คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะนิเทศศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นคณะที่ 14 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับผิดชอบเป็นหน่วยงานระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาของรัฐ ที่ส่งเสริมดำเนินงานด้านการวิจัยและวิรัชกิจที่มีคุณภาพสูง ในแขนงด้านการสื่อสารมวลชน

คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Faculty of Communication Arts,
Chulalongkorn University
ชื่อเดิมแผนกสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์
ชื่อย่อนศ.
สถาปนา5 กรกฎาคม พ.ศ. 2508; 58 ปีก่อน (2508-07-05)
คณบดีรศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ
ที่อยู่
วารสารวารสารนิเทศศาสตร์
(J. of Communication Arts)
เพลงสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์
สี███ สีน้ำเงิน
มาสคอต
สังข์แตร
เว็บไซต์www.commarts.chula.ac.th
ตึกคณะนิเทศศาสตร์

ประวัติ แก้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนวิชาการหนังสือพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับอนุปริญญา สังกัดในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการโอนการศึกษาวิชาการหนังสือพิมพ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปทำการสอนที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการสอนในสาขานิเทศศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่นั้นมา[1]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์อีกครั้งในแผนกสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ สังกัดอยู่กับคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ดังนั้น จึงถือเอาวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ หลักจากนั้น ในปี พ.ศ. 2509 ได้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "แผนกสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์" ซึ่งเป็นแผนกอิสระ มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสีน้ำเงิน (Royal Blue) เป็นสีประจำแผนกอิสระฯ เนื่องจากสีน้ำเงินเป็นสีแทนน้ำหมึก และมีสัญลักษณ์เป็นสังข์แตร

ในเวลาต่อมาจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "คณะนิเทศศาสตร์" เมื่อปี พ.ศ. 2517 นับเป็นคณะที่ 14 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ เป็นคณบดีคนแรก

ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของถนนพญาไท (ตรงข้ามกับคณะวิทยาศาสตร์) ในพื้นที่บริเวณเดียวกับคณะนิติศาสตร์ โดยมีอาคารทำการของคณะฯ 3 อาคาร คือ อาคารนิเทศศาสตร์ 1 อาคารนิเทศศาสตร์ 2 และอาคารมงกุฎสมมติวงศ์ เป็นอาคารสูง 12 ชั้น เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทางการสื่อสารมวลชนที่ทันสมัย และอาคารพินิตประชานาถซึ่งเป็นอาคารเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์

หน่วยงาน[2] แก้

 • ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Motion Pictures and Still Photography)
 • ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
 • ภาควิชาการสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
 • ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง (Speech Communication and Performing Arts)
 • ภาควิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ (Journalism and New Media)

หลักสูตร[2] แก้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ (Journalism, Information, and New Media)
 • สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ (Media Design and Production)
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
 • สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า (Advertising and Brand Communications)
 • สาขาวิชาวาทนิเทศ (Speech Communication)
 • สาขาวิชาสื่อสารการแสดง (Performing Arts)
 • สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (Cinematic Arts)
 • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) (Communication Management)

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 • กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ นโยบาย และดาต้าศึกษา (Journalism, Media Policy and Data Studies)
 • กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Communication Management)
 • กลุ่มวิชาสื่อและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)
 • กลุ่มวิชาวาทนิเทศ (Speech Communication)
 • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Strategic Communication Management)

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communication Arts)

เพลงประจำคณะ แก้

เพลงนี้ ครูแก้ว อัจฉริยะกุล และครูเอื้อ สุนทรสนาน ร่วมกันประพันธ์ให้นิสิตสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเพลงประจำคณะ ตลอดจนประจำนักสื่อสารมวลชนและนักประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปด้วย สองครูเพลงผู้เลื่องชื่อท่านนี้มิได้ประพันธ์เพลงร่วมกันตามลำพังมาเป็นระยะเวลานาน เพลงนี้จึงนับว่าเป็นผลงานการประพันธ์เพลงร่วมกันครั้งสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งประพันธ์เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2509

บุคคลที่มีชื่อเสียง แก้

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้