คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรม (วิทยาศาสตร์) ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายใน สถาปัตย์อสังหาริมทรัพย์ หรือการออกแบบและพัฒนาผังเมืองเป็นต้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ระบบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยอ้างอิงจากต่างประเทศจึงทำให้นักศึกษาปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาเพียง 4 ปี เมื่อจบจะได้รับวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต และเมื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) จะได้รับวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คําขวัญคุณภาพ คุณธรรม
ชื่ออังกฤษFaculty of Architecture and Planning, Thammasat University
ที่อยู่ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
วันก่อตั้ง6 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
วารสารJ A R S (Journal of Architectural/Planning Research and Studies)
สีประจําคณะ     สีส้มอิฐ
สัญลักษณ์หัวเม็ดทรงมัณฑ์
เว็บไซต์www.tds.tu.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีระบบการจัดการหลักสูตรแบบโครงการพิเศษ จึงทำให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดเป็นโครงการพิเศษและจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราโครงการพิเศษของทางคณะและมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ อักษรตัวย่อของคณะสถาปัตย์ฯ มธ. คือ "สถ.มธ" หรือภาษาอังกฤษคือ AP.TU ปัจจุบันมีการรีแบรนด์ดิ้งคณะใหม่เพื่อให้ทันต่อสมัยโลก แต่เดิมชื่อคณะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Faculty of Architecture and Planning ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Thammasat Design School เพื่อความเป็นสากล หรือ TDS นักศึกษาคณะนี้มักใช้คำเรียกแทนตัวเองว่า "ชาวเรา"[1]

ประวัติแก้ไข

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา โดยเป็นการจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความในมาตรา 18 (3) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 เพื่อรองรับการจัดการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานลักษณะพิเศษที่เน้นความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคณะในช่วง 2 ปีแรกของการจัดการเรียนการสอน คณะได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544) ทำการเรียนการสอนอยู่ชั้นบนสุดของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544 และต่อมาใน พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง พร้อมกันนี้ คณะได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง อีกด้วย

ปัจจุบัน คณะจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 12 หลักสูตร ระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรภาคภาษาไทย 5 หลักสูตร และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโทมีหลักสูตรภาคภาษาไทย 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอกมีหลักสูตรภาษาไทย 1 หลักสูตร จุดเด่นของการเรียนการสอนที่นี่ คือ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 4+2 (ตรีควบโท) แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาของสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองในทุกระดับปริญญา โดยสามารถแยกสาขาวิชาออกเป็นดังต่อไปนี้

 • AR - Architecture
 • IA - Interior Architecture
 • UP - Urban Environmental Planning and Development
 • LN - Landscape Architecture
 • RD - Architecture for Real Estate Development
 • UDDI - Urban Design and Development
 • DBTM - Design, Business & Technology Management
 • ISBE - Integrated Science of Built Environment
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM)(ภาคภาษาอังกฤษ ตรีควบโท)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต

หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมืองบัณฑิต

 • สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI)(หลักสูตรนานาชาติ ตรีควบโท)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต

หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM)(ภาคภาษาอังกฤษ ตรีควบโท)

หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมืองบัณฑิต

 • สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI)(หลักสูตรนานาชาติ ตรีควบโท)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
 • ทุกหลักสูตรเป็นโครงการพิเศษ จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมสูงกว่าปกติ
 • หลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรใช้เวลาศึกษา 4 ปี ยกเว้น หลักสูตรตรีควบโทที่ต้องศึกษา 5 ปี (เว้นแต่ผู้ศึกษาไม่ต้องการต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จะสามารถจบได้อย่าต่ำ 3.5 ปี)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถต่อเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้โดยทันทีและเมื่อจบการศึกษาจะได้วุฒิ สถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต

บุคคลสำคัญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองแก้ไข

 • ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (ผู้ก่อตั้งคณะ และอดีตคณบดี)
  • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี 2538 สาขาปรัชญา คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2540 สาขา ปรัชญา คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • รางวัลสถาปนิกดีเด่นที่อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2543 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
  • รางวัลผลงานวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2545 สาขาปรัชญา คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • รางวัลผู้นำวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี Eco-House โครงการการจัดการประชุมและนิทรรศการพลังงานทางเลือก นานาชาติ (WAESE 2009)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร (อาจารย์)
  • บุคคลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2551 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2552 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

