โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู่ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยมติของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และจัดการเรียนการสอนตามแนวศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) มี ผศ.ดร.คงศักดิ์ พร้อมเทพ เป็นผู้อำนวยการท่านแรก[2]

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Secondary Demonstration School
สัญลักษณ์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นสาธิต มน., NUD, Satit NU
ประเภทโรงเรียนสาธิต
คำขวัญ“เน้นคุณธรรม นำความรู้ ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย”
สถาปนา1 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ผู้ก่อตั้งรศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
หน่วยงานกำกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการผศ.ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์
จำนวนนักเรียน1,324 คน (ปีการศึกษา 2562)[1]
สี   เทา-แสด
เพลงมาร์ชมัธยมสาธิตฯ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ดอกไม้ดอกเสลา
เว็บไซต์www.satit.nu.ac.th

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ที่ ถนนสนามบิน หมู่ที่1 ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนสนามบิน) มีพื้นที่ 60 ไร่

ประวัติและความเป็นมา แก้

ประวัติโรงเรียน แก้

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 จากการเสนอนโยบายของรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ขณะนั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 119 (3/2548) วันที่ 30 กรกฎาคม 2548 โดยให้โรงเรียนเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ก่อนที่จะมีมติให้โรงเรียนมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างปัจจุบัน ในคราวประชุมครั้งที่ 145 (6/2552) วันที่ 20 มิถุนายน 2552 [2]

ความเป็นมาของโรงเรียน แก้

ในปีการศึกษา 2549 เปิดรับนักเรียนรุ่นแรก โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน[2]

ในปีการศึกษา 2551 รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้องเรียน และมีนักเรียนครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 16 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2554 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนโครงการการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือ วมว. จำนวน 1 ห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[2]

ในปีการศึกษา 2557 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมดด้วยวิธีการสอบคัดเลือกเป็นปีการศึกษาแรก

ในปีการศึกษา 2559 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2561 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"[3] และมีห้องเรียนโครงการวมว.เพิ่มอีก 1 ห้องเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ทำเนียบผู้อำนวยการ แก้

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ลำดับที่ นามของผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1 ก.ค. 2547 - 30 มี.ค. 2550
2
รองศาสตราจารย์อำนาจ จันทร์แป้น 31 มี.ค. 2550 - 26 เม.ย. 2554
3
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 27 เม.ย. 2554 - 16 มิ.ย. 2558[2]
4
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 17 มิ.ย. 2558 - 16 มิ.ย. 2562[4]
5
รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร 17 มิ.ย. 2562 - 3 ก.ย. 2562
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ 4 ก.ย. 2562- ปัจจุบัน


อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน แก้

อาคารภายในโรงเรียน แก้

อาคาร ห้องภายในอาคาร
อาคารเรียน 3
 • ห้องสำนักงานเลขานุการ
 • ห้องประชุมขนาดใหญ่
 • ห้องประชุมขนาดเล็ก จำนวน 2 ห้อง
 • ห้องเรียน จำนวน 12 ห้องเรียน
อาคารเรียน 1
 • ห้องพักอาจารย์สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์
 • ห้องพักอาจารย์การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องคณะกรรมการนักเรียน
 • ห้องประชุมขนาดเล็ก
 • ห้องเรียน จำนวน 7 ห้องเรียน
อาคารเรียน 2
 • ห้องพักอาจารย์ภาษาไทย
 • ห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
 • ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียน จำนวน 12 ห้องเรียน
อาคารห้องสมุด
 • ห้องพักอาจารย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ห้องอ่านหนังสือ (บริการห้องสมุด)
 • ห้องแนะแนว
 • บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า
อาคารพัฒนาความเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
(อาคาร 4)
 • ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์
 • ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการโครงงาน
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการภาษา
 • ห้องปฏิบัติการกลาง
 • ห้องเรียนภาษาจีน
 • ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ห้องเรียนภาษาเกาหลี
 • ห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส
 • ห้องเรียน จำนวน 14 ห้องเรียน
 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร[ลิงก์เสีย]

สถานที่ภายในโรงเรียน แก้

 1. หอพระประดิษฐานพระพุทธศิลามงคล เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศิลามงคล พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 2. อาคารโภชนาการ ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และเป็นที่ตั้งของร้านสาธิต มาร์ท
 3. สนามฟุตบอล
 4. สนามเปตอง
 5. สนามบาสเกตบอล
 6. สนามวอลเลย์บอล
 7. สนามตะกร้อ
 8. หอพักนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งเป็นหอพักนักเรียนชาย 2 อาคาร และหอพักนักเรียนหญิง 2 อาคาร แต่ละอาคารสามารถรับนักเรียนได้ 4 ชั้น ชั้นละ 8 ห้อง โดยห้องหนึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้าพักได้ไม่เกิน 6 คน

หลักสูตรที่เปิดสอน แก้

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แก้

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แก้

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ)
 • ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)
 • โครงการ วมว.

กิจกรรมหลักของโรงเรียน แก้

 • กล้าเสลา เทา-แสด : กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่
 • กล้าเสลาเกมส์ : การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี (อังกฤษ: NUD Sport Day & Night)
 • ราตรีกล้าเสลาสัมพันธ์ : งานแสดงความสามารถนักเรียนประจำปี
 • ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก : ผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารโรงเรียนประจำภาคเรียน
 • งานปัจฉิมนิเทศ
 • คณะกรรมการนักเรียน

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. สถิติจำนวนนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 – 2561, คู่มือนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561, หน้า 7. สืบค้นเมื่อ 24/06/2560
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 ประวัติโรงเรียน เก็บถาวร 2017-07-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า บุคลากร ส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องในโอกาสเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ เก็บถาวร 2017-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เก็บถาวร 2017-07-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

แหล่งข้อมูลอื่น แก้