คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 47

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 47 ของไทย (2 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2535)

คณะรัฐมนตรีอานันท์
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2534 - 2535
วันแต่งตั้ง9 มีนาคม พ.ศ.​ 2534
วันสิ้นสุด7 เมษายน​ พ.ศ. 2535
(1 ปี 29 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน
ประวัติ
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 46
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 48

นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2535[1] พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ[2]

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

แก้
ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
  รัฐมนตรีว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 ของไทย[3]
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
รองนายกรัฐมนตรี นายเสนาะ อูนากูล 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
พลตำรวจเอกเภา สารสิน 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
สำนักนายกรัฐมนตรี   หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  นายไพจิตร เอื้อทวีกุล 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  นายมีชัย วีระไวทยะ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  นางสายสุรี จุติกุล 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
กระทรวงกลาโหม   พลเรือเอกประพัฒน์ กฤษณจันทร์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  พลเอกวิมล วงศ์วานิช 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  พลอากาศเอกพิศิษฐ์ ศาลิคุปต์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
กระทรวงการคลัง   นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  นายวีรพงษ์ รามางกูร 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
กระทรวงการต่างประเทศ   นายอาสา สารสิน 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  นายวิเชียร วัฒนคุณ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
  นายอาณัติ อาภาภิรม 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  นายอาชว์ เตาลานนท์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
กระทรวงคมนาคม   นายนุกูล ประจวบเหมาะ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  พลอากาศเอกสุเทพ เทพรักษ์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
กระทรวงพาณิชย์   นายอมเรศ ศิลาอ่อน 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
กระทรวงมหาดไทย   พลเอกอิสระพงศ์ หนุนภักดี 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  พลอากาศเอกอนันต์ กลินทะ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  พลเรือเอกวิเชษฐ การุณยวณิช 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
กระทรวงยุติธรรม   นายประภาศน์ อวยชัย 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน   นายสง่า สรรพศรี 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
กระทรวงศึกษาธิการ   นายก่อ สวัสดิพาณิชย์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  นายสมชัย วุฑฒิปรีชา 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
กระทรวงสาธารณสุข   นายไพโรจน์ นิงสานนท์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  นายอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
กระทรวงอุตสาหกรรม   นายสิปปนนท์ เกตุทัต 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
  นายวีระ สุสังกรกาญจน์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
ทบวงมหาวิทยาลัย   นายเกษม สุวรรณกุล 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535

การปรับคณะรัฐมนตรี

แก้

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที 47 ของไทย

แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิง

แก้
  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน)
  2. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่มที่ 108 ตอนที่ 42 เรื่อง พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ประกาศเมื่อ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534
  3. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2019-10-27.
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (แต่งตั้งให้ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (สมัย นายอานันท์ ปันยารชุน))
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (แต่งตั้งให้ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (สมัย นายอานันท์ ปันยารชุน))

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้