คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้งจากภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นหน่วยงานซึ่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นคณะฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2551 ตั้งอยู่เลขที่ 252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 400 ไร่ เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ. 2518

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Animal Science and Tachnology,
Maejo University
สถาปนา27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551[1]
คณบดีผศ.ดร. ประภากร ธาราฉาย
ที่อยู่
สี  สีโอลด์โรส
เว็บไซต์as.mju.ac.th

หลักสูตร แก้

ระดับปริญญาตรี แก้

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
1.สาขาอาหารสัตว์
2.สาขาสัตว์ปีก
3.สาขาโคเนื้อและโคนม
4.สาขาการผลิตสุกร
  • หลักสูตรสัตวศาสตร์ 4 ปี เทียบเรียน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
สาขาสัตว์ปีก
สาขาโคเนื้อและโคนม
สาขาการผลิตสุกร

ระดับบัณฑิตศึกษา แก้

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผลิตสัตว์
สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้