บุคคลที่มีชื่อเสียงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองแก้ไข

 • จิรยศ เทพพิพิธ (ยศ) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • Founder of Infofed / www.infofed.com
  • อนุกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ พลัส ทู อาร์คิเทค จำกัด
 • อาจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์ (เบล) (ศิษย์เก่า, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • เจ้าของ FabCafe Bangkok
 • วิบูลย์ศิริ วิบูลย์มา (โป้ง) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
 • สุทัศนันท์ พิทักษ์วงศ์ (เจเจ) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • เจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Sutasnan Pitakwong
 • ธนธัช ไตรรัตน์วงศ์ (มาร์วิน) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)
  • นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หนึ่งในทีมเขียนบท และ ผลิตรายการโทรทัศน์ของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
 • ณัฏฐณิชา เงินคำ (ผักบุ้ง) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • สมาชิกวง Blues tape ตำแหน่ง กลอง
 • จุฑาวัช พุทธรัตน์ (อั้ม) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • สมาชิกวง LOSERPOP, LAIKA
 • อนุชิต ปนัดเศรณี (มอส) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • นักแสดงภาพยนตร์เรื่อง เด็กหอ กำกับโดย ทรงยศ สุขมากอนันต์
 • สมภพ สิทธิอาจารย์ (ยอง) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • นักแสดงภาพยนตร์เรื่อง ตั้งวง กำกับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี
 • ลพัฎร์ฐิดา คงกระพันธ์ (มิ้นท์) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)
  • รองชนะเลิศ Miss Universe Thailand 2016
 • ณัฐฐาสิณี ป้องขันธ์ (นัตโตะ) (ศิษย์เก่าการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ)
  • ผู้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย The Face Thailand Season2 ทีมลูกเกด
 • ญาณิศา พัฒนวงศ์ (ออง) (ศิษย์เก่าโครงการหลักสูตร Design, Business & Technology Management)
  • นักแสดงละคร เรื่อง Make It Right รักออกเดิน, หนังสั้นของเต๋อ นวพล และ พรีเซนเตอร์โฆษณารองเท้า นันยาง
 • พิชนันท์ กาญจนะโภคิน (มิกกี้) (ศิษย์เก่าหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ)
  • สมาชิกวง SOUNDCITY, imhavingabadday.
 • เมษา จีนะวิจารณะ (เมษา) (นักศึกษาระดับปริญญาตรีควบโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ)
 • ประพัฒน์ธรณ์ จักขุจันทร์ (เจมส์) (นักศึกษาสาขาวิชาการผังเมือง)
  • นักแสดงชาวไทย

ถาปัดการละคอนแก้ไข

ชมรมถาปัดการละคอนนั้น คาดว่าน่าจะเริ่มจากการที่กลุ่มนักศึกษาในคณะได้มีความสัมพันธ์อันดีกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้มีการผลิตละครเวทีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มนักศึกษาคณะถาปัดที่สนใจในการทำละคอนเข้าไปช่วยทำละคอนวารสารฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง เกิดการร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาคณะถาปัด กับ คณะวารสารฯ ร่วมกันทำละคอนเวทีเป็นครั้งแรก และครั้งเดียว

หลังจากนั้นทางกลุ่มนักศึกษาในคณะก็ได้ก่อตั้ง ชมรมถาปัดการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Architect Drama Association : ADA) เพื่อผลิตและจัดแสดงละครเวทีให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกได้รับชม โดยเริ่มผลิตละคอนของคณะเรื่องแรกจริงๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้หายไปในช่วงเวลาหนึ่ง จนได้เริ่มกลับมาทำอย่างต่อเนื่องและจริงจังในปี พ.ศ. 2557 โดยมีชื่อเรื่อง ดังนี้

 • ลำดับที่ 1 - พ.ศ. 25XX เคอบองเฮอ
 • ลำดับที่ 2 - พ.ศ. 2549 Mourning After
 • ลำดับที่ 3 - พ.ศ. 2552 ซูเหลียน ศึกชิงคัมภีร์พลิกแผ่นดิน
 • ลำดับที่ 4 - พ.ศ. 2557 ซ่อมใจเด็กอู่
 • ลำดับที่ 5 - พ.ศ. 2558 เล่งลี่ มาเฟียเซี่งไฮ้
 • ลำดับที่ 6 - พ.ศ. 2559 อิไอ ใครฆ่าอาจารย์
 • ลำดับที่ 7 - พ.ศ. 2560 อีทองอ่อน
 • ลำดับที่ 8 - พ.ศ. 2562 แม็คก้า นัดนี้...พี่หวง!!

จุดเด่นของถาปัดการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือการนำภูมิภาคมากำหนดเป็นธีมหลักของละคอน ส่วนมากเนื้อหาของละคอนจะเป็น romantic drama และ comedy โดยมีความสดของมุก การเพิ่มประเด็นสังคมต่างๆในปัจจุบัน และลูกเล่นต่างๆของบทที่ทำให้ถาปัดการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกพูดถึงเป็นที่กว้างขวาง และได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของละคอนเวทีทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาทั้งตัวบท ฉาก และการโปรโมทในทุกๆปี เพื่อให้ในอนาคตจะได้เทียบเท่าละคอนถาปัดที่อื่น และได้ไปอยู่ในใจของผู้ชม

ในปัจจุบันนั้นจัดแสดงที่ ห้องประชุมใหญ่ TCC LAND Auditorium ภายในคณะตั้งแต่ลำดับที่ 3 จะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นแม่งานในการจัดการทุกอย่าง และยังเปิดรับนักศึกษาจากคณะอื่น สถาบันอื่นมาร่วมงานอีกด้วย ทำให้เป็นการเปิดรับผู้ที่จะมาร่วมสร้างเสียงหัวเราะ และความยิ่งใหญ่ของถาปัดการละคอนในแต่ละปี

กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะแก้ไข

 • เสวนาทางวิชาการ, นิทรรศการวิทยานิพนธ์, งานแสดงผลงานนักศึกษาในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ
 • กิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา: ชมรมค่ายสร้างถาปัดอาสา, มนต์รัก สถ, ชมรมผู้นำเชียร์, ชมรมกีฬา (รักบี้, ฟุตบอล, บาสเก็ตบอล)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. http://w2.tds.tu.ac.th/history/