คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะลำดับที่ 2 ต่อจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อ พ.ศ. 2511

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
Faculty of Education
Prince of Songkla University
สถาปนาพ.ศ. 2510
คณบดีรศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
ที่อยู่
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
สีสีแสด
สถานปฏิบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เว็บไซต์edu.psu.ac.th

ประวัติ แก้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะแรก ที่เปิดสอนในปี พ.ศ. 2510 โดยใช้อาคารเรียน ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ต่อมา คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดสอนเป็นคณะที่สอง เมื่อปีที่ พ.ศ. 2511 รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 60 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 คน และสาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 25 คน ใช้อาคารเรียนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 (ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนด วันดังกล่าว เป็น วันรูสะมิแล) มีอาจารย์จำนวน 11 คน โดยมี ศาสตราจารย์นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก คณะศึกษาศาสตร์ นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เปิดสอน ในภาคใต้

ในระยะแรก คณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ผลิตครูระดับปริญญาตรี ที่สอน ระดับมัธยมศึกษา ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ และเพื่อ ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในวิชาการศึกษา ออกไปสู่ส่วนภูมิภาคให้สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐ ตามแผนพัฒนาภาคใต้ พร้อมกันนั้นจะร่วมมือกับชุมชนในการปรับปรุงการศึกษา และยกระดับวิทยฐานะ ของครูอาจารย์ให้สูงขึ้นด้วย ปีการศึกษา 2511 เป็นปีแรกที่ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดทำการสอน ในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศาสตร์ ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ ขยายภารกิจเพื่อตอบสนอง ความต้องการของสังคม ตามศักยภาพและความพร้อม

ทำเนียบคณบดี แก้

คณบดี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. ศ.ดร.นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2511 - 2515
2. ศ.จำเริญ เจตนเสน พ.ศ. 2515 - 2517 และ พ.ศ. 2523 - 2527
3. รศ.ดร.ชำนาญ ณ สงขลา พ.ศ. 2517 - 2521
4. ผศ.ปรีชา ป้องภัย พ.ศ. 2521 - 2523
5. รศ.ดร.วัน เดชพิชัย พ.ศ. 2527 - 2531
6. รศ.ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว พ.ศ. 2531 - 2535
7. ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ พ.ศ. 2535 - 2539
8. ผศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ พ.ศ. 2539 - 2543
9. รศ.ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว พ.ศ. 2543 - 2547
10. ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์ พ.ศ. 2547 - 2551
11. รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ พ.ศ. 2551 - 2554
12. ผศ.สมปอง ทองผ่อง (รักษาการ) พ.ศ. 2554 - 2554 (4 เดือน)
13. ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ พ.ศ. 2554 - 2558
14. รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

คณะผู้บริหาร แก้

คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. อาจารย์ ดร.เรชา ชูสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
4. อาจารย์ ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
5. อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9. อาจารย์ปานใจ แสงศิลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10. นางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์ เลขานุการคณะ

ส่วนงาน แก้

หลักสูตร แก้


ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

 • สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

 • แขนงวิชาการประถมศึกษา
 • แขนงวิชาศิลปศึกษา
 • แขนงวิชาพลศึกษา
 • แขนงวิชาสุขศึกษา
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

(หลักสูตร 5 ปี)

 • แขนงวิชาภาษาไทย
 • แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
 • แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
 • แขนงวิชาสังคมศึกษา (เร็วๆ นี้)
 • แขนงวิชาภาษาจีน (เร็วๆ นี้)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

(หลักสูตร 5 ปี)

 • แขนงวิชาคณิตศาสตร์
 • แขนงวิชาเคมี
 • แขนงวิชาฟิสิกส์
 • แขนงวิชาชีววิทยา
 • แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร 1 ปี)

 • สาขาวิชาวิชาชีพครู

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
 • สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
 • สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
 • สาขาการสอนภาษาไทยและสังคมศึกษา (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
 • สาขาการสอนภาษาต่างประเทศ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่น แก้