สง่า สรรพศรี

ศาสตราจารย์ สง่า สรรพศรี (วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2475 - 29 มกราคม พ.ศ. 2542) เกิดที่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของนายมุ่ง และนางอุสา สรรพศรี สมรสกับ รองศาสตราจารย์ วชิรา สรรพศรี มีบุตร 1 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สมาชิกวุฒิสภา และตำแหน่งทางวิชาการอื่นๆ หลายตำแหน่ง

ศาสตราจารย์
สง่า สรรพศรี
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
ถัดไป นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 มกราคม พ.ศ. 2475
เชียงใหม่ ประเทศไทย
เสียชีวิต 29 มกราคม พ.ศ. 2542 (67 ปี)
คู่สมรส รศ.วชิรา สรรพศรี

การศึกษาแก้ไข

สง่า สรรพศรี เข้าศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับอนุปริญญาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านการป่าไม้ จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน

ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (ญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยซาร์แลนด์ (เยอรมัน) มหาวิทยาลัยโอเรกอน (สหรัฐอเมริกา) และมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (ประเทศฟิลแลนด์)

ตำแหน่งทางการเมือง และตำแหน่งหน้าที่ราชการแก้ไข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม[1] ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาชิกวุฒิสภา[2] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[3]

ตำแหน่ง และบทบาทที่สำคัญแก้ไข

กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาเกษตรศาสตร์, ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิต Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, ราชบัณฑิต Royal Norwegian Society of Sciences and Letters President, The International Society for Mangrove Ecosystems (ISME) Vice-chairman, Executive Committee International Foundation for Science (IFS) ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประธานกรรมการบริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่นแก้ไข

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต สหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ผลงานแก้ไข

ตำรา งานวิจัย และบทความทางวิชาการที่ได้รับการพิมพ์ และเผยแพร่ในประเทศ และต่างประเทศกว่า 100 เรื่อง เป็นผู้ก่อตั้ง มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ 5 ประเทศ เดนมาร์ก, เบลเยี่ยม, ฟินแลนด์, สวีเดน, นอร์เวย์

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  3. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๘๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๐
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕๙๒, ๒๑ เมษายน ๒๕๒๓
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๘๙ ง หน้า ๑๗๗๘, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๓