 • สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ดูเพิ่ม

แก้

สถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ ในขณะนี้ มี 1 สถาบัน คือ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้