คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหนึ่งในสี่คณะที่ก่อตั้งพร้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการจะปรับปรุงการสถิติของชาติที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ[1]

คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
LogoAsNida.jpg
ชื่ออังกฤษSchool of Applied Statistics (National Institute of Development Administration)
อักษรย่อAS NIDA
ที่อยู่เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (+66) 2727 3000
วันก่อตั้งพ.ศ. 2509
คณบดีรองศาสตราจารย์สุรพงค์
เอื้อวัฒนามงคล
สีประจําคณะ███ สีแสด
สถานปฏิบัติอาคาร 6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เว็บไซต์as.nida.ac.th

ประวัติแก้ไข

 
อาคาร 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสร์

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มก่อตั้งในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2509 เริ่มแรกยังไม่มีการรับนักศึกษาปริญญาโทแต่มีการฝึกอบรมวิชาการทางด้านสถิติประยุกต์ ซึ่งเป็นงานอบรมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และมีการสอนทางด้านสถิติประยุกต์ โดยเป็นนักเรียนของวิทยาลัยการสถิติปฏิบัติ คณะสถิติประยุกต์เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2510

ในปี พ.ศ. 2516 มีการแยกสาขาออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ สาขาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน และสาขาประชากรศาสตร์ และเริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาประชากรและการพัฒนา ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกครั้งแรกของคณะสถิติประยุกต์ ในปี พ.ศ. 2536 เริ่มเปิดปริญญาโท 2 หลักสูตรใหม่ คือ สาขาวิทยาการประกันภัยและสาขาการจัดการสารสนเทศ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อสาขาเป็นการจัดการระบบสารสนเทศ) ในปี พ.ศ. 2538 เปิดหลักสูตรปริญญาเอกอีก 1 หลักสูตร คือ สาขาสถิติ ในปี พ.ศ. 2545 เปิดหลักสูตรการสอนเพิ่มอีกคือหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศประยุกต์ มีการเปลี่ยนชื่อสาขาการวิจัยดำเนินงาน เป็นสาขาเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ ในปี พ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ. 2546 มีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ ประกอบด้วย 7 สาขาวิชาเอก สาขาวิชาเอกสถิติ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจ สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สาขาวิชาเอกการวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ และสาขาวิชาเอกการพัฒนาซอฟต์แวร์ [2]

ในปี พ.ศ. 2552 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่อีกครั้งโดยมีการเปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

รายนามคณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ลำดับ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รศ.ดร.ศรีปริญญา รามโกมุท ม.ค. 2509 - ม.ค. 2513
2 ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล ม.ค. 2513 - ก.ย. 2518
3 ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี ต.ค. 2518 - พ.ค. 2522
4 รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน ก.ค. 2522 - มี.ค. 2524
5 ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี ก.ค. 2524 -มี.ค. 2526
6 อาจารย์ สุจินต์ พงษ์ศักดิ์ มี.ค. 2526 - ม.ค. 2529
7 ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี ก.พ. 2529 - มี.ค. 2530
8 รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน เม.ย. 2530 - เม.ย. 2532
9 ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี เม.ย. 2532 - เม.ย. 2536
10 รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์ 2536 - 2540
11 รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ (วาระที่ 1) 9 เม.ย. 2540 - 8 เม.ย.2543
12 รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ (วาระที่ 2) 9 เม.ย. 2543 - 1 ก.พ. 2544
13 รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช 19 ก.พ.2544 - 18 ก.พ. 2547
14 อ.ดร.เลอสรรค์ โบสุวรรณ 19 ก.พ. 2547 - 18 ก.พ. 2550
15 อ.ดร.เลอสรรค์ โบสุวรรณ (รักษาราชการ) 19 ก.พ. 2550 - 10 เม.ย. 2550
16 รศ.ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล 11 เม.ย. 2550 - 10 เม.ย. 2553
17 อ.ดร.เลอสรรค์ โบสุวรรณ 2553 - 2555
18 รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล (รักษาราชการ) 2555 - 2556
19 ศ.ดร.สำรวม จงเจริญ (ปัจจุบัน) 2556 - ปัจจุบัน

หน่วยงานแก้ไข

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการจัดโครงสร้างองค์กรในการบริหารแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานหลัก[3] ดังต่อไปนี้

 1. งานวิชาการ
 2. งานบริหาร
 3. งานวางแผนและพัฒนา

นอกจากนี้ยังมีสำนักงานเลขานุการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานใหญ่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะสถิติประยกต์ และมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ แบ่งออกเป็น 2 งานหลัก
 • หน่วยสารบรรณและการเจ้าหน้าที่
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
2. กลุ่มงานคลังและพัสดุ แบ่งออกเป็น 2 งานหลัก
 • หน่วยการเงินและและบัญชี
 • หน่วยพัสดุ
3. กลุ่มงานการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 งานหลัก
 • หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
 • หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
4. กลุ่มงานนโยบายและแผน แบ่ง ออกเป็น 2 งานหลัก
 • หน่วยจัดทำแผนและอัตรากำลัง
 • หน่วยประเมินผลและพัฒนาระบบการบริหาร
5. กลุ่มงานบริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 งานหลัก
 • หน่วยพัฒนาโปรแกรม
 • หน่วยบริการและเทคนิค

บุคลากรแก้ไข

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 53 คน ประกอบด้วย

การเรียนการสอนแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก[4] ดังนี้

ระดับปริญญาโท(ภาคปกติและภาคพิเศษ) ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 
งานบริการนักศึกษา ภาคพิเศษ

การรับบุคคลเข้าศึกษาแก้ไข

คณะสถิติประยุกต์ มีการเปิดรับบุคคลเข้าทำการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะดังต่อไปนี้ [5]

สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาเอก ภาคปกติ มีการพิจารณารับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 6 ครั้ง ซึ่งแบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยภาคการศึกษาที่ 1 เปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เปิดรับสมัครในเดือนเมษายน – พฤษภาคม เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม

สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาเอก ภาคพิเศษมีการพิจารณารับนักศึกษาปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งแบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยภาคการศึกษาที่ 1 เปิดรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ซึ่งจะเรียนในวันจันทร์ – ศุกร์ นอกเวลาราชการ และภาคการศึกษาที่ 2 เปิดรับสมัครประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม จะเรียนในวันเสาร์ - อาทิตย์

หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาสถิติ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีการพิจารณารับนักศึกษาปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

ระบบการศึกษาแก้ไข

ระบบการศึกษาของคณะสถิติประยุกต์ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคม และภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจมีได้สำหรับวิชาเสริมพื้นฐาน มีระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการศึกษาแบบหน่วยกิต

รายวิชาหนึ่งกำหนดเนื้อหา มากน้อยตามจำนวนหน่วยกิต (Credit) 1 หน่วยกิต หมายถึงการบรรยาย 1 ชั่วโมง หรือการปฏิบัติทดลองไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ[6]

การประกันคุณภาพการศึกษาแก้ไข

คณะสถิติประยุกต์ ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยอิงแนวคิดของหน่วยงานที่พิจารณางบประมาณ สนับสนุนแก่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ และสอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยในประเทศ แคนาดา และออสเตรเลีย ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะได้พิจารณา 5 ประเด็นหลัก คือ

 1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
 2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
 3. การสนับสนุนและให้คำแนะนำนักศึกษา
 4. คุณภาพและการเพิ่มคุณภาพการศึกษา
 5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษา

โดยในแต่ละประเด็นได้สร้างตัวชี้วัดและจัดระบบสารสนเทศของคณะ, ระบบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และตามระบบการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ[7]

งานวิจัยแก้ไข

 • ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
  • Power of Some One-Sided Multivariate Tests with the Population Covariance Matrix Known up to a Multiplicative Constant ได้รับ รางวัลชมเชย ประจำปี 2547 บทความวิชาการ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดย รศ.ดร.สำรวม จงเจริญ
  • Combining Prediction by Partial Matching and Logistic Regression for Thai Word Segmentation ได้รับ รางวัลชมเชย ประจำปี 2547 บทความวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดย อ.ดร.โอม ศรนิล และ ปวีณา ชัยวนารมย์
  • รูปแบบการประกันภัยพืชผลในประเทศไทย ได้รับรางวัล บทความวิชาการดี ประจำปี 2543 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดย รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และ อ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
  • การปรับโครงสร้างภาคไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อรองรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ได้รับ รางวัลชมเชย ประจำปี 2543 บทความวิชาการ สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ โดย รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
 • โครงการวิจัยและงานบริการวิชาการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
 • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
 • วิทยานิพนธ์
 • หนังสือ/เอกสารวิจัยทางวิชาการ

กิจกรรมแก้ไข

สัมมนานักศึกษาปริญญาโทภาคปกติแก้ไข

 
บรรยายกาศงานสัมมนา
 
มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การสัมมนานักศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ และพบปะพูดคุย ร่วมแสดงความคิดเห็นกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชา รวมทั้งพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่ในคณะสถิติประยุกต์[8]

Orange Night Partyแก้ไข

สมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์ ได้ร่วมกับ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมูลนิธิส่งเสริมคณะสถิติประยุกต์ ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะสถิติประยุกต์เข้าร่วมงาน Orange Night Party 2009 [9]

สัมมนา Enhancing Corporate Value through Enterprise Risk Managementแก้ไข

หลักสูตรชั้นปริญญาโทภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา Enhancing Corporate Value through Enterprise Risk Management เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 โดยผู้บริหารขององค์กรชั้นนำในประเทศไทยได้ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

ในช่วงบ่ายมีการสัมมนาย่อยหัวข้อเรื่อง Enhancing Corporate Value through Information Technology บรรยายพิเศษเรื่อง Improving Business Operations through OR Methods และเรื่อง Enhancing Corporate Value through Logistics Management [10]

การเดินทางแก้ไข

 
ป้ายรถเมลล์บริเวณหน้าสถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสร์

ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

รถประจำทางที่ผ่านหน้าสถาบัน ได้แก่

 • รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก[11], 44[12], 60[13], 71[14], 134 ก,151[15], ปอ. 60, ปอ. 501[16]
 • รถไมโครบัส หมายเลข ปอพ. 3
 • รถมินิบัส หมายเลข 27

หรือเดินทางโดยทางเรือ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สบพ.ในอดีตจากเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2. ประวัติคณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากเว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 3. โครงสร้างองค์กรคณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากเว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 4. หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากเว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 5. การรับนักศึกษา คณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จากเว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 6. การจัดการศึกษา ระบบการศึกษา คณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากเว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 7. การประกันคุณภาพ คณะสถิติประยุต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากเว็บไซต์คณะสถิติประยุต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 8. กิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากเว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 9. Orange Night Party, Applied Statistics@NIDA จากเว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 10. กิจกรรมของคณะสถิติประยุกต์ ปี 2552, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากเว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 11. ขสมก.สายรถ 36ก, จากเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 12. ขสมก.สายรถ 44, จากเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 13. ขสมก.สายรถ 60, จากเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 14. ขสมก.สายรถ 71, จากเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 15. ขสมก.สายรถ151, จากเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 16. ขสมก.สายรถ ปอ.501, จากเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข