คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะนิเทศศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นคณะที่ 14 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัญลักษณ์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่ออังกฤษFaculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
ที่อยู่ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันก่อตั้ง5 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
คณบดีรศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ
วารสารวารสารนิเทศศาสตร์
(J. of Communication Arts)
สีประจำคณะ     สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์แตรสังข์
เว็บไซต์www.commarts.chula.ac.th
ตึกคณะนิเทศศาสตร์

ประวัติแก้ไข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนวิชาการหนังสือพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับอนุปริญญา สังกัดในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการโอนการศึกษาวิชาการหนังสือพิมพ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปทำการสอนที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการสอนในสาขานิเทศศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่นั้นมา[1]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์อีกครั้งในแผนกสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ สังกัดอยู่กับคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ดังนั้น จึงถือเอาวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ หลักจากนั้น ในปี พ.ศ. 2509 ได้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "แผนกสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์" ซึ่งเป็นแผนกอิสระ มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสีน้ำเงิน (Royal Blue) เป็นสีประจำแผนกอิสระฯ และมีสัญลักษณ์เป็นแตรสังข์ ต่อมาจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "คณะนิเทศศาสตร์" เมื่อปี พ.ศ. 2517 นับเป็นคณะที่ 14 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ เป็นคณบดีคนแรก

ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของถนนพญาไท (ตรงข้ามกับคณะวิทยาศาสตร์) ในพื้นที่บริเวณเดียวกับคณะนิติศาสตร์ โดยมีอาคารทำการของคณะฯ 3 อาคาร คือ อาคารนิเทศศาสตร์ 1 อาคารนิเทศศาสตร์ 2 และอาคารมงกุฎสมมติวงศ์ เป็นอาคารสูง 12 ชั้น เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทางการสื่อสารมวลชนที่ทันสมัย และอาคารพินิตประชานาถซึ่งเป็นอาคารเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์

หน่วยงาน[2]แก้ไข

 • ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Motion Pictures and Still Photography)
 • ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
 • ภาควิชาการสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
 • ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง (Speech Communication and Performing Arts)
 • ภาควิชาวารสารสนเทศ (Journalism)

หลักสูตร[2]แก้ไข

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 • วารสารสนเทศและสื่อใหม่ (Journalism, Information, and New Media)
 • การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
 • การโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า (Advertising and Brand Communications)
 • การออกแบบและผลิตสื่อ (Media Design and Production)
 • การภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Film and Still Photography)
 • วาทนิเทศ (Speech Communication)
 • สื่อสารการแสดง (Performing Arts)
 • การจัดการการสื่อสาร (นานาชาติ) (Communication Management)

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 • กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ นโยบาย และดาต้าศึกษา (Journalism, Media Policy and Data Studies)
 • กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Communication Management)
 • กลุ่มวิชาสื่อและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)
 • กลุ่มวิชาวาทนิเทศ (Speech Communication)
 • การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (นานาชาติ) (Strategic Communication Management)

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)

เพลงประจำคณะแก้ไข

เพลงนี้ครูแก้ว อัจฉริยะกุลและครูเอื้อ สุนทรสนานร่วมกันประพันธ์ให้นิสิตสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเพลงประจำคณะ ตลอดจนประจำนักสื่อสารมวลชนและนักประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปด้วย สองครูเพลงผู้เลื่องชื่อท่านนี้มิได้ประพันธ์เพลงร่วมกันตามลำพังมาเป็นระยะเวลานาน เพลงนี้จึงนับว่าเป็นผลงานการประพันธ์เพลงร่วมกันครั้งสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งประพันธ์เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2509

ละครเวทีแก้ไข

นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมละครเวทีขึ้นเป็นประจำ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2529 เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่นิสิตในคณะได้ใช้โอกาสในการร่วมมือกันทำละคร เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ในคณะ โดยมีรายชื่อละครเวที ดังต่อไปนี้


คณะผู้บริหาร[3]แก้ไข

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนสิน ชุตินธรานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ
หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา เสรีธนาวงศ์
หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา
หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ
หัวหน้าภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร
กรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
กรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ขำวิจิตร์
กรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ
กรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร
กรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
กรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ นฤพนธ์ หิญชีระนันทน์
เลขานุการ อาจารย์ ดร.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง
ผู้ช่วยเลขานุการ น.ส.สิดาพัณณ์ ฟูประเสริฐ

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข